Skoči do osrednje vsebine

Oblikovanje nacionalnih stališč do politik EU in usklajevanje evropskih zadev

Slovenija skupaj in enakopravno z drugimi državami članicami sodeluje pri oblikovanju politik in pravnega reda EU. Stališča, ki jih zagovarjamo v procesu sprejemanja prava EU, so predhodno usklajena med pristojnimi državnimi organi in z zainteresiranimi deležniki.

Priprava usklajenih stališč

Sodelovanje pri oblikovanju politik in pravnega reda Evropske unije je od vstopa v Evropsko unijo postalo del vsakodnevnega delovanja državne uprave. Za učinkovito uveljavljanje interesov Slovenije je odločilno, da njeni predstavniki v institucijah Evropske unije pravočasno predstavijo argumentirana stališča do predlogov aktov EU in govorijo z enim glasom. Stališča morajo biti predhodno usklajena med pristojnimi državnimi organi pa tudi z zainteresiranimi deležniki. Pri tem imata ključno vlogo sistematično spremljanje in usklajevanje evropskih zadev.

Medresorsko usklajena stališča za udeležbo slovenskih predstavnikov v Svetu Evropske unije na ravni delovnih skupin, odborov in ministrskih zasedanj ter na zasedanjih Evropskega sveta se pripravljajo v okviru sistema usklajevanja evropskih zadev. V njem sodelujejo pristojni vladni organi, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve kot centralna koordinacijska enota, stalno predstavništvo v Bruslju, delovne skupine za pripravo stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije, delovna skupina za evropske zadeve, skupina za evropske zadeve in državni zbor.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve skrbi za postopkovno pravilno in vsebinsko ustrezno pripravo in potrjevanje stališč do predlogov, o katerih odločajo v Svetu Evropske unije. Določi pristojno ministrstvo ali vladno službo, ki pripravi stališče do posameznega predloga Evropske unije. Hkrati se določijo tudi sodelujoča ministrstva in ustrezna delovna skupina za pripravo stališč ter roki za odziv Slovenije.

Pristojno ministrstvo mora pravočasno pripraviti predlog stališča do predlaganega akta EU, ki vsebuje presojo vplivov predlaganega akta na Slovenijo. Po opravljenem medresorskem usklajevanju in ustreznem posvetovanju z deležniki stališče v skladu s svojimi pristojnostmi uradno potrdi vlada ali državni zbor. Glede na spremenjene okoliščine v pogajanjih se stališče pozneje po potrebi dopolni ali spremeni po enakem postopku.

Stališče do predloga akta, ki bi po svoji vsebini v skladu z ustavo in zakoni spadal v pristojnost državnega zbora, generalni sekretar vlade pošlje v državni zbor. Obravnava ga odbor za zadeve Evropske unije oziroma odbor za zunanje in evropske zadeve.

Usklajevanje evropskih zadev

Osrednji vladni koordinator evropskih zadev je Direktorat za zadeve Evropske unije na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Skrbi za izvajanje poslovnika vlade in zakona o sodelovanju med vlado in državnim zborom v zadevah EU, za postopkovno pravilno in vsebinsko ustrezno pripravo in potrjevanje stališč do predlogov, o katerih odloča Svet Evropske unije na ravni delovnih skupin, odborov in ministrskih zasedanj. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve tudi pripravlja in usklajuje stališča za udeležbo predsednika vlade na zasedanjih Evropskega sveta.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je pristojno za pripravo in usklajevanje stališč Slovenije glede institucionalnih zadev EU. Ta stališča se praviloma obravnavajo na delovni skupini Sveta za splošne zadeve, v Odboru stalnih predstavnikov (Coreper) II in na Svetu za splošne zadeve, na katerem Slovenijo zastopa državni sekretar na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Ob tem Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve usklajuje pripravo stališč Slovenije v predsodnih postopkih, ki jih sproži Evropska komisija, potem ko Republika Slovenija domnevno krši pravni red Evropske unije. V sodnih postopkih pred Sodiščem Evropske unije Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve sodeluje s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami ter državnim odvetništvom pri pripravi pisnih vlog, ki jih Slovenija predloži navedenemu sodišču.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve tudi spremlja delo slovenskih oddelkov prevajalskih,  tolmaških in pravno-lingvističnih služb v institucijah Evropske unije ter pomaga ministrstvom pri jezikovnih vprašanjih, povezanih z Evropsko unijo. Na področju tolmačenja Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve usklajuje zahteve ministrstev za tolmačenje v delovnih telesih Sveta EU.

V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami pripravi gradivo vlade za razpravo državnega zbora o stanju v Evropski uniji in položaju Republike Slovenije v njej ter o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v prihodnjem obdobju.

Skupina za evropske zadeve

Skupina za evropske zadeve na ravni državnih sekretarjev po potrebi celovito obravnava aktualna strateška vprašanja, ki se nanašajo na delovanje Slovenije v Evropski uniji.

Delovne skupine za pripravo stališč

V okviru sistema usklajevanja evropskih zadev poleg skupine za evropske zadeve in delovne skupine za evropske zadeve deluje še 35 drugih delovnih skupin za pripravo stališč Republike Slovenije v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije, ki kot dodatni usklajevalni mehanizem pokrivajo posamezna vsebinska področja.

Delovne skupine se sestanejo za pripravo konkretnega stališča do zakonodajnega ali drugega predloga Evropske unije ali pa obravnavajo širšo aktualno tematiko in pripravljajo ustrezne usmeritve. Glede na vsebinsko področje, ki ga posamezna delovna skupina pokriva, pri delu skupine sodelujejo predstavniki ustreznih državnih organov. Po potrebi lahko posamezna skupina k sodelovanju povabi tudi druge organe, ki v osnovni sestavi delovne skupine niso predvideni.

Povezane teme

  • Pravo Evropske unije

    Pravni red EU je skupek vseh pravnih pravil, ki urejajo organizacijo in delovanje EU, razmerja med državami članicami in EU ter najrazličnejša razmerja znotraj nje. Da bi lahko kot država članica EU ustrezno upoštevali ta pravila, je bilo treba spremeniti Ustavo Republike Slovenije. Njen 3.a določa, da se pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Republika Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic (torej tudi EU), v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij.

  • Izvajanje in uporaba prava Evropske unije v Republiki Sloveniji

    V postopku notifikacije uradno sporočamo Evropski komisiji besedila nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju prenosa in morebitnih zamudah poročamo vladi. Prav tako spremljamo in proučujemo vpliv pravnega reda EU na notranji pravni red in obravnavamo različna vprašanja, povezana z izvajanjem pravnega reda EU, ter ministrstvom pomagamo pripraviti odgovor na pisanja Evropske komisije, kadar slednja meni, da Republika Slovenija krši pravo EU.

  • Slovenščina v Evropski uniji

    Večjezičnost je načelo, vpisano v pravne temelje Evropske unije. Njene osrednje poteze so določene v ustanovitvenih pogodbah, Uredbi Sveta številka 1 iz leta 1958 in pristopnih aktih vsake nove države članice, ki se odloči, da bo svoj državni jezik uveljavila kot enega od uradnih jezikov evropske nadnacionalne skupnosti. Večjezičnost je zagotovilo demokratičnosti, preglednosti in pravne varnosti za vse državljane Evropske unije.