Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni svet za kulturo

Naloge

Nacionalni svet za kulturo je neodvisno telo, ki usmerja nacionalno strategijo za kulturo, v okviru česar:

 • spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni razvoj,
 • daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in letnim poročilom o njegovem izvajanju,
 • obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s področja kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture,
 • daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju kulture.

Sestava

Predsednika in šest članov imenuje državni zbor na predlog vlade izmed osebnosti, ki uživajo javni ugled, za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani.

V trenutnem mandatnem obdobju, ki se je pričelo 26. septembra 2019, so to:

 • Uršula Cetinski, predsednica,
 • Mitja Čander, član,
 • Uroš Reiter, član,
 • dr. Maša Jazbec, članica,
 • dr. Aleš Pavlin, član,
 • Jurij Krpan, član,
 • Marko Vatovec, član.

Delovanje

Način svojega dela ureja svet s poslovnikom.

Svet se sestaja na rednih, izrednih in dopisnih sejah. Na sejah obravnava zadeve iz svoje pristojnosti, obravnavanje posameznih zadev pa lahko svetu predlagajo:

 • predsednik sveta,
 • člani sveta,
 • za kulturo pristojen odbor Državnega zbora Republike Slovenije,
 • Vlada Republike Slovenije,
 • minister, pristojen za kulturo,
 • druga ministrstva,
 • zainteresirane organizacije in posamezniki na področju kulture.

Zainteresirani naj pošljejo svoje pobude pisno na naslov: Nacionalni svet za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov nsk.mk@gov.si.

Svet na sejah v skladu s poslovnikom sprejema stališča in pobude. Vlada in pristojno delovno telo državnega zbora obravnavata mnenja, pobude in predloge nacionalnega sveta ter se do njih opredelita in ga o tem seznanita najkasneje v roku 60 dni potem, ko jih prejmeta.

Dokumenti