Skoči do osrednje vsebine

Z dopolnilno dohodkovno podporo za mlade kmete spodbujamo generacijsko pomladitev na kmetijskih gospodarstvih.

Intervencija Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete olajša zagon dejavnosti, strukturno prilagoditev, poveča vitalnost kmetijskih gospodarstev mladih kmetov, poveča konkurenčnost in trajnost v najranljivejši fazi razvoja podjetniške zamisli, s čimer je spodbujena generacijska pomladitev.

Splošno o intervenciji

Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete je letno enotno plačilo na upravičen hektar za mlade kmete, ki:

 • se prvič vzpostavljajo kot mladi kmetje skladno z definicijo mladega kmeta in
 • so upravičeni do osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost.

Največje število hektarjev na nosilca kmetijskega gospodarstva, za katero se izplača dohodkovna podpora za mlade kmete, znaša 90 ha.

Kdo je lahko mlad kmet?

Za namen dopolnilne dohodkovne podpore za mlade kmete v okviru neposrednih plačil prvega stebra skupne kmetijske politike (SKP) se za mladega kmeta šteje fizična ali pravna oseba, ki je:

 • vodja kmetijskega gospodarstva,
 • ni starejši od 40 let (v letu, ko prvič odda zahtevek za dopolnilno dohodkovno podporo za mlade kmete, ne sme doseči 41. rojstnega dne) ter
 • ima potrebno znanje in spretnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti, za kar se šteje najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.

Za vodjo kmetijskega gospodarstva se šteje:

 1. v primeru nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je pravna oseba, družbenik enoosebne družbe, ki je tudi poslovodja te enoosebne gospodarske družbe;
 2. v primeru nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je fizična oseba, je samostojni podjetnik (s.p.), ki je registriran skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), ali fizična oseba, ki je nosilec kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Kot delovne izkušnje na kmetijskem gospodarstvu se štejejo:

 1. vsaj tri leta vključenost v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje kot kmet v skladu s 17. členom ali petim odstavkom 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter sedmo točko prvega odstavka v povezavi s prvo alinejo četrtega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); ali
 2. članstvo na kmetijskem gospodarstvu, ki se ugotavlja na podlagi podatkov v registru kmetijskih gospodarstev (RKG), ali
 3. izkušnje iz opravljanja kmetijske dejavnosti, kar mladi kmet dokazuje z:
  • izjavo fizične osebe, ki je bila v času pridobivanja izkušenj mladega kmeta nosilec kmetijskega gospodarstva, na katerem je mladi kmet te izkušnje pridobil. To izjavo lahko poda le oseba, ki je bila najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva. Obrazec »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu« je Priloga 1 Uredbe o neposrednih plačilih 2023-2027;
  • ne glede na prejšnjo alinejo v primeru smrti fizične osebe, ki je bila nosilec na kmetijskem gospodarstvu v času pridobivanja izkušenj mladega kmeta, lahko izjavo poda novi nosilec, ki to postane v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, če novi nosilec ni mladi kmet, ali oseba, ki je bila v času pridobivanja izkušenj solastnik zadevnega kmetijskega gospodarstva, če solastnik ni mladi kmet.

Upravičenci, ki so prejeli plačilo za mlade kmete pred letom 2023

Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete se izplača tudi upravičencem, ki so prvič oddali vlogo za plačilo za mlade kmete na podlagi 24. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil in z zbirno vlogo za leto 2022 še niso prejeli plačila za celotno obdobje petih let.

Ti upravičenci morajo spoštovati pogoje iz 24. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil. To pomeni, da mora nosilec kmetije mladi kmet izvajati učinkovit in dolgoročen nadzor nad kmetijo v smislu učinkovitega in dolgotrajnega nadzora povezan z upravljanjem, ugodnostmi in finančnimi tveganji.

Tudi za leto 2023 velja, da mladi kmet poda »Izjavo o odgovornosti in upravljanju kmetije« le, če:

 • izjava o odgovornosti in upravljanju kmetije za leto 2019 ali 2020 ali 2021 ali 2022 ni bila poslana;
 • je kmetijsko gospodarstvo prvič vzpostavljeno in za leto 2022 prvič vloži zbirno vlogo;
 • je prišlo do spremembe članov kmetije od dne vložitve zbirne vloge za leto 2019, 2020, 2021 ali 2022 do dne vložitve zbirne vloge za leto 2023 (priselitev, polnoletnost in podobno.

Trajanje podpore

Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete se, na podlagi vsakoletnega zahtevka, odobri mlademu kmetu za največ pet let. To obdobje se zmanjša za število let, ki so pretekla med letom prvega vpisa in prve predložitve zahtevka za dopolnilno dohodkovno podporo za mlade kmete.

Kot prvi vpis se šteje:

 • za fizične osebe, prvi vpis kot nosilci kmetijskega gospodarstva v RKG,
 • za pravne osebe, prvi vpis kot edini družbenik in hkrati poslovodja družbe v obliki pravne osebe z enim družbenikom v sodnem registru.

Upravičencem, ki do leta 2027 ne bodo zaključili največ petletnega obdobja upravičenosti do plačila za mlade kmete, s 1. januarjem 2028 niso več upravičeni do dopolnilne dohodkovne podpore za mlade kmete.

Zbirna vloga

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja