Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Ministrstva za zunanje zadeve

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Teme

 • Varnost potovanj

  Priporočila Ministrstva za zunanje zadeve glede varnosti potovanj so informativna.* Nasveti in informacije so splošne narave in se lahko tudi spreminjajo. Priporočila ministrstva, ki jih boste našli pri posamezni državi, so razdeljena na štiri sklope glede na stopnjo tveganja.

 • Priporočila za prebivanje v tujini

  Med svojim prebivanjem v tujini upoštevajte nekaj osnovnih navodil, da bodo vaše počitnice ali potovanje minilo brez morebitnih zapletov.

 • Napotki pred potovanjem

  Da bo vaše potovanje čim prijetnejše, se je dobro pripraviti na morebitne nevšečnosti že pred odhodom. Upoštevajte spodnje nasvete, da vas morebitne težave ne ujamejo nepripravljene.

 • Pomoč slovenskih predstavništev v tujini

  Če ste se v tujini znašli v težavah, se za pomoč lahko obrnete na slovenska predstavništva v tujini. V nadaljevanju preverite, kaj predstavništva lahko storijo za vas in česa ne morejo.

 • Konzularna pomoč, kjer ni slovenskega predstavništva

  Če v državi, v kateri ste, Slovenija nima svojega predstavništva, se lahko obrnete na diplomatska predstavništva in konzulate drugih držav članic Evropske unije, ki delujejo tam.

 • Evropa in evroatlantski prostor

  Slovenija je del Evropske unije, ki je naše najpomembnejše gospodarsko, razvojno, politično in pravno, pa tudi vrednotno okolje. Z državami članicami EU vzdržujemo tesen dialog in sodelovanje. Smo tudi odločni zagovorniki širitve EU in zanesljivi člani Severnoatlantskega zavezništva.

 • Soseščina

  Slovenija je srednjeevropska in sredozemska država v središču alpsko-jadransko-podonavskega prostora, treh makroregij ter na stičišču zahodne in jugovzhodne Evrope. To ponuja izredne priložnosti za gospodarsko, politično in kulturno sodelovanje z državami tega prostora.

 • Širši svet

  Slovenija vzdržuje in krepi gospodarske in politične odnose tudi z državami širšega sveta. Ob tem vzdržuje vezi s slovenskimi skupnostmi, ki so lahko pomemben vzvod odnosov v oddaljenih državah. Slovenija podpira obstanek in razvoj izseljenskih skupnosti, tudi novodobnih, hkrati pa pozornost namenja vračanju v domovino. Deluje na področju ohranjanja dediščine slovenskih izseljencev in skrbi za zaščito državljanov.

 • Slovenija v OZN

  Organizacija združenih narodov je edinstven sistem za reševanje svetovnih izzivov na področjih mednarodnega miru in varnosti, trajnostnega razvoja in človekovih pravic, kjer lahko države s skupnimi ukrepi prispevajo k pozitivnim spremembam v današnjem svetu.

 • Slovenija v Natu

  Polnopravno članstvo v Natu je strateški cilj, ki smo si ga v Sloveniji zastavili že ob osamosvojitvi. Za članstvo v Natu smo si prizadevali zaradi temeljnih vrednot, svojih strateških varnostnih interesov in vitalnih nacionalnih državnih interesov.

 • Slovenija in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

  Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je največja regionalna varnostna organizacija. Do varnostnih vprašanj pristopa celostno in jih rešuje s sodelovanjem v okviru treh razsežnosti: politično-vojaške, ekonomsko-okoljske in človekove.

 • Slovenija in Svet Evrope

  Svet Evrope je nenadomestljiva mednarodna organizacija, ki spodbuja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepi demokracijo in vladavino prava v širšem evropskem prostoru. Aktivnosti in prizadevanja Sveta so prispevala k enemu izmed največjih dosežkov moderne Evrope, odpravi smrtne kazni v vseh državah članicah.

 • Človekove pravice v slovenski zunanji politiki

  Človekove pravice so univerzalne in nedeljive, vsi imamo enake pravice, ne glede na našo narodnost, kraj bivanja, spol, nacionalno ali etnično pripadnost, barvo kože, vero, jezik ali druge osebne okoliščine. V slovenski zunanji politiki zato enakovredno obravnavamo politične, državljanske, ekonomske, socialne in kulturne pravice.

 • Mednarodnopravni dokumenti s področja človekovih pravic in poročanja Slovenije

  Slovenija je zavezana univerzalnim instrumentom o človekovih pravicah in je dolžna periodično poročati pogodbenim telesom o uresničevanju posameznih instrumentov oziroma konvencij.

 • Mednarodno pravo

  Zavzemanje za spoštovanje mednarodnega prava je obveznost, vrednota in interes slovenske zunanje politike, ker le spoštovanje mednarodnega prava zagotavlja stabilno mednarodno okolje. Zavzemamo se za krepitev temeljnega načela vladavine prava tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni, ki je tudi eden od temeljev slovenske zunanje politike.

 • Zakaj mednarodno razvojno sodelovanje

  Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja v partnerskih državah na Zahodnem Balkanu, v evropskem sosedstvu in Podsaharski Afriki.

