Skoči do osrednje vsebine

Zavzemanje za spoštovanje mednarodnega prava je obveznost, vrednota in interes slovenske zunanje politike, ker le spoštovanje mednarodnega prava zagotavlja stabilno mednarodno okolje. Zavzemamo se za krepitev temeljnega načela vladavine prava tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni, ki je tudi eden od temeljev slovenske zunanje politike.

Mednarodno javno pravo

Mednarodno pravo je sistem splošno sprejetih in zavezujočih pravnih pravil in načel, ki določajo pravice in obveznosti subjektov mednarodnega prava v njihovih medsebojnih odnosih. Ta pravna pravila in načela izhajajo prvenstveno iz mednarodnega običajnega prava, mednarodnih pogodb, splošnih mednarodnih načel in mednarodne sodne prakse.

Mednarodno javno pravo ureja mednarodne odnose in razmerja med subjekti mednarodnega prava na različnih področjih. Posebno pozornost Slovenija namenja kodifikaciji in razvoju mednarodnega prava, vključno s Komisijo OZN za mednarodno pravo (ILC). Član komisije je od leta 2006 tudi dr. Ernest Petrič.

Zagovarjamo dosledno spoštovanje mednarodnega prava ter krepitev mednarodnega pravnega sistema kot najboljšega zagotovila mednarodnega miru in varnosti. Prizadevamo si za spoštovanje in krepitev vladavine prava na nacionalni in mednarodni ravni, vključno z mehanizmi mirnega reševanja sporov oziroma s spoštovanjem odločitev mednarodnih sodišč in mednarodnih arbitražnih tribunalov. Slovenija bo nadgradila znanje in izkušnje, pridobljene v okviru mednarodnopravnega reševanja sporov, vključno z mednarodnimi arbitražami in drugimi sodnimi telesi.

Podpiramo prizadevanja za preprečevanje nekaznovanosti storilcev najhujših zločinov, delo Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) ter spodbujamo njegovo univerzalnost. Zavzemamo se tudi za dosledno spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava.

Ministrstvo za zunanje zadeve ima v okviru državne uprave vlogo koordinatorja na področju mednarodnega prava tudi glede postopkov sklepanja mednarodnih aktov in urejanja mednarodnih pogodbenih razmerij.

Mednarodno humanitarno pravo

Vlada Republike Slovenije je leta 1999 ustanovila Medresorsko komisijo za mednarodno humanitarno pravo z nalogo oblikovanja, usklajevanja in vodenja aktivnosti v zvezi z izvajanjem mednarodnih obveznosti. Slednje izhajajo iz pogodbenega prava (na primer Ženevskih konvencij iz leta 1949, Dopolnilnih protokolov iz leta 1977 in 2005 ter drugih mednarodnih aktov, ki so povezani z mednarodnim humanitarnim pravom) ali iz pravil običajnega mednarodnega prava. Po prenehanju delovanja te komisije je njene naloge prevzela Stalna koordinacijska skupina za mednarodno humanitarno pravo, ki jo je Vlada Republike Slovenije ustanovila 27. marca 2014 in ki se sestaja najmanj dvakrat letno.

Ena od osrednjih nalog koordinacijske skupine je okrepiti mednarodno sodelovanje z odbori za mednarodno humanitarno pravo drugih držav in povečati zavedanje o pomenu mednarodnega humanitarnega prava v slovenskem prostoru.

Mednarodno kazensko pravo

Na področju mednarodnega kazenskega prava izvajamo številne aktivnosti, ki zasledujejo učinkovit pregon najhujših hudodelstev in izgradnjo sistema mednarodnega kazenskega sodstva.

Vztrajno izpostavljamo pomen neodvisnega in učinkovitega Mednarodnega kazenskega sodišča. Aktivni smo pri sprejemanju postopkovnih in vsebinskih predpisov, ki zagotavljajo tekoče delo sodišča, med drugim skozi članstvo v Biroju Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta za obdobje 2017 – 2020, kjer s svojim delovanjem prispevamo k promociji in krepitvi sodišča.

Aktivno se zavzemamo za univerzalnost Rimskega statuta, oziroma za univerzalno odpravo omejitev pri vzpostavitvi jurisdikcije sodišč v primerih najhujših hudodelstev: genocida, hudodelstev proti človečnosti, vojnih hudodelstev in agresije. Slovenska delegacija je odigrala pomembno vlogo tudi na prvi pregledni konferenci Rimskega statuta junija 2010 v Kampali (Uganda), kjer se je z amandmaji dopolnilo definiciji vojnih hudodelstev ter kaznivega dejanja agresije. Pomagali smo zbližati različna stališča držav in s konkretnimi predlogi prispevali k spremembam, ki so velikega pomena za praktično delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča.

