Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Ministrstva za zunanje zadeve

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Teme

 • Varnost potovanj

  Priporočila Ministrstva za zunanje zadeve glede varnosti potovanj so informativna.* Nasveti in informacije so splošne narave in se lahko tudi spreminjajo. Priporočila ministrstva, ki jih boste našli pri posamezni državi, so razdeljena na štiri sklope glede na stopnjo tveganja.

 • Priporočila za prebivanje v tujini

  Med svojim prebivanjem v tujini upoštevajte nekaj osnovnih navodil, da bodo vaše počitnice ali potovanje minilo brez morebitnih zapletov.

 • Napotki pred potovanjem

  Da bo vaše potovanje čim prijetnejše, se je dobro pripraviti na morebitne nevšečnosti že pred odhodom. Upoštevajte spodnje nasvete, da vas morebitne težave ne ujamejo nepripravljene.

 • Pomoč slovenskih predstavništev v tujini

  Če ste se v tujini znašli v težavah, se za pomoč lahko obrnete na slovenska predstavništva v tujini. V nadaljevanju preverite, kaj predstavništva lahko storijo za vas in česa ne morejo.

 • Konzularna pomoč, kjer ni slovenskega predstavništva

  Če v državi, v kateri ste, Slovenija nima svojega predstavništva, se lahko obrnete na diplomatska predstavništva in konzulate drugih držav članic Evropske unije, ki delujejo tam.

 • Vstop in prebivanje

  Načini in pogoji vstopa posameznika v Republiko Slovenijo se razlikujejo glede na to, ali v državo vstopa državljan države članice Evropskega gospodarskega prostora – EGP, torej prihaja iz države članice Evropske unije, Norveške, Islandije ali Liechtensteina, ali državljan tretje države.

 • Evropa in evroatlantski prostor

  Slovenija je del Evropske unije, ki je naše najpomembnejše gospodarsko, razvojno, politično in pravno okolje pa tudi okolje vrednot. Z državami članicami EU vzdržujemo tesne stike in redno sodelujemo. Smo odločna zagovornica širitve EU in zanesljiva članica Severnoatlantskega zavezništva.

 • Soseščina

  Slovenija je srednjeevropska in sredozemska država v središču alpsko-jadransko-podonavskega prostora, treh makroregij ter na stičišču zahodne in jugovzhodne Evrope. To ponuja izredne priložnosti za gospodarsko, politično in kulturno sodelovanje z državami tega prostora.

 • Tehnična pomoč EU tretjim državam

  EU zagotavlja posebej usmerjeno finančno pomoč državam kandidatkam, državam potencialnim kandidatkam in državam partnericam v podporo njihovim prizadevanjem za pospeševanje političnih, gospodarskih in institucionalnih reform.

 • Širši svet

  Slovenija vzdržuje in krepi gospodarske in politične odnose tudi z državami širšega sveta. Ob tem vzdržuje vezi s slovenskimi skupnostmi, ki so lahko pomemben vzvod odnosov v oddaljenih državah. Slovenija podpira obstanek in razvoj izseljenskih skupnosti, tudi novodobnih, hkrati pa pozornost namenja vračanju v domovino. Deluje na področju ohranjanja dediščine slovenskih izseljencev in skrbi za zaščito državljanov.

 • Slovenija v OZN

  Organizacija združenih narodov je edinstven sistem za reševanje svetovnih izzivov na področjih mednarodnega miru in varnosti, trajnostnega razvoja in človekovih pravic, kjer lahko države s skupnimi ukrepi prispevajo k pozitivnim spremembam v današnjem svetu.

 • Slovenija v Natu

  Polnopravno članstvo v Natu je strateški cilj, ki smo si ga v Sloveniji zastavili že ob osamosvojitvi. Za članstvo v Natu smo si prizadevali zaradi temeljnih vrednot, svojih strateških varnostnih interesov in vitalnih nacionalnih državnih interesov.

 • Slovenija in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

  Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je največja regionalna varnostna organizacija. Do varnostnih vprašanj pristopa celostno in jih rešuje s sodelovanjem v okviru treh razsežnosti: politično-vojaške, ekonomsko-okoljske in človekove.

 • Slovenija in Svet Evrope

  Svet Evrope je nenadomestljiva mednarodna organizacija, ki spodbuja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepi demokracijo in vladavino prava v širšem evropskem prostoru. Aktivnosti in prizadevanja Sveta so prispevala k enemu izmed največjih dosežkov moderne Evrope, odpravi smrtne kazni v vseh državah članicah.

 • Človekove pravice v slovenski zunanji politiki

  Človekove pravice so splošne in nedeljive. Ne glede na narodnost, kraj bivanja, spol, narodno ali etnično pripadnost, barvo kože, vero, jezik ali druge osebne okoliščine imamo vsi enake pravice. V slovenski zunanji politiki zato politične, državljanske, ekonomske, socialne in kulturne pravice obravnavamo enakovredno.

 • Mednarodnopravni dokumenti s področja človekovih pravic in poročanja Slovenije

  Slovenija je zavezana univerzalnim instrumentom o človekovih pravicah in je dolžna periodično poročati pogodbenim telesom o uresničevanju posameznih instrumentov oziroma konvencij.

 • Mednarodno pravo

  Spoštovanje mednarodnega prava je obveznost, vrednota in interes slovenske zunanje politike, saj le to jamči stabilno mednarodno okolje. Zavzemamo se za krepitev temeljnega načela vladavine prava, ki je tudi vodilo slovenske zunanje politike na državni in mednarodni ravni.

