Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

 • Zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje

  V kmetijstvu občasne neugodne vremenske razmere lahko uničijo ali močno prizadenejo kmetijske pridelke in s tem resno poslabšajo prihodke kmetom. Zavarovanje kmetijske proizvodnje je eden pomembnih elementov za ublažitev posledic škode, ko neugodne vremenske razmere zelo prizadenejo posamezno kmetijsko gospodarstvo in bi v primeru nezavarovanosti ali kakršnekoli druge pomoči težko nadaljevali s svojo proizvodnjo.
  .

Namen sofinanciranja zavarovalnih premij je zmanjšati tveganje v kmetijski proizvodnji in ribištvu s povečanjem obsega zavarovanja. Sofinanciranje je spodbuda za kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami naravnih nesreč, drugih slabih vremenskih razmer in pred boleznimi živali.

Upravičen strošek za dodelitev pomoči je znesek zavarovalne premije iz zavarovalne pogodbe, sklenjene za zavarovanja po Uredbi o sofinanciranju.

Upravičenci

Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje so upravičena kmetijska gospodarstva, ki se v RS ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so mikro, mala ali srednja podjetja (opredeljena v Prilogi I Uredbe 702/2014/EU);
 • niso podjetja v težavah (v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU);
 • z izvajalcem zavarovanja je sklenjena zavarovalna pogodba za zavarovanje kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu;
 • so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
 • kmetijska gospodarstva morajo izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe (police) izpolniti izjavo (Priloga 1 Uredbe o sofinanciranju).

Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni so do pomoči »de minimis« v sektorju ribištva in akvakulture upravičene fizične ali pravne osebe, ki v RS opravljajo dejavnost gojitve vodnih živali ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • ribogojni objekt je vpisan v centralni register objektor akvakulture in komericalnih ribnikov;
 • z izvajalcem zavarovanja je sklenjena zavarovalna pogodba za zavarovanje gojitve vodnih živali;
 • so izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe priložile izpolnjeno izjavo (Priloga 2 Uredbe o sofinanciranju).

Izvajalci zavarovanja

Zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle in so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov.

Višina sofinanciranja

Za zavarovanje živali, gojitev vodnih živali v ribogojnih objektih znaša 30 % obračunane zavarovale premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov; in

Za zavarovanje posevkov, nasadov, plodov znaša 50 % obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.  

Do sofinanciranja zavarovalnih premij je upravičeno:

 • zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja,
 • zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni in
 • zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni.

Pogoji sofinanciranja

Posevki, nasadi in plodovi:

 • zavarovanja in zavarovalni produkti, ki temeljijo na soudeležbi zavarovanca pri škodi z odbitno franšizo v višini najmanj 15% zavarovalne vsote po posamezni zavarovani površini; 
 • odkup odbitne franšize se ne sofinancira
 • sofinancira se zavarovalna premija za navede;ne produkte vključno s popusti in davkom od zavarovalnih poslov v višini 8,5%;
 • določena je maksimalna zavarovalna vsota kulture na hektar (Priloga 3 Uredbe o sofinanciranju);
 • sofinancirajo se z uredbo določene vremenske nevarnosti.

 Živali na kmetijskem gospodarstvu:

 • zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu, določenih v II delu Priloge 3 Uredbe o sofinanciranju, pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu, z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni.
 • Vodne živali:
  - po pravilu de minimis za ribištvo (Uredba 717/2014/EU).

Kako do sredstev

Z zavarovalnico sklenete zavarovalno pogodbo in se dogovorite za plačilo le tistega dela premije, ki ga plačate sami. Za preostali del premije, ki vam ga sofinancira država, z izjavo pooblastite zavarovalnico, da v vašem imenu vloži zahtevek direktno na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), ki ta preostali del premije nakaže direktno zavarovalnici. Zavarovalnice v imenu upravičencev po elektronski pošti vlagajo na Agencijo ločene zahtevke po namenu zavarovanja za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije najkasneje do 31. marca naslednjega leta za preteklo leto, v katerem je bilo zavarovanje sklenjeno. O zahtevku odloči Agencija z odločbo.V kolikor znaša sofinancirani del premije več kot 200 eur, mora AKTRP 10% sofinanciranega zneska kot akontacijo dohodnine nakazati na Finančno upravo RS. V tem primeru ste dolžni preostali/manjkajoči del premije (v višini akontiranega zneska) plačati zavarovalnici.