Skoči do osrednje vsebine

Človekove pravice so univerzalne in nedeljive, vsi imamo enake pravice, ne glede na našo narodnost, kraj bivanja, spol, nacionalno ali etnično pripadnost, barvo kože, vero, jezik ali druge osebne okoliščine. V slovenski zunanji politiki zato enakovredno obravnavamo politične, državljanske, ekonomske, socialne in kulturne pravice.

Človekove pravice obravnavamo celovito, skupaj z varnostjo in razvojem jih štejemo za enega od treh stebrov mednarodnega sožitja in razvoja. Za njihovo spoštovanje se zavzemamo tako v dvostranskih odnosih kot tudi v skupni evropski zunanji politiki. Še posebej smo aktivni v okviru mednarodnih organizacij.

Enakost spolov in krepitev moči žensk

Že vrsto let se zavzemamo za uresničevanje vseh človekovih pravic deklic in žensk ter za krepitev njihove moči, saj polnega potenciala naših družb ne moremo doseči brez sodelovanja polovice svetovnega prebivalstva. Ostro nasprotujemo vsem oblikam diskriminacije in nasilja nad ženskami in deklicami ter se zavzemamo za njihovo odpravo.

Vidik spola vključujemo tudi v druga področja zunanje politike. Enakost spolov je presečna tema mednarodnega razvojnega sodelovanja. Dejavni smo tudi pri uveljavljanju krepitve moči žensk in enakosti spolov v povezavi s preprečevanjem in razreševanjem konfliktov ter pokonfliktno obnovo kot zaščito žensk in deklic v ranljivih družbah.

Še posebej v mednarodnih organizacijah in mednarodnih forumih dejavno sodelujemo v razpravah, delovnih skupinah in pogajanjih na tem področju, s čimer krepimo prepoznavnost Slovenije kot dejavne promotorke tem, povezanih s krepitvijo moči žensk in enakostjo spolov. Vidik spola močno zagovarjamo tudi pri oblikovanju skupne zunanje in varnostne politike EU.

Kako v Sloveniji uresničujemo enakost spolov si preberite v posebni temi Enake možnosti.

Krepitev moči žensk v Organizaciji združenih narodov (OZN)

Smo med državami, ki že dolgo spodbujajo vpenjanje načela enakosti spolov v arhitekturo OZN. Bili smo med pobudniki oblikovanja Delovne skupine Sveta OZN za človekove pravice za odpravo diskriminacije žensk v zakonodaji in praksi. Dejavno smo si tudi prizadevali za ustanovitev Telesa OZN za enakost spolov in opolnomočenje žensk.

Ženske, mir in varnost

Zavzemamo se za izvajanje resolucij Varnostnega sveta o ženskah, miru in varnosti tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Osrednjo vlogo pri načrtovanju naših aktivnosti zavzema drugi akcijski načrt za izvajanje resolucij Varnostnega sveta OZN o ženskah, miru in varnosti, ki velja za obdobje 2018-2020 in določa ključna področja našega delovanja. Nov akcijski načrt smo gradili na ugotovitvah pregleda uresničevanja prvega akcijskega načrta za obdobje 2010-2015.

Sodelujemo tudi v tematskih razpravah in aktivnostih v Varnostnem svetu OZN, Natu in EU. Smo tudi aktivna in ustanovna članica Globalne mreže kontaktnih točk za ženske, mir in varnost.

Otrokove pravice

V mednarodni skupnosti smo prepoznavni po svojem zavzemanju za promocijo in varstvo otrokovih pravic. Smo med najaktivnejšimi članicami EU pri oblikovanju skupne zunanje in varnostne politike na področju otrokovih pravic. Največ pozornosti namenjamo zaščiti otrok pred nasiljem, tudi v času oboroženih spopadov in v pokonfliktnih razmerah, in njihovemu opolnomočenju, tudi s podporo projektu "Naše pravice". Veliko pozornosti namenjamo tudi posebnemu položaju deklic, ki so v svetu žrtve kršitev pogosteje kot dečki.

Bili smo tudi med pobudnicami izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah, s katerim je bil vzpostavljen postopek sporočanja kršitev Odboru OZN za otrokove pravice. Uspešni smo bili tudi s pobudo za razglasitev evropskega dneva za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in zlorabami, da bi se okrepilo ozaveščanje o tej problematiki in s tem pripomoglo tudi k učinkovitejšemu izvajanju Lanzarotske konvencije.

Pravice starejših oseb

Zavzemamo se za ustrezno spoštovanje in udejanjanje človekovih pravic v različnih življenjskih obdobjih. Zaradi staranja prebivalstva in posledičnih demografskih spremembe namreč postajajo globalni fenomen, ki predstavlja velik izziv tudi za trajnostni razvoj. Zavzemamo se za odpravo vseh oblik diskriminacije starejših oseb, prav posebno pozornost pa namenjamo odpravi diskriminacije starejših žensk.

