Skoči do osrednje vsebine

S prerazporeditvenim plačilom prispevamo k višjemu dohodku in večji stabilnosti dohodka na manjših kmetijskih gospodarstvih.

Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost (prerazporeditveno plačilo) je nova intervencija, in sicer »dodatno plačilo« k osnovni dohodkovni podpori za trajnostnost, s katero prispevamo k pravičnejši porazdelitvi neposrednih plačil.

Sredstva za intervencijo sestavljajo sredstva v višini 5 % nacionalne ovojnice za neposredna plačila in sredstva, ki so pridobljena s postopnim znižanjem plačil večjih kmetijskih gospodarstev.

Upravičenci

Podpora se dodeli na upravičeni hektar za prvih 8,2 ha površin nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so upravičeni do plačila osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost.

Upoštevajo se ugotovljeni upravičeni hektarji nosilca kmetijskega gospodarstva pri osnovni dohodkovni podpori za trajnostnost, ki niso podvrženi upravnim sankcijam za tekoče leto zbirne vloge. Upravičene hektarje, ki so podvrženi upravnim sankcijam, se upošteva le v primeru, če meja 8,2 ha ni izpolnjena s hektarji brez upravnih sankcij.

Zbirna vloga

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja