Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Obvestilo

Obveščamo vas, da je UREDBA o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (neuradno prečiščeno besedilo št. 11)  objavljena v Uradnem listu RS št. 157/22, z dne 16.12.2022.

Novosti:

- Nov rok za sklepanje zavarovalnih pogodb po trenutno veljavni Uredbi, do najkasneje 30.6.2023.

- Nov rok za vlaganje zahtevkov po trenutno veljavni Uredbi, do najkasneje 30.9.2023.

 • Zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje

  V kmetijstvu občasne neugodne vremenske razmere lahko uničijo ali močno prizadenejo kmetijske pridelke in s tem resno poslabšajo prihodke kmetom. Zavarovanje kmetijske proizvodnje je eden pomembnih elementov za ublažitev posledic škode, ko neugodne vremenske razmere zelo prizadenejo posamezno kmetijsko gospodarstvo in bi v primeru nezavarovanosti ali kakršnekoli druge pomoči težko nadaljevali s svojo proizvodnjo.

Namen ukrepa

Namen sofinanciranja zavarovalnih premij je zmanjšati tveganje v kmetijski proizvodnji in ribištvu ter spodbuda za kmetijske pridelovalce, da zavarujejo primarno kmetijsko proizvodnjo, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave ter viharnega vetra in viharja, za zavarovanje materialne škode na sredstvih v primarni kmetijski proizvodnji pred nevarnostjo toče, viharja, viharnega vetra in teže snega ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni.

Upravičen strošek za dodelitev pomoči je znesek zavarovalne premije iz zavarovalne pogodbe, sklenjene za zavarovanja po Uredbi o sofinanciranju.

Upravičenci

Pred vsakim izplačilom ARSKTRP preveri pogoje upravičenosti sofinanciranja za vsakega posameznega upravičenca, za katerega zavarovalnica vloži zahtevek. Pogoji so navedeni spodaj. Še posebej je pomembno, da imajo upravičenci urejeno stanje v Registru kmetijskih gospodarstev in nimajo neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki prisega 50 eurov. Zato pozivamo vse upravičence, da preverijo ali imajo ta dva pogoja izpolnjena.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje:

 • so mikro, mala ali srednja podjetja (opredeljena v Prilogi I Uredbe 702/2014/EU);
 • niso podjetja v težavah (v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU);
 • z izvajalcem zavarovanja je sklenjena zavarovalna pogodba za zavarovanje kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu;
 • so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
 • kmetijska gospodarstva morajo izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe (police) izpolniti izjavo (Priloga 1 Uredbe o sofinanciranju);
 • na dan vložitve vloge nima neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.

Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni so do pomoči »de minimis« v sektorju ribištva in akvakulture upravičene fizične ali pravne osebe, ki v RS opravljajo dejavnost gojitve vodnih živali ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • ribogojni objekt je vpisan v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov;
 • z izvajalcem zavarovanja je sklenjena zavarovalna pogodba za zavarovanje gojitve vodnih živali;
 • so izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe priložile izpolnjeno izjavo (Priloga 2 Uredbe o sofinanciranju).

Izvajalci zavarovanja

Zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle in so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov.

Višina sofinanciranja

Za zavarovanje posevkov, nasadov, plodov, živali, vodnih živali v ribogojnih objektih ter zavarovanje konstrukcij in kritin rastlinjakov, protitočne mreže sadovnjakih in vinogradih, znaša znesek sofinanciranja 55 % obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov (DPZP).  

Do sofinanciranja zavarovalnih premij je upravičeno:

 • zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja,
 • zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni,
 • zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni,
 • zavarovanje konstrukcij in kritin rastlinjakov, protitočne mreže na sadovnjakih in vinogradih.

Pogoji sofinanciranja

Posevki, nasadi in plodovi:

 • zavarovanja in zavarovalni produkti, ki temeljijo na soudeležbi zavarovanca pri škodi z odbitno franšizo v višini najmanj 15% zavarovalne vsote po posamezni zavarovani površini;
 • odkup odbitne franšize manjše ali enake 15 % se ne sofinancira;
 • sofinancira se zavarovalna premija za navedene produkte z davkom od zavarovalnih poslov v višini 8,5%;
 • določena je maksimalna zavarovalna vsota kulture na hektar (Priloga 3 Uredbe o sofinanciranju);
 • sofinancirajo se z uredbo določene vremenske nevarnosti.

 Živali na kmetijskem gospodarstvu:

 • zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu, določenih v II delu Priloge 3 Uredbe o sofinanciranju, pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu, z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni.
 • Vodne živali:
  - po pravilu de minimis za ribištvo (Uredba 717/2014/EU).

Konstrukcije:

 • Sofinancirajo se zavarovalne premije za zavarovanje škode na proizvodnih sredstvih trajnih nasadov ter materialno škodo na konstrukcijah in kritinah rastlinjakov, ki so vpisani v RKG s šifro 1190 – rastlinjak, 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami, konstrukcijah (žičnicah) hmeljišč ter konstrukcijah in mrežah proti toči v intenzivnih sadovnjakih in vinogradih.

Kako do sredstev

Z zavarovalnico sklenete zavarovalno pogodbo, ki je skladna z Uredbo in se dogovorite za plačilo svojega dela premije (vključno z davkom od prometa zavarovalnih premij DPZP). Za znesek v višini 55% (vključno z DPZP), ki vam ga sofinancira država z izjavo pooblastite zavarovalnico, da v vašem imenu vloži zahtevek direktno na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), ki ta preostali del premije nakaže zavarovalnici. Zavarovalnice v imenu upravičencev po elektronski pošti vlagajo na Agencijo ločene zahtevke po namenu zavarovanja za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije najkasneje do 31. marca naslednjega leta za preteklo leto, v katerem je bilo zavarovanje sklenjeno. Agencija preveri ali so skladno z Uredbo izpolnjeni vsi pogoji zavarovanja ter z izdano odločbo povrne zavarovalnici znesek v višini 55%.