Skoči do osrednje vsebine

Načrtovanje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije

Nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je Ministrstvo za zunanje zadeve. Pripravlja zakonodajni in strateški okvir za učinkovito načrtovanje, izvajanje, spremljanje dejavnosti na tem področju in ozaveščanje o njihovem pomenu.

Pri tem sodelujejo pristojna ministrstva, predstavniki akademskih krogov in partnerji, ki izvajajo mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na terenu. Izvajanje poteka dvostransko, predvsem v sodelovanju z ustanovami in nevladnimi organizacijami ter prek humanitarnih prispevkov, in večstransko, prek mednarodnih organizacij.

Institucionalna organiziranost

Ministrstvo za zunanje zadeve pri načrtovanju, usklajevanju in izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči sodeluje s Stalno koordinacijsko skupino za mednarodno razvojno sodelovanje, v kateri sodelujejo predstavniki vseh ministrstev.

Kot strokovno posvetovalno telo ministra deluje Strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje, v katerega so vključeni predstavniki državnih organov, strokovnjaki in izvajalci razvojnega sodelovanja.

Shema institucionalne organiziranosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

Shema institucionalne organiziranosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči | Avtor MZZ RS

Dvostransko razvojno sodelovanje

Dvostransko razvojno sodelovanje načrtujemo in izvajamo predvsem v obliki programskega in projektnega sodelovanja s partnerskimi državami ter namenske mednarodne humanitarne pomoči.

Izvajalci dvostranskega mednarodnega razvojnega sodelovanja so:

Dvostransko razvojno sodelovanje lahko z namenskimi prispevki donatoric izvajajo tudi mednarodne organizacije, med drugimi Center za razvoj financ (v angleščini) s sedežem v Ljubljani.

Večstransko razvojno sodelovanje

Večstransko razvojno sodelovanje zajema večji del (približno dve tretjini) razvojne in humanitarne pomoči. Sredstva namenjamo EU, Centru za razvoj financ in drugim mednarodnim ustanovam in organizacijam, katerih članica smo, ter z njimi sodelujemo pri oblikovanju politik in ukrepov kot pri usmerjanju in izvajanju programov.

Humanitarna pomoč

Z mednarodno humanitarno pomočjo izražamo solidarnost s prizadetimi državami in posamezniki, ki se spopadajo z izrednimi razmerami, bodisi s posledicami naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti bodisi oboroženih spopadov. Dejavni smo pri krepitvi odpornosti proti krizam in njihovem preprečevanju.

Načrtovana sredstva usmerjamo tja, kjer kriza traja že dalj časa, na primer v Sirijo, Jemen, Irak in druge države Bližnjega vzhoda, redno pa se odzivamo tudi na nenadne humanitarne krize. Humanitarno pomoč pošiljamo predvsem s prispevki mednarodnim organizacijam (predvsem prek agencij Organizacije združenih narodov in Mednarodnega odbora Rdečega križa) ter v okviru dvostranskih projektov ustanove ITF in slovenskih nevladnih organizacij.

Zavedamo se tudi nujnosti iskanja skladnih in učinkovitih rešitev za sodobne krize, ki so čedalje bolj kompleksne. V prihodnje bomo še večji poudarek dali povezovanju humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja, zlasti povezovanju programov obnove in rehabilitacije.

Aktualni in zaključeni javni razpisi in pozivi

Trenutno ni aktualnih objav. Celoten seznam je na voljo v zbirki javne objave.

Navodila za vsebinsko in finančno poročanje ter obrazci za prijavo projektov

Spodaj so na voljo navodila in obrazci za poročanje za proračunske uporabnike, navodila z obrazci za poročanje in prijavo projektov za izvajalce, s katerimi Ministrstvo za zunanje zadeve sklepa neposredne pogodbe ter navodila in obrazci za poročanje za pogodbe, sklenjene na podlagi javnih razpisov ali drugih javnih objav. Navodila in obrazci za poročanje za javne razpise in druge javne objave, objavljene po 1. juniju 2019, so dostopni tudi na strani posameznega javnega razpisa ali druge javne objave.

Dokumenti