Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji so posameznice in posamezniki varovani pred diskriminacijo ne glede na spol, narodnost, raso, etnično poreklo, jezik, vero, prepričanja, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto, izobrazbo, premoženjsko stanje ali družbeni položaj. Načelo enakosti je temeljna človekova pravica in svoboščina, zato se trudimo, da omogočamo enake možnosti posameznic in posameznikov na različnih področjih bivanja in sobivanja, kot so enakost med spoloma, varstvo pred diskriminacijo, enake možnosti v znanosti in drugo.

Enakost spolov

Enakost žensk in moških združuje tako pravno-formalno enakost kot enakost, ki se nanaša na dejanske situacije v vsakdanjem življenju.

V Sloveniji z zakonodajo in drugimi ukrepi zagotavljamo enako obravnavanje spolov, kar pomeni, da je prepovedana diskriminacija zaradi spola na vseh področjih javnega in zasebnega življenja: na političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem in drugih. Ker enakost med spoloma v praksi še vedno ni dosežena, je naš glavni cilj povečanje ukrepov na področjih, kjer so razlike najbolj očitne. Med njih spadajo predvsem nasilje nad ženskami, odprava neenakosti na področju zaposlovanja, znanosti in politike.

Diskriminacija

Enakost spolov pa še zdaleč ni edino področje, ki opredeljuje enake možnosti posameznic in posameznikov v družbi. Sem spada tudi varstvo ljudi pred diskriminacijo oziroma neenakim obravnavanjem glede na raso, etnično pripadnost, versko prepričanje, starost, invalidnost itd. Diskriminacija se lahko pojavlja v različnih oblikah, kot na primer: neposredna ali posredna diskriminacija, (spolno) nadlegovanje, večkratna, dolgotrajna ali množična diskriminacija, pa tudi pozivanje k diskriminaciji.

V Sloveniji so posameznice in posamezniki varovani z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), ki zahteva enako obravnavanje vseh oseb, zlasti v zvezi z zaposlitvijo, izobraževanjem, pogoji dela, socialno zaščito in socialnimi ugodnostmi, vzgojo ter dostopom do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti.

Enakovredna vloga žensk v znanosti

V znanosti je bila v preteklosti močno prisotna neenakost spolov. V Sloveniji si zato v zadnjih desetletjih močno prizadevamo, da bi izboljšali položaj žensk in njihov vpliv na odločanje v znanosti. Naš cilj je spodbujati intelektualni potencial žensk v znanosti ter zagotoviti enake možnosti žensk in moških pri znanstveni karieri.