Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje

Namen ukrepa

Namen sofinanciranja zavarovalnih premij je zmanjšati tveganje v kmetijski proizvodnji ter spodbuda za kmetijske pridelovalce, da zavarujejo primarno kmetijsko proizvodnjo, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave ter viharnega vetra in viharja, za zavarovanje materialne škode na sredstvih v primarni kmetijski proizvodnji pred nevarnostjo toče, viharja, viharnega vetra in teže snega ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni.

Upravičen strošek za dodelitev pomoči je znesek zavarovalne premije iz zavarovalne pogodbe, sklenjene za zavarovanja po Uredbi o sofinanciranju.

Upravičenci

Pred vsakim izplačilom Agencija preveri pogoje upravičenosti sofinanciranja za vsakega posameznega upravičenca, za katerega zavarovalnica vloži zahtevek. Pogoji so navedeni spodaj. Še posebej je pomembno, da imajo upravičenci urejeno stanje v Registru kmetijskih gospodarstev in nimajo neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki prisega 50 evrov. Zato pozivamo vse upravičence, da preverijo ali imajo ta dva pogoja izpolnjena.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do zneska sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje:

 • so mikro, mala ali srednja podjetja (opredeljena v Prilogi I Uredbe (EU) 2022/2472); velika podjetja niso upravičena do zneska sofinanciranja;
 • niso podjetja v težavah (v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe (EU) 2022/2472);
 • z izvajalcem zavarovanja je sklenjena zavarovalna pogodba za zavarovanje kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu;
 • so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
 • kmetijska gospodarstva morajo izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe (police) izpolniti izjavo (Prilogo 1 Uredbe o sofinanciranju);
 • na dan vložitve zahtevka s strani zavarovalnice, upravičenec nima neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov.

Izvajalci zavarovanja

Zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle in so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov.

Višina sofinanciranja

Za zavarovanje posevkov, nasadov, plodov, živali ter zavarovanje konstrukcij in kritin rastlinjakov, protitočne mreže sadovnjakih in vinogradih, znaša znesek sofinanciranja 55% oz. 60% skladno z veljavno Uredbo obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) in je odvisna glede na datum sklenitve zavarovalne pogodbe.

Do sofinanciranja zavarovalnih premij je upravičeno:

 • zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja,
 • zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni,
 • zavarovanje konstrukcij in kritin rastlinjakov, protitočne mreže na sadovnjakih in vinogradih.

Pogoji sofinanciranja

Posevki, nasadi in plodovi:

 • zavarovanja in zavarovalni produkti, ki temeljijo na soudeležbi zavarovanca pri škodi z odbitno franšizo v višini najmanj 15% zavarovalne vsote po posamezni zavarovani površini;
 • odkup odbitne franšize manjše ali enake 15 % se ne sofinancira;
 • sofinancira se zavarovalna premija za navedene produkte z davkom od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%;
 • določena je maksimalna zavarovalna vsota kulture na hektar v skladu s Prilogo v Uredbi;
 • sofinancirajo se z uredbo določene vremenske nevarnosti.

 Živali na kmetijskem gospodarstvu:

 • zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu, določenih v II delu Priloge v Uredbi, pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu, z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni.

Konstrukcije:

 • Sofinancirajo se zavarovalne premije za zavarovanje škode na proizvodnih sredstvih trajnih nasadov ter materialno škodo na konstrukcijah in kritinah rastlinjakov, ki so vpisani v RKG s šifro 1190 – rastlinjak, 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami, konstrukcijah (žičnicah) hmeljišč ter konstrukcijah in mrežah proti toči v intenzivnih sadovnjakih in vinogradih.

Kako do sredstev

Z zavarovalnico sklenete zavarovalno pogodbo, ki je skladna z Uredbo in se dogovorite za plačilo svojega dela premije (vključno z davkom od prometa zavarovalnih poslov: DPZP). Za znesek v višini 55% oz. 60% skladno z Uredbo (vključno z DPZP), ki vam ga sofinancira država z izjavo pooblastite zavarovalnico, da v vašem imenu vloži zahtevek na Agencijo, ki ta preostali del premije nakaže zavarovalnici. Zavarovalnice v imenu upravičencev vlagajo na Agencijo ločene zahtevke po namenu zavarovanja za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije najkasneje do 31. marca naslednjega leta za preteklo leto, v katerem je bilo zavarovanje sklenjeno. Agencija preveri ali so skladno z Uredbo izpolnjeni vsi pogoji zavarovanja ter z izdano odločbo povrne zavarovalnici znesek sofinanciranja v višini 55% oz. 60% skladno z Uredbo.

Način oddaje zahtevka ter predpisani roki

Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev zahtevkov je vzpostavljeno vstopno spletno mesto na naslovu: https://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem Agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev zahtevka, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži zahtevek v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi zahtevka.

Če vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije.

V skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje (Uradni list RS, št. 64/23) je rok za oddajo zahtevkov do 31. marca naslednjega leta za preteklo leto, v katerem je bilo zavarovanje sklenjeno (sklenitev zavarovalnih pogodb od 1.7.2023 dalje).

Pozor: Izjema glede vložitve zahtevkov, katerih zavarovalne pogodbe so sklenjene do 30.6.2023.

V skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 157/22) zahtevki, ki vsebujejo sklenitev zavarovalnih pogodb do 30.6.2023, je rok za oddajo le-teh do vključno 30.9.2023.

Navodila za e-vnos in drugi obrazci

Uporabne povezave:

V kmetijstvu občasne neugodne vremenske razmere lahko uničijo ali močno prizadenejo kmetijske pridelke in s tem resno poslabšajo prihodke kmetom. Zavarovanje kmetijske proizvodnje je eden pomembnih elementov za ublažitev posledic škode, ko neugodne vremenske razmere zelo prizadenejo posamezno kmetijsko gospodarstvo in bi v primeru nezavarovanosti ali kakršnekoli druge pomoči težko nadaljevali s svojo proizvodnjo.