V boju zoper nekaznovanost za najhujše zločine smo med osrednjimi pobudnicami za sprejem konvencije o medsebojni pravni pomoči in izročitvah za pregon najtežjih mednarodnih hudodelstev pred državnimi sodišči (MLA initiative - Mutual Legal Assistance and Extradition for Domestic Prosecution of the Most Serious International Crimes). Zavedamo se namreč, da je primarna dolžnost pregona storilcev hudodelstev na strani držav, Mednarodno kazensko sodišče pa lahko sodi zgolj v primeru, ko države tega niso zmožne ali pripravljene storiti.

Pravo morja

Slovenija je nasledila Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) in sodeluje pri delu Konference pogodbenic UNCLOS. Konferenca pogodbenic skrbi za pravilno izvajanje tega pomembnega dokumenta, ki mu pravijo tudi ustava oceanov, in za napredek pri upravljanju s svetovnimi morji in oceani.

Bistvo Neformalnega posvetovalnega procesa pogodbenic UNCLOS (UNICPLOS) je, da pogodbenice UNCLOS brez zadržkov in na neposreden (tudi neformalen) način izražajo svoja stališča glede UNCLOS-a in problemov, ki nastajajo v zvezi z njenim izvajanjem. Rezultati posvetovalnega procesa služijo generalnemu sekretarju OZN za pripravo končnega besedila resolucije Generalne skupščine OZN o oceanih in pravu morja. Slovenija sodeluje v tem procesu v okviru delovne skupine EU za pravo morja (COMAR), na zasedanjih UNICPLOS in v pogajanjih za oblikovanje osnutka navedene resolucije Generalne skupščine OZN.

Na podlagi UNCLOS sta bili ustanovljeni tudi  Mednarodno sodišče (tribunal) za pravo morja (ITLOS), pristojno za reševanje sporov med pogodbenicami, ter Mednarodna oblast za morsko dno (ISA), ki regulira izkoriščanje morskega dna in podzemlja zunaj meja jurisdikcije držav.

V letih 2018 in 2019 je bil glavni poudarek dela delovne skupine COMAR na usklajevanju stališč EU in držav članic za skupen nastop na zasedanjih Medvladne konference o razvoju mednarodno-pravno obvezujočega instrumenta na podlagi Konvencije Združenih narodov pomorskem mednarodnem pravu glede ohranjanja in trajnostne rabe morske biološke raznolikosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije (BBNJ), ki potekajo v New Yorku.

Zbirka Mednarodno pravo

Zbirko Mednarodno pravo smo na Ministrstvu za zunanje zadeve ustanovili v sodelovanju z akademsko založbo Fakultete za družbene vede. Z zbirko želimo prispevati k nadaljnjemu razvoju mednarodno-pravne znanosti v slovenskem prostoru ter mednarodno pravo, ki je pomembno vodilo pri delovanju Slovenije v mednarodnih odnosih, približati slovenski javnosti. V zbirki bodo izhajala izvirna dela slovenskih avtorjev in prevodi temeljnih del iz tujih jezikov, ki bodo nepogrešljivi za študente in strokovnjake s področja mednarodnih odnosov in prava kot tudi za delo diplomatov na zunanjem ministrstvu.

Nakup tiskanih publikacij je možen v knjigarni Založbe FDV, dela v elektronski obliki pa najdete spodaj.

Rosalyn Higgins: "Problemi in proces: mednarodno pravo in kako ga uporabljamo"

Knjiga Higginsove v slovensko pravo prinaša izvirne in pronicljive poglede na splošni del mednarodnega prava in je zanj z značilnostmi anglosaške pravne tradicije, kot so pragmatičnost, natančnost, zdravorazumskost in ustvarjalnost, dobrodošla obogatitev. V uvodnem poglavju avtorica predstavi svoj teoretični pristop k pravu. V nadaljevanju se loti vseh temeljnih tem, ki jih mora vsebovati celovito delo o mednarodnem pravu, od virov mednarodnega prava, udeležencev v mednarodnem sistemu, vprašanj jurisdikcije in imunitet, človekovih pravic in načela samoodločbe narodov, naravnih virov, odgovornosti držav, delovanja sistema OZN, načel in pravil reševanja mednarodnih sporov pred sodišči, do individualne in kolektivne uporabe sile.

Po pogodbi z založnikom Oxford University Press internetni dostop to te knjige ni več mogoč.

 • Hugo Grotius: "Svobodno morje"

  »Svobodno morje« je bilo v latinskem jeziku objavljeno že leta 1609, vendar zaradi temeljnih postulatov na področju mednarodnega pomorskega prava ohranja pomembno težo tudi danes. Hugo Grotius je združil elemente humanizma, pravila rimskega prava in pomen pravičnosti v celovit sistem pravnih pravil, ki so se nanašala na odnose med državami. V svojem delu je na podlagi naravnega prava razvil in utemeljil pomembno tezo, in sicer da odprto morje in plovne poti ne morejo biti last oziroma monopol posamezne države ter da ima vsaka država pravico do svobodne plovbe in trgovanja. Prevod omenjenega dela v slovenski jezik pomeni pomembno obogatitev slovenske literature s področja mednarodnega prava in nudi vpogled v zgodovinski razvoj pravnih institutov na področju mednarodnega pomorskega prava.
  Zborniki in letopisi | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Martti Koskenniemi: "Blagi prosvetitelj narodov: vzpon in padec mednarodnega prava 1870–1960"

  Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z akademsko založbo Fakultete za družbene vede objavlja slovenski prevod knjige Blagi prosvetitelj narodov: vzpon in padec mednarodnega prava 1870–1960, ki jo je napisal eden vodilnih sodobnih teoretikov mednarodnega prava Martti Koskenniemi.
  Zborniki in letopisi | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Pravo mednarodnih pogodb: priročnik, strokovni prispevki in dokumenti

  Knjiga "Pravo mednarodnih pogodb: priročnik, strokovni prispevki in dokumentu" je prvo domače avtorsko delo v Zbirki Mednarodno pravo in prvo slovensko delo, ki celovito obravnava vprašanja s tega mednarodnopravnega področja. Po vsebini združuje tako teorijo kot prakso, saj v njej svoje poglede in dolgoletne izkušnje o pravu mednarodnih pogodb delijo slovenski strokovnjaki in svetovalci za mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve, objavljena pa so tudi slovenska besedila temeljnih pogodb s področja prava mednarodnih pogodb.
  Zborniki in letopisi | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Otrokove pravice v Sloveniji: od normativnih standardov do učinkovitega varstva

  Knjiga Otrokove pravice v Sloveniji je nastala kot prispevek k praznovanju 25. obletnice sprejema Konvencije o otrokovih pravicah. Knjiga je delo domačih avtorjev in zadeva eno od temeljnih področij mednarodnega prava, otrokove pravice, ki so hkrati tudi pomemben del prednostnih nalog slovenske zunanje politike. V knjigi sodelujejo ugledni avtorji, teoretiki in praktiki, vladni in nevladni strokovnjaki, ki predstavljajo svoje delovne in strokovne izkušnje s področja otrokovih pravic, njihovega urejanja, varstva in spremljanja v Republiki Sloveniji. Zelo cenjene so tudi poslanice posebnih predstavnic oziroma poročevalk generalnega sekretarja OZN, ki še poudarjajo pomen zagotavljanja posebnega varstva otrok na posebno občutljivih področjih in izpostavljajo vidno vlogo Slovenije v dolgoletnem prizadevanju za blaginjo otrok.
  Zborniki in letopisi | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Diplomatsko pravo – izbrane konvencije

  Monografija "Diplomatsko pravo – izbrane konvencije" na enem mestu zajema vse ključne dokumente diplomatskega prava, tako v slovenskem kot angleškem jeziku, kar bralcu omogoča tudi razmišljanje o slovenski terminologiji diplomatskega prava. Izbor konvencij spremlja obširna uvodna študija avtorjev dr. Iztoka Simonitija in mag. Irene Jager Agius, ki predstavi razvoj diplomatskega prava in diplomacije, prikaže njeno delovanje ter opozori na nekatere aktualne dileme in trende.
  Zborniki in letopisi | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu: prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča

  Zbornik Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu: prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča je nastala kot poklon bogatemu profesionalnemu opusu dr. Ernesta Petriča. Kot ustavni sodnik in nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, član in nekdanji predsednik Komisije za mednarodno pravo, dolgoletni diplomat, univerzitetni profesor in nekdanji dekan je prof. dr. Petrič skozi svojo kariero pomembno prispeval k razvoju mednarodnega prava, utrjevanju vladavine prava v Republiki Sloveniji in krepitvi njene podobe na globalni ravni. Prispevki avtorjev obravnavajo aktualne teme s področij mednarodnih odnosov in diplomacije, varstva človekovih pravic, prava in etike, mednarodnega prava ter spoštovanja raznolikosti in varstva manjšin.
  Zborniki in letopisi | Ministrstvo za zunanje zadeve

Podzbirka Mednarodni dokumenti

V podzbirki Mednarodni dokumenti izhajajo knjižice manjšega formata z objavo najpomembnejših mednarodnopravnih aktov in dokumentov našega časa. Širša dostopnost temeljnih mednarodnopravnih dokumentov slovenski diplomaciji ter strokovni in splošni javnosti je glavni namen te podzbirke.

 • Splošna deklaracija človekovih pravic

  Ob 70. obletnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic je Ministrstvo za zunanje zadeve pripravilo uradni prevod tega temeljnega dokumenta, ki je bil pred tem že na voljo v slovenščini zahvaljujoč prizadevanjem Društva za združene narode za Slovenijo. Splošna deklaracija človekovih pravic je dokument, ki je po grozodejstvih druge svetovne vojne, leta 1948 ubesedil pričakovanja in prizadevanja za dostojanstvo vseh, za svobodno življenje, za življenje brez strahu in pomanjkanja. Gre za najdaljnosežnejši tovrstni dokument Organizacije združenih narodov, na katerem temelji celotna mednarodnopravna struktura človekovih pravic. Človekove pravice so tudi dolgoletna prioriteta slovenske zunanje politike, med drugim s posebnim poudarkom na zaščiti ranljivih skupin, boju proti vsem oblikam diskriminacije in izobraževanju za človekove pravice.
  Brošure, publikacije | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Ustanovna listina Organizacije združenih narodov in Statut Meddržavnega sodišča

  V knjižici sta objavljena uradni, redigiran slovenski prevod in angleško izvirno besedilo obeh dokumentov. Ker je bila Slovenija v času sprejema Ustanovne listine OZN del nekdanje Jugoslavije, je bilo uradno objavljeno besedilo dolga leta dostopno le v srbohrvaškem jeziku. Slovensko besedilo, ki je tokrat objavljeno, je besedilo, kot so ga leta 2013 z namenom prilagoditve izrazoslovja sodobni terminologiji in uporabi pripravili mednarodnopravni strokovnjaki Ministrstva za zunanje zadeve, v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani ter izkušenimi prevajalci in lektorji.
  Brošure, publikacije | Ministrstvo za zunanje zadeve

Ostale publikacije s področja mednarodnega prava

 • Pravica do sojenja v razumnem roku in kratkoročna reforma Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

  V okviru predsedovanja Republike Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope je Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje 21. in 22. septembra 2009 organiziralo Okroglo mizo o načinih varstva pravice do sojenja v razumnem roku (izkušnje držav) in o kratkoročni reformi ESČP. Organizatorja omizja sta v sodelovanju s Sekretariatom Sveta Evrope izdala istoimenski zbornik razprav v angleškem jeziku, ki je izšel v ugledni zbirki Sveta Evrope Izvajanje Evropske konvencije o človekovih pravicah in nadzor nad njo.
  Zborniki in letopisi | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Zbornik znanstvenih razprav ob 60. obletnici Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo

  Ob 60. obletnici Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo je Ministrstvo za zunanje zadeve izdalo zbornik znanstvenih razprav, v katerem je predstavljeno delovanje in dosežki komisije v slovenskem prostoru, posebej o progresivnem razvoju mednarodnega prava in njegovi kodifikaciji. Zbornik je nastal kot rezultat sodelovanja med Ministrstvom za zunanje zadeve, Društvom za mednarodno pravo za Slovenijo in Katedro za mednarodno pravo Pravne fakultete v Ljubljani.
  Zborniki in letopisi | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Priročnik - Sklepanje mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov

  Publikacija je namenjena predstavitvi postopkov sklepanja mednarodnih aktov, ki jih Republika Slovenija sklepa kot samostojna država in postopkov sklepanja mednarodnih pogodb, ki jih sklepa v okviru članstva v Evropski uniji.
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za zunanje zadeve
Iskalnik