Skoči do osrednje vsebine

V kmetijstvu občasne neugodne vremenske razmere lahko uničijo ali močno prizadenejo kmetijske pridelke in s tem resno poslabšajo prihodke kmetom. Zavarovanje kmetijske proizvodnje je eden pomembnih elementov za ublažitev posledic škode, ko neugodne vremenske razmere zelo prizadenejo posamezno kmetijsko gospodarstvo in bi v primeru nezavarovanosti ali kakršnekoli druge pomoči težko nadaljevali s svojo proizvodnjo.

Sofinanciranje zavarovanja primarne kmetijske proizvodnje

Namen sofinanciranja zavarovalne premije je vzpodbujanje kmetov k zavarovanju, s čemer kmetijska gospodarstva zmanjšujejo dohodkovna tveganja, saj se državna pomoč za odpravo posledic škode v kmetijstvu namenja samo za naravne nesreče, ki jih ni mogoče zavarovati.

S sofinanciranjem zavarovalnih premij želimo spodbuditi kmetijske proizvajalce, da zavarujejo:

  • posevke, nasade in plodove pred naravnimi nesrečami,
  • materialno škodo na sredstvih in
  • živali na kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni.

Višina sofinanciranja

Država si prizadeva, da bi se obseg zavarovanih kmetijskih površin povečal, kar se odraža tudi v odstotku sofinanciranja zavarovalnih premij v kmetijski proizvodnji. Od julija 2023 dalje znaša delež sofinanciranja 60 odstotkov obračunane zavarovalne premije.

Kdo so upravičenci?

Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje so upravičeni nosilci oziroma fizične, pravne osebe in združenje pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo. Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je mikro, malo ali srednje podjetje;
  • ni podjetje v težavah;
  • ima sklenjeno zavarovalno pogodbo z izvajalcem zavarovanja za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu;
  • je vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

Katere vrste zavarovalnih premij sofinanciramo? 

Sofinanciramo zavarovanje:

  • posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave ter viharnega vetra in viharja,
  • materialne škode na proizvodnih sredstvih trajnih nasadov ter materialne škode na konstrukcijah in kritinah rastlinjakov, konstrukcijah (žičnicah) hmeljišč ter konstrukcijah in mrežah proti toči v intenzivnih sadovnjakih in vinogradih,
  • živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.

Sofinanciramo zavarovalne premije, pri katerih je zavarovalno kritje z odbitno franšizo v višini najmanj 15 odstotkov zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodov na posamezni zavarovani površini. Odkupa odbitne franšize, manjše ali enake 15 odstotkom zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodu na posamezni zavarovani površini, ne sofinanciramo.

Kako do sofinanciranja?

Postopek sofinanciranja zavarovalnih premij je za kmetijske pridelovalce enostaven. Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe se znesek plačila zavarovalne premije zniža za sofinancirani del. Zavarovalnica na podlagi pooblastila, ki ga kmetijski pridelovalec predloži ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, v njegovem imenu vloži zahtevek za povračilo sofinanciranega dela premije.

Podatki o sofinanciranju zavarovalnih premij po letih

Odstotek sofinanciranja ter višina izplačanih proračunskih sredstev po letih

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rastlinska pridelava 20% (razen za sadje 30%) 20% (razen za hmelj in grozdje 30% ter za sadje 40%) 40 % (razen za sadje, grozdje in hmelj 50%) 50% 50% 55% 55%
Bolezni živali 20% 20% 20% 30% 30% 55% 55%
Izplačana proračunska sredstva - SKUPAJ 1.408.500 EUR 2.243.100 EUR 4.443.968 EUR 4.742.127 EUR 5.299.725,06 EUR 6.188.421,72 EUR 6.330.479 EUR

Sofinanciranje zavarovalnih premij za primer bolezni živali (število zavarovanih živali)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Govedo 22261 30814 30197 31746 32163 34159 32130
Prašiči 50444 41723 38949 23261 25202 28098 30361
Konji, osli 1093 1012 881 919 943 932 946
Drobnica (ovce, koze) 1633 1525 1531 1416 1349 1283 1187
Skupaj število živali 72727 72560 71558 57342 59657 64472 64624

Sofinanciranje zavarovalnih premij za rastlinsko pridelavo brez travnikov in pašnikov (v hektarjih zavarovane površine)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hmelj 1249 ha 1347 ha 1398 ha 1403 ha 1144 ha 1302 ha 1398 ha
Sadje, intenzivni nasadi 1328 ha 1120 ha 1363 ha 1339 ha 1339 ha 1239 ha 1154 ha
Vinogradi 3031 ha 3407 ha 3367 ha 3422 ha 2802 ha 3059 ha 3340 ha
Žita 24032 ha 31706 ha 36536 ha 38112 ha 38716 ha 38034 ha 39907 ha
Druge rastline 7122 ha 7868 ha 8293 ha 8595 ha 9063 ha 9867 ha 9813 ha
Skupaj 36762 ha 45448 ha 50958 ha 52871 ha 53064 ha 53501 ha 55612 ha