Skoči do osrednje vsebine

Načrtovanje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije

Nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je Ministrstvo za zunanje zadeve. Pripravlja zakonodajni in strateški okvir za učinkovito načrtovanje, izvajanje, spremljanje dejavnosti na tem področju in ozaveščanje o njihovem pomenu.

Pri tem sodelujejo pristojna ministrstva, predstavniki akademskih krogov in partnerji, ki izvajajo mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na terenu. Izvajanje poteka dvostransko, predvsem v sodelovanju z ustanovami in nevladnimi organizacijami ter prek humanitarnih prispevkov, in večstransko, prek mednarodnih organizacij.

Institucionalna organiziranost

Ministrstvo za zunanje zadeve pri načrtovanju, usklajevanju in izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči sodeluje s Stalno koordinacijsko skupino za mednarodno razvojno sodelovanje, v kateri sodelujejo predstavniki vseh ministrstev.

Kot strokovno posvetovalno telo ministra deluje Strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje, v katerega so vključeni predstavniki državnih organov, strokovnjaki in izvajalci razvojnega sodelovanja.

Shema institucionalne organiziranosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

Shema institucionalne organiziranosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči | Avtor MZZ RS

Dvostransko razvojno sodelovanje

Dvostransko razvojno sodelovanje načrtujemo in izvajamo predvsem v obliki programskega in projektnega sodelovanja s partnerskimi državami ter namenske mednarodne humanitarne pomoči.

Izvajalci dvostranskega mednarodnega razvojnega sodelovanja so:

Dvostransko razvojno sodelovanje lahko z namenskimi prispevki donatoric izvajajo tudi mednarodne organizacije, med drugimi Center za razvoj financ (v angleščini) s sedežem v Ljubljani.

Večstransko razvojno sodelovanje

Večstransko razvojno sodelovanje zajema večji del (približno dve tretjini) razvojne in humanitarne pomoči. Sredstva namenjamo EU, Centru za razvoj financ in drugim mednarodnim ustanovam in organizacijam, katerih članica smo, ter z njimi sodelujemo pri oblikovanju politik in ukrepov kot pri usmerjanju in izvajanju programov.

Humanitarna pomoč

Z mednarodno humanitarno pomočjo izražamo solidarnost s prizadetimi državami in posamezniki, ki se spopadajo z izrednimi razmerami, bodisi s posledicami naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti bodisi oboroženih spopadov. Dejavni smo pri krepitvi odpornosti proti krizam in njihovem preprečevanju.

Načrtovana sredstva usmerjamo tja, kjer kriza traja že dalj časa, na primer v Sirijo, Jemen, Irak in druge države Bližnjega vzhoda, redno pa se odzivamo tudi na nenadne humanitarne krize. Humanitarno pomoč pošiljamo predvsem s prispevki mednarodnim organizacijam (predvsem prek agencij Organizacije združenih narodov in Mednarodnega odbora Rdečega križa) ter v okviru dvostranskih projektov ustanove ITF in slovenskih nevladnih organizacij.

Zavedamo se tudi nujnosti iskanja skladnih in učinkovitih rešitev za sodobne krize, ki so čedalje bolj kompleksne. V prihodnje bomo še večji poudarek dali povezovanju humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja, zlasti povezovanju programov obnove in rehabilitacije.

Aktualni javni razpisi in pozivi

Trenutno ni aktualnih objav.

Navodila za vsebinsko in finančno poročanje ter obrazci za prijavo projektov

Spodaj so na voljo navodila in obrazci za poročanje za proračunske uporabnike, navodila z obrazci za poročanje in prijavo projektov za izvajalce, s katerimi Ministrstvo za zunanje zadeve sklepa neposredne pogodbe ter navodila in obrazci za poročanje za pogodbe, sklenjene na podlagi javnih razpisov ali drugih javnih objav. Navodila in obrazci za poročanje za javne razpise in druge javne objave, objavljene po 1. juniju 2019, so dostopni tudi na strani posameznega javnega razpisa ali druge javne objave.

Dokumenti

 • Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030

  Strategija podrobneje opredeljuje cilje in strateške usmeritve, udejanja določila iz Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter predvideva konkretne ukrepe za skladno in učinkovito delovanje.
  Strategije in programi | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Okvirni program mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije

  Okvirni programi mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči so instrumenti večletnega načrtovanja uradne razvojne pomoči. Cilj okvirnih programov je zagotoviti predvidljivost uradne razvojne pomoči Slovenije.
  Strategije in programi | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Metodologija za ocenjevanje projektov in programov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

  Metodologija je pripomoček, na podlagi katerega nacionalni koordinator, potencialni financerji in izvajalci preverijo izpolnjevanje obveznih vstopnih pogojev za projekt ter s točkami ovrednotijo predloge projektov glede na dana merila.
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Smernice o sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve, nevladnih organizacije in mreže nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

  Smernice so namenjene urejanju sodelovanja Ministrstva za zunanje zadeve s slovenskimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ter s tem povezanemu ozaveščanju javnosti in izobraževanju za razvoj.
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za zunanje zadeve