 • Prednostna področja in območja mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije

  Mednarodno razvojno sodelovanje se osredotoča na prednostna vsebinska področja in geografska območja, ki smo jih določili glede na to, kje je razvojno sodelovanje najbolj učinkovito, odraža slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti ter zagotavlja podporo razvojnim prizadevanjem partnerskih držav.

 • Načrtovanje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije

  Ministrstvo za zunanje zadeve je nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Pripravlja zakonodajni in strateški okvir za učinkovito načrtovanje, izvajanje, spremljanje in ozaveščanje o aktivnostih na tem področju.

 • Ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja

  Želimo krepiti razumevanje o pomenu, ciljih in dosežkih mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Pomembno se je zavedati, da aktivnosti, ki jih na tem področju izvajamo v partnerskih državah, posredno vplivajo tudi na življenje v Sloveniji.

 • Gospodarska diplomacija

  Interese slovenskega gospodarstva v tujini ščitimo in uveljavljamo z mrežo diplomatskih predstavništev in konzulatov. Na številnih predstavništvih v tujini delujejo ekonomski svetovalci, katerih glavna naloga je pomoč slovenskim podjetjem pri prodiranju na tuje trge. Delo ekonomskih svetovalcev dopolnjuje po vsem svetu razvejana mreža častnih konzulov Slovenije, katerih glavna naloga je zastopanje gospodarskih interesov Slovenije.

 • Omejevalni ukrepi

  Z omejevalnimi ukrepi oziroma sankcijami želi mednarodna skupnost na miren način doseči, da države ali drugi subjekti, ki ogrožajo mednarodni mir ali varnost, s tem prenehajo. Večinoma se uporabljajo finančne sankcije, embargo na orožje in "potovalni" embargo.

 • Boj proti terorizmu

  Najostreje obsojamo vsakršno obliko terorizma in nasilnega ekstremizma, ne glede na njihovo vrsto in obliko, versko, etnično ali kakršno koli drugo ideologijo. Terorizem spodkopava temeljne vrednote, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter negativno vpliva na gospodarstvo države, trajnostni razvoj in zagotavljanje nacionalne varnosti. Za terorizem ni in ne more biti nobenega opravičila.

 • Nadzor nad oboroževanjem

  Na tem področju zunanje politike si prizadevamo za uresničevanje in krepitev mednarodno dogovorjenih omejitev pri razvoju, proizvodnji, skladiščenju, širjenju in uporabi osebnega in lahkega orožja, konvencionalnega orožja ter orožij za množično uničevanje.

 • Tehnična pomoč EU tretjim državam

  EU zagotavlja posebej usmerjeno finančno pomoč državam kandidatkam, državam potencialnim kandidatkam in državam partnericam v podporo njihovim prizadevanjem za pospeševanje političnih, gospodarskih in institucionalnih reform.

 • Vstop in prebivanje

  Načini in pogoji vstopa posameznika v Republiko Slovenijo se razlikujejo glede na to, ali v državo vstopa državljan države članice Evropskega gospodarskega prostora – EGP, torej prihaja iz države članice Evropske unije, Norveške, Islandije ali Liechtensteina, ali državljan tretje države.

Projekti

 • Arbitraža

  Ker Slovenija in Hrvaška v številnih poskusih nista uspeli razrešiti spora glede meje na kopnem in morju, sta ob pomoči Evropske komisije 4. novembra 2009 podpisali arbitražni sporazum. Na podlagi omenjenega sporazuma je bilo ustanovljeno arbitražno sodišče. 29. junija 2017 je arbitražno sodišče v Haagu razglasilo končno razsodbo v arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in s tem določilo morsko in kopensko mejo med državama.

 • Nasledstvo SFRJ

  Pod pokroviteljstvom mednarodne skupnosti so Sporazum o vprašanjih nasledstva 29. junija 2001 na Dunaju podpisale Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Makedonija in Zvezna republika Jugoslavija – danes Srbija. Z njim se je ustvarila podlaga za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti med petimi državami naslednicami nekdanje skupne države SFRJ.

 • Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – brexit

  Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. Ureditev prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom pa je še v fazi pogajanj, zato na tem mestu objavljamo informacije o pravicah državljanov in tem, kako bo urejeno sodelovanje na področju gospodarskega sodelovanja in trgovine po brexitu.

 • Zaključen

  SEE4Future - Slovensko predsedovanje SEECP

  Proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP) je neinstitucionaliziran regionalni proces, ki ga koordinira vsakokratna predsedujoča država. Njegova osnovna usmeritev je podpora evropski prihodnosti Jugovzhodne Evrope ter povezovanju, varnosti, stabilnosti in gospodarskemu napredku regije.

 • V teku

  Naše pravice

  Cilj projekta "Naše pravice" je omogočiti mladim, predvsem otrokom v fazi razvoja in iskanja identitete, da se seznanjajo s človekovimi pravicami - s svojimi pravicami in spoštovanjem pravic drugih. Opolnomočenje otrok, predvsem z izobraževanjem o človekovih pravicah, vključno z njihovimi, je ena od ključnih prednostnih nalog slovenske zunanje politike na področju promocije človekovih pravic.

 • Prihodnost Evropske unije - kakšno je vaše mnenje

  Dialog z državljani je neprestan proces, zato vabljeni, da se aktivno vključite in delite vaše mnenje o pomembnih vprašanjih skupne evropske prihodnosti.

Iskalnik