Skoči do osrednje vsebine

Sektor za evropske zadeve in informatizacijo zakonodajnih postopkov

V sektorju si prizadevamo, da bi postopki sprejemanja predpisov tekli čim bolj nemoteno, v skladu s predpisanimi pravili in ob spoštovanju Resolucije o normativni dejavnosti, hkrati pa omogočali, da lahko javnost spremlja te postopke in po potrebi v njih sodeluje. Da bi pripravljavcem predpisov olajšali pripravo predpisov, gradiv in dokumentov, ki so potrebni za kakovostno odločanje na izvršilni ravni, skrbimo za to, da so posamezni koraki v postopku sprejemanja predpisov v največji možni meri informatizirani. V ta namen nadgrajujemo obstoječa podporna orodja in spletne strani, ki zagotavljajo dostop do pravnega reda Republike Slovenije in Evropske unije.

Med najpomembnejšimi je zagotovo Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS), ki pa še zdaleč ni edini informacijski sistem, ki ga upravljamo. Sočasno in v sodelovanju z ministrstvi in drugimi vladnimi službami razvijamo nove, še učinkovitejše in uporabnikom prijaznejše aplikacije, med njimi Modularno ogrodje za pripravo elektronskih dokumentov (MOPED).

S tem sledimo ciljem večje preglednosti, sledljivosti in poenotenosti pri pripravi predpisov in strokovnih podlag za odločanje, izpolnjujemo zaveze do zagotavljanja odprtih podatkov, uvajamo enotne standarde kakovosti za vse pripravljavce predpisov, navsezadnje pa na področju prava uresničujemo digitalno agendo Evropske unije, katere cilji so med drugim okrepiti zaupanje in varnost v nove tehnologije, zvišati digitalno pismenost in olajšati dostop do spletnih storitev za vse evropske državljane.

V sektorju skrbimo tudi za to, da so slovenski predpisi, sprejeti za prenos direktiv Evropske unije v pravni red Republike Slovenije, pravočasno sporočeni Evropski komisiji, sodelujemo pa tudi pri pripravi odgovorov Republike Slovenije v postopkih ugotavljanja kršitev prava Evropske unije. Na ravni Evropske unije aktivno sodelujemo v delovnih skupinah, ki se ukvarjajo z evidentiranjem, obdelavo in objavljanjem pravnih informacij na svetovnem spletu.