V zadnjih letih se dejavno vključujemo v aktivnosti na področju staranja in pravic starejših oseb ter si prizadevamo za oblikovanje konvencije o človekovih pravicah starejših. Od 2015 smo članica biroja Odprte delovne skupine OZN o staranju. Bili smo med glavnimi podporniki ustanovitve instituta neodvisnega strokovnjaka za pravice starejših oseb v okviru Sveta OZN za človekove pravice (SČP). Prva neodvisna strokovnjakinja je novembra 2014 obiskala Slovenijo. Šlo je za prvi obisk države v zgodovini instituta.

Varstvo ranljivih skupin in nediskriminacija

Ker so človekove pravice univerzalne, se zavedamo, da je izjemnega pomena njihovo zagotavljanje ranljivim skupinam. Trdno stojimo za dejstvom, da se vsi ljudje rodijo svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice.

Pravice pripadnikov manjšin

V Sloveniji zagotavljamo močan ustavni in zakonodajni okvir varstva pravic manjšin. Za uveljavljanje pravic pripadnikov manjšin po svetu si prizadevamo tudi v mednarodnih organizacijah. Skupaj z Avstrijo in Senegalom smo so-predlagateljica resolucije SČP o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin.

LGBTI osebe (lezbijke, geji, biseksualne, transseksualne in interseksualne osebe)

V svojih aktivnostih posebej izpostavljamo pomen načela nediskriminacije LGBTI oseb, saj ne gre za nove pravice, ki bi bile dodeljene posameznikom na podlagi spolne usmerjenosti, temveč gre za človekove pravice, ki so univerzalne in enake za vse. Na mednarodni ravni si prizadevamo, da vprašanje diskriminacije in nasilja na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete ostane na dnevnem redu mednarodnih organizacij. Aktivno smo sodelovali pri vzpostavljanju instituta neodvisnega strokovnjaka SČP za zaščito proti nasilju in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Smo tudi ena od ustanovnih članic Koalicije za enake možnosti (angleško Equal Rights Coalition), ki je bila ustanovljena 2016 na globalni konferenci o človekovih pravicah LGBTI oseb v Urugvaju.

Pravice invalidnih oseb

V mednarodnih razpravah se zavzemamo za spoštovanje in udejanjanje človekovih pravic invalidnih oseb. Aktivno smo sodelovali pri oblikovanju Konvencije OZN o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov.

Rasna diskriminacija

V mednarodnih organizacijah se dosledno zavzemamo za uresničevanje regionalnih in univerzalnih mednarodnopravnih instrumentov za boj proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji in drugim oblikam nestrpnosti. Do 2016 smo skupaj z Belgijo vodili pogajanja o resoluciji generalne skupščine OZN o Mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. Na 73. zasedanju Generalne skupščine OZN smo podprli vključitev tematike v resolucijo o sistemu pogodbenih teles.

Odprava smrtne kazni

Odločno nasprotujemo smrtni kazni. Že vrsto si let prizadevamo za splošno prepoved smrtne kazni po svetu. Smrtno kazen obravnavamo kot kruto in nečloveško kazen, s katero se krši pravica do življenja. Dejavni smo pri sprejemanju resolucij mednarodnih organizacij o vzpostavitvi moratorija na smrtno kazen, še posebej v OZN in v Svetu Evrope. Smo tudi med zagovornicami drugega izbirnega protokola Mednarodne konvencije o državljanskih in političnih pravicah za odpravo smrtne kazni.

Prepoved mučenja

Zagovarjamo stališče, da je prepoved mučenja ali nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja v skladu z mednarodnim pravom absolutna. Gre za tako osnovno človekovo pravico, da je ni mogoče v nobenem primeru ali situaciji zadržati ali je začasno ne zagotavljati. Smo članica skupine prijateljev Pobude za Konvencijo proti mučenju, ki si prizadeva za univerzalno ratifikacijo omenjene mednarodne pogodbe do leta 2024.

Mednarodna zveza za spomin na holokavst

Slovenija je članica Mednarodne zveze za spomin na holokavst (IHRA). V slovenski stalni delegaciji pri IHRA sodelujejo vladni in zunanji strokovnjaki, ki delujejo v različnih delovnih skupinah: akademski, izobraževalni in muzejski skupini ter skupini za komunikacije. V letu 2018 smo predstavili prvo nacionalno poročilo o delovanju v IHRA za obdobje 2011–2017 (dodati dokument/link na nacionalno poročilo).

