Skoči do osrednje vsebine

Podpora za krizno skladiščenje vina v letu 2021

Namen ukrepa:

Podpora za krizno skladiščenje vina se izdaja na podlagi UREDBE o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19. Pridelovalci vina lahko skladiščijo vino letnika 2019 oziroma 2020 pridelanega iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji (slovenskega porekla), za čas od šestih mesecev do enega leta.

Upravičenci:

Podporo za krizno skladiščenje vina v skladu s 4. členom Uredbe 592/2020/EU v letu 2021 lahko uveljavlja pridelovalec vina, vpisan v register, ki je imel na dan 1. marec 2021:

 • v register, prijavljenih vsaj 30.000 litrov vina letnika 2020 in
 • za leto 2020 v register prijavljene zaloge vina v količini vsaj 50% povprečnega v registru prijavljenega pridelka vina pridelovalca zadnjih treh let.

Pogoji za pridobitev podpore:

 • Upravičenec iz zgoraj navedenega lahko pridobi podporo za krizno skladiščenje vina letnika 2019 oziroma 2020 pridelanega iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji (slovenskega porekla), za čas od šestih mesecev do enega leta za količino vina, ki ne presega 20 % količine prijavljenega pridelka vina za leto 2020;
 • Vino, ki je predmet podpore za krizno skladiščenje, se mora skladiščiti v obdobju najmanj od 1. junija do 30. novembra 2021.
 • Za vino letnika 2019 oziroma 2020 šteje vino, ki:
  • izpolnjuje pogoj za oznako letnika 2019 ali 2020 v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje vina, in
  • je bilo prijavljeno v register pred 1. marcem 2021.
 • Do podpore ni upravičeno vino, za katero je bila pridobljena podpora na podlagi III. poglavja te uredbe (III. KRIZNO SKLADIŠČENJE VINA V LETU 2020).

Višina podpore:

 • Višina podpore za eno leto skladiščenja vina znaša 10,00 eurov na hektoliter vina. V primeru krajšega obdobja skladiščenja se višina podpore sorazmerno zniža.
 • Podpora se dodeli v obliki predplačila pod pogoji iz odstavka 6a 4. člena Delegirane uredbe 2020/592/EU.
 • Če vsota upravičenih zahtevkov iz prejšnjega člena presega razpoložljiva sredstva za ukrep krizno skladiščenje vina, se višina podpore iz prvega odstavka sorazmerno zniža.

Roki:

Upravičenec pošlje zahtevek za dodelitev podpore po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »krizno skladiščenje vina«, ga odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 31. maja 2021.

Izplačilo podpore:

O izpolnjevanju pogojev odloči Agencija z odločbo, najpozneje do 30. septembra 2021.

Varščine:

 • Potrebno je priložiti varščino v višini 110% podpore, z veljavnostjo najmanj tri mesece po izteku obdobja kriznega skladiščenja vina.
 • Varščino je potrebno priložiti do izdaje odločbe, 29.9.2021.

Agencija pred odločitvijo o zahtevkih pozove k pologu varščine upravičence, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev podpore. V pozivu določi znesek in rok za plačilo varščine, ki je pogoj za dodelitev podpore v obliki predplačila. Agencija dodeli podporo v skladu z odstavkom 6a 4. člena Delegirane uredbe 2020/592/EU, upravičenec pa položi varščino v višini 110 % podpore, z veljavnostjo najmanj tri mesece po izteku časa skladiščenja vina.

Pravne podlage: