Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje zunanjetrgovinskih ukrepov

Zunanje trgovinska ureditev predstavlja enega od vzvodov kmetijske tržno cenovne politike.

S sistemom uvoznih in izvoznih dovoljenj Agencija nadzira in spremlja uvoz in izvoz kmetijskih proizvodov s tretjimi državami. Varščina je finančno jamstvo za izpolnitev ene ali več obveznosti, ki so povezane z določenim ukrepom. S sistemom izvoznih nadomestil se dviguje konkurenčnost prodaje na svetovnih trgih.

Za izdajo uvoznih ali izvoznih dovoljenj je pristojna Agencija RS za kmetijske trge, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (oddelek za tržne ukrepe).

Dovoljenje lahko pridobi fizična ali pravna oseba s sedežem v EU oziroma v državi članici, kjer je registrirana za namene DDV.

Uvozna (AGRIM) in izvozna (AGREX) dovoljenja

Vlogo je treba vložiti na predpisanem obrazcu:

Vlogo se na predpisanem obrazcu, skupaj z dokazilom o položeni varščini pošlje podpisano z digitalnim potrdilom na elektronski poštni predal:  ztd.aktrp@gov.si.

Rok za oddajo vlog je vsak delovni dan do 13. ure, pri razpisih (kvote) pa do 13. ure zadnjega delovnega dne veljavnosti razpisa.

Če vlogo za dovoljenje vlagate prvič, nam hkrati z vlogo posredujete:

Spletna aplikacija

 • Spletna aplikacija za uvozna/izvozna dovoljenja

  Predlagamo vam, da si pridobite tudi dostop do spletne aplikacije E-kmetija - https://e-kmetija.gov.si/ za uvozna/izvozna dovoljenja pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
  Aplikacija omogoča vnos podatkov v sistem.

  Za pridobitev dostopa je potrebno izpolniti obrazec - Pooblastilo za dostop in uporabo spletne aplikacije.
  Obrazci, prijavnice

LORI SISTEM za upravljanje s tarifnimi kvotami

Evropska komisija je vzpostavila spletni portal za upravljanje s tarifnimi kvotami na podlagi sprejetih Uredbe ES 2020/760 in Uredbe ES 2020/761. Gre za LORI SISTEM, s katerim želi Evropska komisija (EK) doseči večjo transparentnost in enotnost pri obravnavi vlog za pridobitev tarifnih kvot za uvoz kmetijskih proizvodov.

Po novem sistemu morajo izvajalci biti registrirani v LORI SISTEM, da bodo lahko vlagali vloge za pridobitev tarifnih kvot z začetkom tržnih redov po 1.1.2021.

Več o LORI sistemu si lahko preberete tudi v navodilih:
PRIROČNIK LORI - Za izvajalce v sistemu LORI

Seznam proizvodov

Glede na tarifno oznako proizvoda (KN koda) so predpisane omejitve in pogoji za uvoz ali izvoz proizvoda iz območja Evropske unije. Seznam s pogoji je objavljen na spletnih straneh:

Varščina

Višina varščine je predpisana s posebnimi uredbami po tržnih redih, glede na tarifno oznako proizvoda in državo izvoznico.

Varščina ni potrebna:

 • če znaša zavarovani znesek 100 EUR ali manj;
 • kadar je vlagatelj oseba javnega prava, ki je odgovorna za izvajanje nalog javne uprave in kadar je oseba zasebnega prava, ki izvaja javne naloge na podlagi javnega pooblastila, koncesije in podobno;

 Varščina se položi v obliki:

 • gotovinskega nakazila SI56 0110 0600 0028 250 z navedbo sklica na številko odobritve po modelu 18: SI18 23310-2010020-yyZZZZxx. 

  Prvi dve številki (označeni z yy) določata področje oziroma ukrep, za katerega se vlaga varščina oziroma globalno varščino. Šifre področja oziroma ukrepov so navedene v šifrantu ukrepov) - v Uredbi o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti Uradnem listu RS št. 52/2009),

  ZZZZ- prosti namen, ki ga lahko sami določite oz. ničle (0000), 

  xx- zadnji dve številki letnice nakazila.

  Primer izpolnitve UNP položnice s strani stranke:

  Naziv: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP)

  Naslov: Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

  Račun št:  SI 56 0110 0600 0028 250

  BIC:  BSLJSI2X

  model:  SI18 

  sklic:  23310-2010020-01000016

  Namen: gotovinska varščina

 • bančne garancije -  ki je lahko globalna (za izpolnitev več obveznosti) in posamezna (za izpolnitev ene obveznosti). Finančna ustanova, ki odobri bančno garancijo, mora imeti sedež v Evropski skupnosti. Stroške, ki nastanejo pri izdaji bančne garancije, nosi vlagatelj.

 • plačilne obljube - se predloži, znesek zahtevane varščine nižji od 500 EUR To je pisna zaveza za plačilo ustreznega zneska, zaradi neizpolnjenih obveznosti - (obrazec)

Agencija ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi napačnega razumevanja s podanimi informacijami. Vsa dodatna vprašanja in informacije pošljite na namenski poštni predal: ztd.aktrp@gov.si

Zakonodaja

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L 206, 30. 7. 2016, str. 1);
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/1239 z dne 18. maja 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj (UL L 206, 30. 7. 2016, str. 44);
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo evra (UL L 255, 28.8.2014, str. 18);
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot;
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/761 z dne 17. decembra 2019 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sistemom upravljanja tarifnih kvot z dovoljenji;
 • Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za kmetijske proizvode (Uradni list RS, št. 34/09)
 • Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09)