Skoči do osrednje vsebine

Vezana dohodkovna podpora je namenjena le za kmetijske sektorje, ki se spopadajo s težavami. Namen intervencije je tako preprečiti stopnjevanje teh težav, kar bi lahko povzročilo opustitev proizvodnje. Zanjo ima posamezna država članica EU na voljo največ 13 % nacionalne ovojnice za neposredna plačila in dodatna 2 % za beljakovinske rastline.

Upravičenci

Kmetje, ki oddajo zbirno vlogo in:

  • izpolnjujejo pogoje in zahteve za izvajanje posamezne intervencije vezane dohodkovne podpore, ki jih uveljavljajo, ter
  • izpolnjujejo splošne pogoje za prejemanje neposrednih plačil (vstopni prag 1 ha upravičenih hektarjev površin oziroma v primeru vlagateljev vezanih podpor za živali, so upravičeni do najmanj 100 evrov neposrednih plačil, izvajanje kmetijske dejavnosti, pogoj aktivnega kmeta).

Vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice

Intervencija Vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice je namenjena nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki redijo 14 ali več živali drobnice in izpolnjujejo še druge pogoje intervencije, kot so obdobje obvezne reje, pravila identifikacije in registracije in podobno. 

S podporo želimo predvsem ohraniti rejo drobnice ter s tem ekonomsko smiselnost nadaljevanja te proizvodnje. Drobnica se v večini nahaja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) in ohranjanje drobnice na teh območjih je pomembno zaradi družbenih in demografskih razlogov kot tudi iz vidika preprečevanja zaraščanja.

Vezana dohodkovna podpora za rejo govedi

Intervencija Vezana dohodkovna podpora za rejo govedi je namenjena nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki redijo vsaj dva bika oziroma vola oziroma telici in izpolnjujejo še druge pogoje intervencije, kot so obdobje obvezne reje, pravila identifikacije in registracije in podobno.

S podporo prispevamo k zagotovitvi doseganja ustreznega in stabilnega dohodka rejcev govedi oziroma k večji odpornosti in višji konkurenčnosti sektorja, ki je v težavah.

Preko pogoja vključenosti v nacionalno shemo Izbrana kakovost ali v ekološko kmetovanje z višjo podporo (30 %) podpiramo nosilce kmetijskih gospodarstev, ki imajo za govedo certifikat za shemo Izbrana kakovost ali so vključeni v ekološko kmetovanje. S tem zasledujemo cilj večje kakovosti (sledljivost v verigi, dobrobit živali, krajše transportne poti, kakovost proizvodov za potrošnika) in trajnostne živinoreje.

Vezana dohodkovna podpora za krave dojilje

Intervencija Vezana dohodkovna podpora za krave dojilje je namenjena nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki redijo vsaj dve ali več kravi dojilji ter izpolnjujejo še druge pogoje intervencije, kot so obdobje obvezne reje, pravila identifikacije in registracije in podobno.

S podporo naslavljamo predvsem ohranjanje kmetijske proizvodnje in s tem ekonomske smiselnosti nadaljevanja te proizvodnje, ki se spopada z izrazito slabim ekonomskim stanjem.

Reja krav dojilj je pomembna tudi z vidika vzreje telet. Z višjo podporo na enoto za krave dojilje na območjih OMD prispevamo k ciljem trajnosti. 

Vezana dohodkovna podpora za mleko v gorskih območjih

Intervencija Vezana dohodkovna podpora za mleko v gorskih območjih je namenjena nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so razvrščena v gorsko območje, redijo vsaj dve kravi molznici in izpolnjujejo še druge pogoje intervencije, kot so obdobje obvezne reje, pravila identifikacije in registracije in podobno.

S podporo za rejo krav molznic, ki je vezana le na gorsko območje, naslavljamo ohranjanje mlečne proizvodnje na gorskem območju, kjer se kmetje zaradi naravnih omejitev soočajo z višjimi stroški prireje na enoto proizvoda pri pridelavi osnovne krme.

Prisotnost krav molznic na gorskem območju je pomembna tudi z vidika rabe trajnega travinja in preprečevanja zaraščanja na teh območjih, s čimer se prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline

Intervencija Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline je namenjena nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki pridelujejo lucerno, detelje, deteljno-travne mešanice, krmni bob, krmni grah, sojo, grašico, volčji bob, bob, grah, fižol, lečo, čičeriko ali grahor ter izpolnjujejo še druge pogoje intervencije, kot so prisotnost kmetijskih rastlin kot glavni posevek, obtežba na kmetijskem gospodarstvu 0,9 glave velike živine (GVŽ) ob pridelovanju lucerne, detelje, deteljno travne mešanice, krmnega grah ali krmnega boba in podobno. 

S podporo želimo povečati obseg pridelave beljakovinskih rastlin tako za krmo kot tudi za prehrano ljudi. Prav tako s podporo vplivamo na trajnostnost, saj beljakovinske rastline vežejo dušik iz zraka in ugodno vplivajo na tla.

Večina metuljnic je zelo privlačnih za čebele, pogosto pa so tudi pribežališče drugih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, zato imajo lahko pozitiven učinek na biotsko raznovrstnost v sistemih kmetovanja z majhnimi vložki. Lucerna in detelja ugodno vplivata tudi na zatiranje plevela pri kulturah, ki se kot naslednje gojijo na isti površini, kar lahko povzroči, da se uporablja manj herbicidov ali sploh nič.

Zbirna vloga

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja