Skoči do osrednje vsebine

Načrtovanje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije

Ministrstvo za zunanje zadeve je nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Pripravlja zakonodajni in strateški okvir za učinkovito načrtovanje, izvajanje, spremljanje in ozaveščanje o aktivnostih na tem področju.

Sodelujejo resorna ministrstva, predstavniki akademske sfere ter partnerji, ki izvajajo mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na terenu. Izvajanje poteka dvostransko, predvsem v sodelovanju z ustanovami in nevladnimi organizacijami ter preko humanitarnih prispevkov in večstransko, preko mednarodnih organizacij.

Institucionalna organiziranost

Ministrstvo za zunanje zadeve pri načrtovanju, usklajevanju in izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije sodeluje s Stalno koordinacijsko skupino za mednarodno razvojno sodelovanje, v kateri sodelujejo predstavniki vseh resorjev.

Kot strokovno posvetovalno telo ministra deluje Strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje, v katerem sodelujejo predstavniki državnih organov, strokovnjaki in izvajalci razvojnega sodelovanja.

Shema institucionalne organiziranosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči | Avtor MZZ

Dvostransko razvojno sodelovanje

Dvostransko razvojno sodelovanje načrtujemo in izvajamo predvsem v obliki programskega in projektnega sodelovanja s partnerskimi državami ter z zagotavljanjem namenske mednarodne humanitarne pomoči.

Izvajalci dvostranskega mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije so:

Dvostransko razvojno sodelovanje lahko z namenskimi prispevki donatoric izvajajo tudi mednarodne organizacije, med drugimi Center za razvoj financ (CEF) s sedežem v Ljubljani.

Večstransko razvojno sodelovanje

Večstransko razvojno sodelovanje obsega večji del (približno dve tretjini) razvojne in humanitarne pomoči. Sredstva namenjamo EU, Centru za razvoj financ (CEF) in drugim mednarodnim institucijam ter organizacijam, katerih članica smo, in z njimi sodelujemo tako na ravni oblikovanja politik in ukrepov kot tudi usmerjanja in izvajanja programov.

Humanitarna pomoč

Z mednarodno humanitarno pomočjo izražamo solidarnost s prizadetimi državami in posamezniki, ki se spopadajo z izrednimi razmerami, bodisi s posledicami naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti ali oboroženih spopadov. Aktivno delujemo na področju krepitve odpornosti na krize ter njihovega preprečevanja.

Načrtovana sredstva usmerjamo v dlje časa trajajoče krize, na primer v Sirijo, Jemen, Irak in druge države Bližnjega Vzhoda, redno pa se odzivamo tudi na nenadne humanitarne krize. Humanitarno pomoč namenjamo predvsem preko prispevkov mednarodnim organizacijam (predvsem agencij Združenih narodov in Mednarodnega odbora rdečega križa) ter dvostranskih projektov ustanove ITF ter slovenskih nevladnih organizacij.

Zavedamo se tudi nujnosti iskanja skladnih in učinkovitih rešitev pri obravnavi sodobnih kriz, ki so čedalje kompleksnejše. V prihodnje bomo še večji poudarek dali povezovanju humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja, s posebnim poudarkom na povezovanju programov rekonstrukcije in rehabilitacije.

Aktualni javni razpisi in pozivi

Zaključeni javni razpisi in pozivi

Javni razpis za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024.

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav članic, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2018.

Javni razpis ta izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči v državah Podsaharske Afrike, Severne Afrike ter na področju ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in zagovorništva za nevladne organizacije v obdobju od 2018 do 2020.

Javni razpis za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019 za financiranje 11 projektov v skupni vrednosti do 1.195.000 EUR.

Navodila za vsebinsko in finančno poročanje ter obrazci za prijavo projektov

Dokumenti

 • Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030

  Strategija podrobneje opredeljuje cilje in strateške usmeritve, operacionalizira določila iz Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, in predvidi konkretne ukrepe za skladno in učinkovito delovanje.
  Strategije in programi | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Okvirni program mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije

  Okvirni programi mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije so instrumenti večletnega načrtovanja uradne razvojne pomoči. Cilj okvirnih programov je zagotoviti predvidljivost uradne razvojne pomoči Republike Slovenije.
  Strategije in programi | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Smernice o sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve, nevladnih organizacije in mreže nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

  Smernice so namenjene urejanju sodelovanja Ministrstva za zunanje zadeve s slovenskimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter s tem povezanim ozaveščanjem javnosti in izobraževanjem za razvoj.
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za zunanje zadeve
Iskalnik