Vsako leto se 27. januarja pridružujemo tudi obeležitvi mednarodnega dne spomina na žrtve holokavsta in nacionalnega dneva spomina na holokavst. Z našim sodelovanjem prispevamo k eni od osrednjih dejavnosti pri ohranjanju spomina na holokavst. Podpiramo tudi napore za ozaveščanje o tragični preteklosti pod geslom »NIKOLI VEČ«, saj smo prepričani, da z ozaveščanjem, preučevanjem ter izobraževanjem o njej, prispevamo k preprečevanju ponovitve tragičnih dogodkov.

Človekove pravice in okolje

V zadnjem desetletju se je zavedanje o ključnih povezavah med človekovimi pravicami in okoljem močno okrepilo tudi na mednarodni ravni. S svojimi aktivnostmi v mednarodnih forumih, še posebej v SČP, smo prispevali tudi mi. Bili smo med pobudnicami ustanovitve instituta posebnega poročevalca za človekove pravice in okolje, od 2011 smo skupaj s Kostariko, Maldivi in Švico pobudnica resolucije o človekovih pravicah in okolju v SČP.

S prizadevanji za priznanje pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja v mednarodni skupnosti promoviramo tudi slovensko ureditev na tem področju. Slovenija namreč z 72. členom Ustave zagotavlja pravico do zdravega okolja. Naše aktivnosti temeljijo na prepričanju, da reševanje sodobnih izzivov zahteva celovit pristop, ki sočasno upošteva tako varnostne in razvojne vidike ter vidik človekovih pravic kot osnove demokratičnih družb in trajnostnega razvoja. Zato se zavzemamo za povezovanje in sodelovanje med različnimi stebri mednarodnega sistema in njihovo usklajeno delovanje.

Človekovi pravici do pitne vode in sanitarij

V mednarodnih organizacijah aktivno podpiramo uveljavljanje človekovih pravic do pitne vode in sanitarij. Smo članica Modre skupine, ki si prizadeva za univerzalno uresničitev človekovih pravic do pitne vode in sanitarne ureditve.

Leta 2008 smo podprli ustanovitev instituta posebnega poročevalca za pravico do pitne vode in sanitarij. Prva posebna poročevalka je leta 2010 obiskala Slovenijo. To je bil prvi obisk kakšnega posebnega poročevalca SČP v Sloveniji.

Podjetništvo in človekove pravice

Prizadevamo si za izvajanje Smernic OZN za poslovanje in človekove pravice. Sodelujemo z Delovno skupino OZN za poslovanje in človekove pravice in se aktivno udeležujemo letnega Foruma o poslovanju in človekovih pravicah v Ženevi. Za izvajanje Smernic OZN za poslovanje in človekove pravice smo leta 2018 sprejeli Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu.

Izobraževanje za človekove pravice in projekt Naše pravice

Izobraževanje za človekove pravice štejemo med prednostne naloge na področju človekovih pravic v zunanji politiki. S svojimi aktivnostmi podpiramo dejstvo, da je izobraževanje za človekove pravice izjemno pomembno za vzpostavljanje in vzdrževanje demokratične, tolerantne in trajnostne družbe vrednot ter medsebojnega spoštovanja. To je mogoče doseči le, če smo posamezniki dobro obveščeni o svojih pravicah in pravicah drugih ter se zanje tudi dejavno zavzemamo.

Na tem področju sodimo med mednarodno najdejavnejše države. Od 2009 smo članica Platforme za človekove pravice, ki je bila vodilna pri oblikovanju Deklaracije OZN o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice. Dejavno sodelujemo tudi pri spodbujanju izvajanja Svetovnega programa o izobraževanju za človekove pravice.

Od leta 2005 izvajamo projekt izobraževanja za človekove pravice "Naše pravice", ki je namenjen mlajšim osnovnošolskim otrokom.

Zagovorniki človekovih pravic

V mednarodnih forumih zastopamo stališče, da imajo civilna družba in zagovorniki človekovih pravic pomembno vlogo pri uveljavljanju človekovih pravic, vladavine prava in vsestranskemu razvoju družb. Ostro nasprotujemo vsem poskusom povračilnih ukrepov proti posameznikom ali organizacijam, ki sodelujejo ali želijo sodelovati z mehanizmi OZN za človekove pravice. Menimo, da so takšni ukrepi nesprejemljivi in v nasprotju z mednarodnim pravom človekovih pravic.

Univerzalni periodični pregled

Univerzalni periodični pregled (UPP) je uspešen mehanizem medsebojnega pregleda držav v okviru SČP. Zagovarjamo stališče, da UPP pomembno prispevka k dvigu ravni spoštovanja in udejanjanja človekovih pravic na državni in mednarodni ravni. Sodelujemo v interaktivnih dialogih o stanju človekovih pravic z vsemi državami članicami OZN in jim podajamo priporočila za nadaljnjo krepitev udejanjanja človekovih pravic na nacionalni ravni. Poročila Slovenije za UPP najdete med dokumenti.

Dokumenti

Iskalnik