 • Zakaj mednarodno razvojno sodelovanje

  Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja v partnerskih državah na Zahodnem Balkanu, v evropskem sosedstvu in Podsaharski Afriki.

 • Prednostna področja in območja mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije

  Mednarodno razvojno sodelovanje se osredotoča na prednostna vsebinska področja in geografska območja, ki smo jih določili glede na to, kje je razvojno sodelovanje najbolj učinkovito, odraža slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti ter zagotavlja podporo razvojnim prizadevanjem partnerskih držav.

 • Načrtovanje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije

  Ministrstvo za zunanje zadeve je nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Pripravlja zakonodajni in strateški okvir za učinkovito načrtovanje, izvajanje, spremljanje dejavnosti na tem področju in ozaveščanje o njihovem pomenu.

 • Ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja

  Želimo krepiti razumevanje o pomenu, ciljih in dosežkih mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Pomembno se je zavedati, da aktivnosti, ki jih na tem področju izvajamo v partnerskih državah, posredno vplivajo tudi na življenje v Sloveniji.

 • Gospodarska diplomacija

  Interese slovenskega gospodarstva v tujini ščitimo in uveljavljamo z mrežo diplomatskih predstavništev in konzulatov. Na številnih predstavništvih v tujini delujejo ekonomski svetovalci, katerih glavna naloga je pomoč slovenskim podjetjem pri prodiranju na tuje trge. Delo ekonomskih svetovalcev dopolnjuje po vsem svetu razvejana mreža častnih konzulov Slovenije, katerih glavna naloga je zastopanje gospodarskih interesov Slovenije.

 • Omejevalni ukrepi

  Z omejevalnimi ukrepi oziroma sankcijami želi mednarodna skupnost na miren način doseči, da države ali drugi subjekti, ki ogrožajo mednarodni mir ali varnost, s tem prenehajo. Večinoma se uporabljajo finančne sankcije, embargo na orožje in "potovalni" embargo.

 • Boj proti terorizmu

  Najostreje obsojamo vsakršno obliko terorizma in nasilnega ekstremizma, ne glede na njihovo vrsto in obliko, versko, etnično ali kakršno koli drugo ideologijo. Terorizem spodkopava temeljne vrednote, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter negativno vpliva na gospodarstvo države, trajnostni razvoj in zagotavljanje nacionalne varnosti. Za terorizem ni in ne more biti nobenega opravičila.

 • Nadzor nad oboroževanjem

  Na tem področju zunanje politike si prizadevamo za uresničevanje in krepitev mednarodno dogovorjenih omejitev pri razvoju, proizvodnji, skladiščenju, širjenju in uporabi osebnega in lahkega orožja, konvencionalnega orožja ter orožij za množično uničevanje.

 • Slovenščina v Evropski uniji

  Večjezičnost je načelo, ki je vpisano v pravne temelje Evropske unije. Njene bistvene poteze so določene v ustanovitvenih pogodbah, Uredbi Sveta št. 1 iz leta 1958 in pristopnih aktih vsake nove države članice, ki se odloči, da bo svoj državni jezik uveljavila kot enega uradnih jezikov evropske nadnacionalne skupnosti. Večjezičnost je zagotovilo demokratičnosti, preglednosti in pravni varnosti za vse državljane Evropske unije.

Projekti

 • Arbitraža

  Ker Slovenija in Hrvaška v številnih poskusih nista uspeli razrešiti spora glede meje na kopnem in morju, sta ob pomoči Evropske komisije 4. novembra 2009 podpisali arbitražni sporazum. Na podlagi omenjenega sporazuma je bilo ustanovljeno arbitražno sodišče. 29. junija 2017 je arbitražno sodišče v Haagu razglasilo končno razsodbo v arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in s tem določilo morsko in kopensko mejo med državama.

 • Nasledstvo SFRJ

  Pod pokroviteljstvom mednarodne skupnosti so Sporazum o vprašanjih nasledstva 29. junija 2001 na Dunaju podpisale Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Makedonija in Zvezna republika Jugoslavija – danes Srbija. Z njim se je ustvarila podlaga za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti med petimi državami naslednicami nekdanje skupne države SFRJ.

 • Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – brexit

  Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji.

 • Zaključen

  SEE4Future - Slovensko predsedovanje SEECP

  Proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP) je neinstitucionaliziran regionalni proces, ki ga koordinira vsakokratna predsedujoča država. Njegova osnovna usmeritev je podpora evropski prihodnosti Jugovzhodne Evrope ter povezovanju, varnosti, stabilnosti in gospodarskemu napredku regije.

 • V teku

  Naše pravice

  Cilj projekta "Naše pravice" je omogočiti mladim, predvsem otrokom v fazi razvoja in iskanja identitete, da se seznanjajo s človekovimi pravicami - s svojimi pravicami in spoštovanjem pravic drugih. Opolnomočenje otrok, predvsem z izobraževanjem o človekovih pravicah, vključno z njihovimi, je ena od ključnih prednostnih nalog slovenske zunanje politike na področju promocije človekovih pravic.

 • Prihodnost Evropske unije - kakšno je vaše mnenje

  Dialog z državljani je neprestan proces, zato vabljeni, da se aktivno vključite in delite vaše mnenje o pomembnih vprašanjih skupne evropske prihodnosti.

 • V teku

  MLA pobuda

  MLA pobuda je pobuda Slovenije, Argentine, Belgije, Mongolije, Nizozemske in Senegala za sprejetje Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavi in pregonu zločina genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev.

Iskalnik