Skoči do osrednje vsebine

Podnebne spremembe in obvladovanje tveganj v kmetijstvu

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Kmetijstvo je zaradi neposredne odvisnosti od vremena in okoljskih razmer med najbolj občutljivimi sektorji. Pridelava kmetijskih pridelkov in proizvodnja hrane je ogrožena zaradi ekstremnih vremenskih pojavov kot so suša, obilne padavine, nevihte s točo, veter in pozeba. Glavni cilj slovenskega kmetijstva v prihodnosti zato vidimo v zmanjševanju ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe ter v izboljšanem upravljanju s tveganji.

Podnebne spremembe in posledično ekstremne vremenske razmere povečujejo verjetnost pojava naravnih nesreč, kar se odraža na količini in kakovosti pridelkov ter v živinorejski proizvodnji. V zadnjih letih so največ škode slovenskemu kmetijstvu povzročile suša, obilne padavine, poplave, neurja s točo, veter, pozeba in sneg, žled ter vremensko pogojene bolezni in škodljivci.

Rešitev vidimo v obvladovanju tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Naši ukrepi so usmerjeni k prilagajanju kmetijske proizvodnje na posledice podnebnih sprememb, blaženju posledic podnebnih sprememb ter preprečevanju in zmanjševanju posledic naravnih nesreč, ki izhajajo iz neugodnih vremenskih razmer. Hkrati pa moramo stremeti k povečanju samooskrbe z zdravo in kakovostno hrano, konkurenčni sposobnosti kmetijstva in živilstva, trajnostni rabi proizvodnih potencialov ter zagotavljanju skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja in stabilnega dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev in kmetijstva.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbujamo in sofinanciramo izvajanje ukrepov prilagajanja in blaženja posledic podnebnih sprememb preko Programa razvoja podeželja ali v okviru drugih programov, projektov ali rednih del in nalog, ki jih izvajajo javne službe na področju kmetijstva. Del teh ukrepov je tudi informiranje kmetov o tem, kako zmanjšati oz. se izogniti posledicam naravnih nesreč. Največji izziv za slovenskega kmeta je namreč uvajanje inovativnih pristopov, s katerimi lahko ohrani in poveča lastno produktivnost ob uspešnem prilagajanju na podnebne spremembe.

Na neugodne vremenske razmere se kmetijska proizvodnja ne more v celoti prilagoditi. Zaradi tega so pomembni ukrepi, ki pomagajo preprečiti in blažiti posledice in omogočajo kmetom, da nadaljujejo s svojo kmetijsko proizvodnjo. Za odpravo posledic tovrstnih neugodnih vremenskih razmer namenjamo sredstva iz proračuna.

Iskalnik