Skoči do osrednje vsebine

Podpora za zeleno trgatev

Namen ukrepa:

Začasni ukrep zaradi nastale situacije na trgu z vinom zaradi epidemije COVID-19. Ukrep se bo izvajal še v letu 2021. Zelena trgatev pomeni popolno uničenje grozdja na zadevni površini še v zeleni fazi.

Upravičenci:

Podporo za zeleno trgatev lahko uveljavlja nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:

 • izvaja zeleno trgatev na vsaj 10 % površin vinogradov, ki jih obdeluje;
 • 1. marca 2021 je imel v register prijavljenih vsaj 5.300 kg grozdja letnika 2020 in prijavljene zaloge vina za leto 2020, če je v letu 2019 pridelal vino;

Pogoji za pridobitev podpore:

 • Zelena trgatev mora biti izvedena na celotni površini vinograda, ki je kot posamezni GERK vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
 • Najmanjša strnjena površina, določena v skladu s prvim odstavkom 44. člena Izvedbene uredbe 2016/1150/EU, na kateri se lahko uveljavlja podpora za zeleno trgatev, znaša 0,1 ha in ne sme biti na več kot 10 % površine zasajena s trsi, mlajšimi od štirih let.
 • Vinogradi, na katerih se uveljavlja podpora za zeleno trgatev, morajo biti tudi v letu uveljavljanja podpore ustrezno vzdrževani v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
 • Ob izvedbi zelene trgatve s kemičnimi sredstvi se lahko uporabljajo le sredstva, registrirana za ta namen v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva. Uporaba teh sredstev ne sme negativno vplivati na okolje, kar pridelovalec dokazuje z evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki se vodi v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
 • Zelena trgatev mora biti v celoti izvedena do 1. avgusta 2021.

Višina podpore:

 • Višina podpore znaša 50 % vsote neposrednih stroškov in izgube dohodka zaradi odstranitve grozdov.
 • Neposredni stroški zaradi ročne odstranitve grozdov znašajo 815 eurov na hektar.
 • Neposredni stroški zaradi kemične odstranitve grozdov se priznajo na podlagi računa za kemično sredstvo in stroškov tretiranja s tem sredstvom, ki znašajo 63 eurov na hektar.
 • Neposredni stroški zaradi mehanske odstranitve grozdov se priznajo na podlagi računa za mehansko (strojno) odstranjevanje grozdja v tem vinogradu.
 • Izguba dohodka zaradi odstranitve grozdov znaša 3.160 eurov na hektar.
 • Največja višina podpore, ki jo lahko prejme upravičenec, znaša 50.000 eurov.

Roki:

Upravičenec pošlje vlogo za dodelitev podpore po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »zelena trgatev«, jo odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko s kvalificiranim elektronskim podpisom na elektronski poštni predal aktrp@gov.si do 20. maja 2021.

Kontrola na kraju samem:

Agencija opravi kontrolo na kraju samem po izvedeni trgatvi pri kateri preveri ustrezno vzdrževanost vinograda iz 25.i člena te uredbe, ali je zelena trgatev izvedena na celotni površini vinograda, in izmeri površino, upravičeno do podpore, določeno v skladu s prvim odstavkom 44. člena Izvedbene uredbe 2016/1150/EU

Izplačilo podpore:

ARSKTRP o vlogah odloči najpozneje do 20. septembra 2021.

Navzkrižna skladnost:

Upravičenec mora v letu po prejemu podpore za zeleno trgatev upoštevati pravila o navzkrižni skladnosti in vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.