Skoči do osrednje vsebine

Neposredna plačila z osnovno dohodkovno podporo za trajnostnost so osnova za zagotavljanje odporne in konkurenčne pridelave hrane. Z njimi ohranjamo proizvodni potencial in obseg kmetijskih zemljišč ter zagotavljamo stabilni dohodek kmetijskih gospodarstev.

Intervencija Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost je podpora, namenjena izboljšanju dohodkovnega položaja kmetov, hkrati pa prispeva tudi k zagotavljanju javnih dobrin, saj morajo upravičenci izpolnjevati pogoje pogojenosti.

Gre za enotno podporo na upravičen hektar, ki nadomešča plačilne pravice, in je neodvisna od tekočega obsega kmetijske proizvodnje.

Upravičenci, pogoji in zahteve

Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost se kot enotno plačilo odobri za vsak upravičeni hektar, ki ga je nosilec kmetijskega gospodarstva prijavil v zbirni vlogi za tekoče leto in je vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

Podpora je namenjena vsem kmetom, ki oddajo zbirno vlogo in:

  • imajo najmanj 1 ha upravičene kmetijske površine, pri čemer najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele znaša vsaj 0,1 ha, ali, če gre za vlagatelje vezanih podpor za živali, so upravičeni do najmanj 100 evrov neposrednih plačil;
  • izvajajo kmetijsko dejavnost;
  • so aktivni kmetje.

Postopno zniževanje izplačila osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki se za osnovno dohodkovno podporo za trajnostnost, po uporabi upravnih sankcij, za zbirno vlogo v tekočem letu odobri več kot 60.000 evrov, se ta znesek po tranšah zniža na naslednji način:

  • v tranši več kot 60.000 do vključno 160.000 evrov za 35 %;
  • v tranši več kot 160.000 do vključno 260.000 evrov za 45 %;
  • v tranši več kot 260.000 do vključno 360.000 evrov za 55 %;
  • v tranši več kot 360.000 evrov za 65 %.

Pri tem se plače iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ne upoštevajo več. Pridobljeni znesek iz znižanja se prerazporedi na dopolnilno prerazporeditveno dohodkovno podporo za trajnostnost.

Zbirna vloga

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja