Skoči do osrednje vsebine

Vlaganje splošnih obrazcev

Vnos računa (TRR) in davčnega statusa stranke

Ob oddaji zbirne vloge in drugih vlog za ukrepe kmetijske politike predlagamo, da svoj račun sporočite preko aplikacije "Sporočanje TRR in davčnega statusa" v okviru E-kmetije. Če nimate digitalnega potrdila za dostop do E-kmetije, potem lahko uporabite spodnji obrazec za vnos TRR in davčnega statusa. Izpolnjen obrazec se ob potrditvi oddaje samodejno prenese v vašo elektronsko pošto, ki jo je treba le še odposlati na prednastavljen e-naslov Agencije. Povratno informacijo o uspešni oddaji obrazca boste samodejno prejeli na e-naslov pošiljatelja sporočila. Če posredovani podatki ne bodo pravilni, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti. Na ta način se boste izognili pošiljanju fotokopij bančnih kartic in drugih osebnih podatkov po pošti.

35. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A) določa, da sme Agencija odobrena sredstva izplačati samo na en transakcijski račun stranke. Če stranka transakcijskega računa ne sporoči, se sredstva nakažejo na aktiven račun, razviden iz Registra transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES. V primeru, da stranka nima odprtega računa v Republiki Sloveniji, ima pa odprt račun v drugi državi članici, potem mora dostaviti tudi kopijo pogodbe ali potrdilo tuje banke, da je račun odprt na njeno ime. Če stranka nima aktivnega transakcijskega računa, se jo pisno pozove k odpravi pomanjkljivosti. Če stranka pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, Agencija vlogo stranke zavrže.

Obrazec za vnos TRR in davčnega statusa

Obročno plačilo dolga

Stranke, ki morajo vračati sredstva, imajo možnost zaprositi za obročno odplačilo svojega dolga, pri čemer pa se bodo zaračunavale tudi zakonite zamudne obresti, v skladu z Uredbo 937/2012/EU.

Vloga za obročno plačilo dolga iz naslova ukrepov kmetijske politike