Skoči do osrednje vsebine

Prednostna področja in območja mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije

Mednarodno razvojno sodelovanje se usmerja na prednostna vsebinska področja in območja, ki smo jih določili glede na to, kje je razvojno sodelovanje najbolj učinkovito, zrcali slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti ter podpira razvojna prizadevanja partnerskih držav.

Prednostna vsebinska področja

Prednostni vsebinski področji našega razvojnega sodelovanja sta:

 • spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb s poudarkom na dobrem upravljanju, enakih možnostih, z enakostjo spolov vred, ter kakovostnem izobraževanju in
 • boj proti podnebnim spremembam s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi in energetskimi viri.

Pri izvajanju se osredotočamo na te cilje trajnostnega razvoja:

 • spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse (8. cilj trajnostnega razvoja);
 • spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh (16. cilj trajnostnega razvoja);
 • zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe (12. cilj trajnostnega razvoja);
 • sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam (13. cilj trajnostnega razvoja).

V projekte razvojnega sodelovanja vključujemo tudi dve presečni temi, ki ju dojemamo kot ključni za doseganje razvoja v vseh razsežnostih:

 • Enakost spolov in krepitev vloge žensk smo prepoznali kot ključni za doseganje razvoja. Sta temelj spoštovanja človekovih pravic in družbene pravičnosti. Zagotavljanje enakih možnosti in enake obravnave žensk in moških je nujen pogoj za trajnostni razvoj, odpravo revščine, vključujočo rast in družbeno blaginjo.
 • Varovanje okolja: brez ustrezne pozornosti do okoljskih razsežnosti razvoja bodo čezmerna izraba naravnih virov in okoljske obremenitve spodkopavale temelje prihodnjega razvoja in bremenile prihodnje generacije, zato mora mednarodno razvojno sodelovanje spodbujati blaginjo in povečevati konkurenčnost gospodarstev, ne da bi pri tem škodovalo okolju.

Prednostna geografska območja

Mednarodno razvojno sodelovanje izvajamo v državah v razvoju predvsem na teh prednostnih območjih:

 • Zahodni Balkan;
 • evropsko sosedstvo;
 • Podsaharska Afrika, s poudarkom na najmanj razvitih državah.

Razdelitev razpoložljive dvostranske razvojne pomoči v letu 2022

Prednostna regija Realizacija v evrih Delež v odstotkih
Države v razvoju, nerazporejeno 25.417.871 32%
Podsaharska Afrika 22.888.998 29%
Zahodni Balkan (vključno Evropa regionalno) 19.309.687 24%
Evropsko sosedstvo 6.628.308 8%
Ostalo 4.943.139 6%
Skupaj 79.188.002 100%

Globalno učenje

Globalno učenje ima pomembno vlogo pri odpravi revščine in neenakosti, uresničevanju trajnostnega razvoja ter pri vzgoji odgovornih, aktivnih in solidarnih državljanov. Prispeva k poznavanju temeljnih vzrokov in posledic svetovnih pojavov, kot so revščina, lakota, neenakost in podnebne spremembe, ter k našemu delovanju v smeri bolj pravičnega in trajnostnega razvoja. Ker je prav zato pomemben dejavnik mednarodnega razvojnega sodelovanja, podpiramo tudi tovrstne projekte.

Evalvacije mednarodnega razvojnega sodelovanja

Evalvacije lahko pomembno prispevajo k temu, da bi iz sveta, kakršnega imamo, prestopili v svet, kakršnega si želimo. Pomagajo nam do boljših rezultatov, ker bolje razumemo, kaj počnemo, zakaj in za koga. Z njimi ocenjujemo ustreznost, uspešnost, učinkovitost, vpliv in trajnost mednarodnega razvojnega sodelovanja. Znanje, pridobljeno z evalvacijami, uporabljamo za izboljšanje prihodnjih politik, programov in projektov, s katerimi Slovenija prispeva k odpravi revščine in zmanjševanju neenakosti ter pospeševanju trajnostnega razvoja na Zahodnem Balkanu, v evropskem sosedstvu in Podsaharski Afriki. Podpiramo in sprejemamo načela, merila in standarde za evalvacije razvojnega sodelovanja Odbora za razvojno pomoč OECD, katerega članica smo od leta 2013. Sprejeli smo evalvacijsko politiko in smernice ter vsako leto izvedemo eno evalvacijo.