Skoči do osrednje vsebine

Podpora za zeleno trgatev

Obvestilo

Ukrep je zaključen. Rok za oddajo zahtevkov se je iztekel 5.8.2020!

Namen ukrepa:

Začasni ukrep zaradi nastale situacije na trgu z vinom zaradi epidemije COVID-19. Ukrep se bo izvajal le v letu 2020. Zelena trgatev pomeni popolno uničenje grozdja na zadevni površini še v zeleni fazi.

Upravičenci:

Podporo za zeleno trgatev lahko uveljavlja nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:

 • izvaja zeleno trgatev na vsaj 10 % površin vinogradov, ki jih obdeluje;
 • 13. marca 2020 je imel v register prijavljenih vsaj 5.000 kg grozdja letnika 2019 in prijavljene zaloge vina za leto 2019, če je v letu 2019 pridelal vino.

Pogoji za pridobitev podpore:

 • Zelena trgatev mora biti izvedena na celotni površini vinograda, ki je kot posamezni GERK vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
 • Najmanjša strnjena površina, določena v skladu s prvim odstavkom 44. člena Izvedbene uredbe 2016/1150/EU, na kateri se lahko uveljavlja podpora za zeleno trgatev, znaša 0,1 ha in ne sme biti na več kot 10 % površine zasajena s trsi, mlajšimi od štirih let.
 • Vinogradi, na katerih se uveljavlja podpora za zeleno trgatev, morajo biti tudi v letu uveljavljanja podpore ustrezno vzdrževani v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
 • Ob izvedbi zelene trgatve s kemičnimi sredstvi se lahko uporabljajo le sredstva, registrirana za ta namen v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva. Uporaba teh sredstev ne sme negativno vplivati na okolje, kar pridelovalec dokazuje z evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki se vodi v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
 • Zelena trgatev mora biti v celoti izvedena do 10. avgusta 2020.

Višina podpore:

 • Višina podpore znaša 50 % vsote neposrednih stroškov in izgube dohodka zaradi odstranitve grozdov.
 • Neposredni stroški zaradi ročne odstranitve grozdov znašajo 780 eurov na hektar.
 • Neposredni stroški zaradi kemične odstranitve grozdov se priznajo na podlagi računa za kemično sredstvo in stroškov tretiranja s tem sredstvom, ki znašajo 59 eurov na hektar.
 • Neposredni stroški zaradi mehanske odstranitve grozdov se priznajo na podlagi računa za mehansko (strojno) odstranjevanje grozdja v tem vinogradu.
 • Izguba dohodka zaradi odstranitve grozdov znaša 3.215 eurov na hektar.
 • Največja višina podpore, ki jo lahko prejme upravičenec, znaša 50.000 eurov.

Roki:

Upravičenec pošlje vlogo za dodelitev podpore po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »zelena trgatev«, ga odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 30. junija 2020.

Obrazec:

Obrazec: Vloga za podporo za zeleno trgatev

Izplačilo podpore:

ARSKTRP o vlogah odloči najpozneje do 30. septembra 2020.

Navzkrižna skladnost:

Upravičenec mora v letu po prejemu podpore za zeleno trgatev upoštevati pravila o navzkrižni skladnosti in vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.