Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje in uporaba prava Evropske unije v Republiki Sloveniji

V postopku notifikacije uradno sporočamo Evropski komisiji besedila nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju prenosa in morebitnih zamudah poročamo vladi. Prav tako spremljamo in proučujemo vpliv pravnega reda EU na notranji pravni red in obravnavamo različna vprašanja, povezana z izvajanjem pravnega reda EU, ter ministrstvom pomagamo pripraviti odgovor na pisanja Evropske komisije, kadar slednja meni, da Republika Slovenija krši pravo EU.

Postopek notifikacije

Ena izmed nalog držav članic, povezanih s prenosom določb direktiv v nacionalni pravni red, je redno obveščanje Evropske komisije o predpisih, sprejetih za zagotovitev prenosa direktiv v nacionalni pravni red. Evropska komisija je na ravni EU namreč pristojna za izvajanje nadzora nad pravočasnim in ustreznim izvajanjem direktiv v nacionalnem pravnem redu posameznih držav članic. Da bi to nalogo lahko uspešno opravila, so države članice dolžne, da jo o nacionalnih izvedbenih ukrepih pravočasno obvestijo.

V začetni fazi je postopek notifikacije potekal »na papirju«, kar pomeni, da so države članice Generalnemu sekretariatu Evropske komisije nacionalne pravne akte, s katerimi so izvedle prenos posameznih direktiv, posredovale v papirni obliki. Z namenom povečanja učinkovitosti tega postopka ter z namenom prilagoditve elektronskemu poslovanju in novim okoliščinam po širitvi EU leta 2004, je Evropska komisija razvila posebno podatkovno in dokumentno bazo, ki državam članicam omogoča elektronsko notifikacijo nacionalnih izvedbenih ukrepov (tako imenovana baza MNE). 

Postopek notifikacije izvedemo na podlagi izjave o prenosu, ki jo v informacijskem sistemu pripravi ministrstvo, pristojno za prenos določene direktive.

Koordinacija v predsodnih postopkih

V postopkih ugotavljanja kršitev pravnega reda EU (tako imenovani predsodni postopki), ki jih Evropska komisija sproži proti državam članicam zaradi domnevne kršitve pravnega reda EU, ima služba za zakonodajo koordinativno in sodelovalno vlogo. Predstavništvo Republike Slovenije pri EU in vsak drug organ, ki prejme dokumente Evropske ­komisije v predsodnem postopku, te nemudoma posreduje službi za zakonodajo, ki opredeli ministrstvo ali vladno službo, ki je pristojna za pripravo predloga odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku.

Ministrstvo ali vladna služba pri pripravi odgovora Republike Slovenije sodeluje s službo za zakonodajo in Ministrstvom za zunanje zadeve. Po uskladitvi odgovora Republike Slovenije se ta predloži vladi v obravnavo in sprejem. 

Posredovanje na vladi sprejetega odgovora Republike Slovenije je informacijsko podporto na način, da ga služba za zakonodajo v vlogi centralnega nacionalnega upravitelja elektronske baze Evropske komisije za postopke ugotavljanja kršitev (tako imenovana baza INFR) po posebnem postopku vloži v bazo INFR, Evropska komisija pa nato ustrezno potrdi prejem. 

Sodelovanje v sodnih postopkih

V sodnih postopkih pred Sodiščem Evropske unije sodelujemo tako, da ministrstvom pomagamo pripraviti opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku, ki jo sprejme vlada. Z opredelitvijo Republike Slovenije vlada poda usmeritvena navodila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje. 

Rok za sprejem opredelitve Republike Slovenije določi Državno odvetništvo Republike Slovenije, ki od Sodišča EU tudi prejema sodna pisanja in jih  posreduje pristojnemu ministrstvu ali vladni službi, da se do njih opredeli.