Skoči do osrednje vsebine

V državah članicah Evropske Unije (EU) in Sloveniji že leta potekajo resna prizadevanja, da na vseh področjih dela in življenja odpravimo kakršnokoli diskriminacijo. Na področju znanosti si prizadevamo predvsem k odpravi neuravnotežene zastopanosti žensk na višjih stopnjah znanstvene kariere, kot tudi njihovemu (pre)majhnemu vplivu, ki ga imajo na odločanje v znanosti.

Z uresničevanjem enakih možnosti na področju znanosti zagotavljamo, da se intelektualni potenciali ne zgubljajo več, ampak se izkoriščajo za pridobivanje novega znanja in posledično bolj kakovostnega življenja. Tako maksimiramo učinek raziskav, spodbujamo večje povpraševanje po inovativnih produktih in storitvah, ki bolje naslavljajo družbene potrebe.

Strategije na področju enakih možnosti

Na področju znanosti v zvezi z zagotavljanjem enakih možnosti spolov v znanosti sledimo ciljem in ukrepom Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (RISS), določilom Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020, ciljem Nacionalne strategije za uresničevanje Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) ter priporočilom Evropske komisije (EK). Zavezali smo se, da bomo preko konkretnih in ambicioznih ciljev odpravili zakonodajne in druge ovire za izboljšanje kariernih možnosti žensk in moških v skladu z načeli enakih možnosti spolov, izboljšali spolno neuravnoteženost v odločanju ter okrepili vidik enakih možnosti spolov v vsebinah raziskovalnih programov in projektov.

Komisija za enake možnosti na področju znanosti

Za pomoč pri uresničevanju ciljev RISS je bila leta 2001 po zgledu Helsinške skupine ustanovljena Komisija za ženske v znanosti, ki jo je v letu 2018 ministrstvo preimenovala v Komisijo za enake možnosti na področju znanosti. Komisija ministrstvu pomaga pri podpiranju promocijskih dejavnosti za uveljavitev načela enakih možnosti spolov, pri sledenju načela uravnoteženega zastopanja obeh spolov pri imenovanju delovnih teles v pristojnosti ministrstva pristojnega za znanost ter pri pripravi pravnih aktov in drugih strateških dokumentov, ki obravnavajo enakost možnosti spolov in uveljavitev vloge žensk v znanosti v Sloveniji.

Mednarodno sodelovanje na področju enakih možnosti v znanosti

Sodelovanje ministrstva v mednarodnih telesih bistveno pripomore k oblikovanju nacionalnih smernic in predlogov za uspešno uresničevanje ciljev in ukrepov ministrstva na področju enakih možnosti spolov v znanosti. Ministrstvo sodeluje v Stalni delovni skupini za enakost med spoloma na področju raziskav in inovacij (SWG GRI) v okviru svetovalnega telesa ERAC.

Ministrstvo na področju enakih spolov sodeluje tudi v različnih projektih, ki se izvajajo pod okriljem Obzorja 2020, kot je npr. zaključeni projekt GENDER-NET in projekt v izvajanju GENDERACTION.