Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Obvestilo

Obveščamo vas, da je Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva objavljena v Uradnem listu RS št. 3/2021(str. 25), z dne 8.1.2021.

Novosti:

- sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje škode na proizvodnih sredstvih trajnih nasadov ter materialno škodo na konstrukcijah in kritinah rastlinjakov, ki so vpisani v RKG s šifro 1190 – rastlinjak, 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami, konstrukcijah (žičnicah) hmeljišč ter konstrukcijah in mrežah proti toči v intenzivnih sadovnjakih in vinogradih.

- povečanje in poenotenje odstotka sofinanciranja za vse zavarovalne premije na 55% (vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov).

 • Zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje

  V kmetijstvu občasne neugodne vremenske razmere lahko uničijo ali močno prizadenejo kmetijske pridelke in s tem resno poslabšajo prihodke kmetom. Zavarovanje kmetijske proizvodnje je eden pomembnih elementov za ublažitev posledic škode, ko neugodne vremenske razmere zelo prizadenejo posamezno kmetijsko gospodarstvo in bi v primeru nezavarovanosti ali kakršnekoli druge pomoči težko nadaljevali s svojo proizvodnjo.

Namen ukrepa

Namen sofinanciranja zavarovalnih premij je zmanjšati tveganje v kmetijski proizvodnji in ribištvu ter spodbuda za kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami naravnih nesreč, drugih slabih vremenskih razmer in pred boleznimi živali. Poleg navedenega je z novejšo spremebo Uredbe z dne 8.1.2020 dodano še zavarovanje konstrukcij in kritin rastlinjakov, protitočne mreže v sadovnjakih in vinogradih.

Upravičen strošek za dodelitev pomoči je znesek zavarovalne premije iz zavarovalne pogodbe, sklenjene za zavarovanja po Uredbi o sofinanciranju.

Upravičenci

Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje so upravičena kmetijska gospodarstva, ki se v RS ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so mikro, mala ali srednja podjetja (opredeljena v Prilogi I Uredbe 702/2014/EU);
 • niso podjetja v težavah (v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU);
 • z izvajalcem zavarovanja je sklenjena zavarovalna pogodba za zavarovanje kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu;
 • so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
 • kmetijska gospodarstva morajo izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe (police) izpolniti izjavo (Priloga 1 Uredbe o sofinanciranju).

Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni so do pomoči »de minimis« v sektorju ribištva in akvakulture upravičene fizične ali pravne osebe, ki v RS opravljajo dejavnost gojitve vodnih živali ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • ribogojni objekt je vpisan v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov;
 • z izvajalcem zavarovanja je sklenjena zavarovalna pogodba za zavarovanje gojitve vodnih živali;
 • so izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe priložile izpolnjeno izjavo (Priloga 2 Uredbe o sofinanciranju).

Izvajalci zavarovanja

Zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle in so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov.

Višina sofinanciranja

Za zavarovanje posevkov, nasadov, plodov, živali, vodnih živali v ribogojnih objektih ter zavarovanje konstrukcij in kritin rastlinjakov, protitočne mreže sadovnjakih in vinogradih, znaša znesek sofinanciranja 55 % obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov (DPZP).  

Do sofinanciranja zavarovalnih premij je upravičeno:

 • zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja,
 • zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni,
 • zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni,
 • zavarovanje konstrukcij in kritin rastlinjakov, protitočne mreže na sadovnjakih in vinogradih.

Pogoji sofinanciranja

Posevki, nasadi in plodovi:

 • zavarovanja in zavarovalni produkti, ki temeljijo na soudeležbi zavarovanca pri škodi z odbitno franšizo v višini najmanj 15% zavarovalne vsote po posamezni zavarovani površini; 
 • odkup odbitne franšize se ne sofinancira
 • sofinancira se zavarovalna premija za navedene produkte z davkom od zavarovalnih poslov v višini 8,5%;
 • določena je maksimalna zavarovalna vsota kulture na hektar (Priloga 3 Uredbe o sofinanciranju);
 • sofinancirajo se z uredbo določene vremenske nevarnosti.

 Živali na kmetijskem gospodarstvu:

 • zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu, določenih v II delu Priloge 3 Uredbe o sofinanciranju, pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu, z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni.
 • Vodne živali:
  - po pravilu de minimis za ribištvo (Uredba 717/2014/EU).

Konstrukcije:

 • Sofinancirajo se zavarovalne premije za zavarovanje škode na proizvodnih sredstvih trajnih nasadov ter materialno škodo na konstrukcijah in kritinah rastlinjakov, ki so vpisani v RKG s šifro 1190 – rastlinjak, 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami, konstrukcijah (žičnicah) hmeljišč ter konstrukcijah in mrežah proti toči v intenzivnih sadovnjakih in vinogradih. .

Kako do sredstev

Z zavarovalnico sklenete zavarovalno pogodbo, ki je skladna z Uredbo in se dogovorite za plačilo svojega dela premije (vključno z davkom od prometa zavarovalnih premij DPZP). Za znesek v višini 55% (vključno z DPZP), ki vam ga sofinancira država z izjavo pooblastite zavarovalnico, da v vašem imenu vloži zahtevek direktno na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), ki ta preostali del premije nakaže zavarovalnici. Zavarovalnice v imenu upravičencev po elektronski pošti vlagajo na Agencijo ločene zahtevke po namenu zavarovanja za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije najkasneje do 31. marca naslednjega leta za preteklo leto, v katerem je bilo zavarovanje sklenjeno. Agencija preveri ali so skladno z Uredbo izponjeni vsi pogoji zavarovanja ter z izdano odločbo povrne zavarovalnici znesek v višini 55%. V kolikor znaša sofinancirani del premije posameznega zavarovanca več kot 200 EUR, je AKTRP dolžna 10% sofinanciranega zneska kot akontacijo dohodnine nakazati na Finančno upravo RS. V tem primeru, skladno s pogoji zavarovanja napisanim na posamezni polici, zavarovanec preostali/manjkajoči del premije (v višini akontiranega zneska) povrne zavarovalnici.