Skoči do osrednje vsebine

Osnovna skrb in odgovornost Službe vlade za zakonodajo sta, da so predpisi ustavni in zakoniti, notranje skladni, pripravljeni v skladu z nomotehničnimi pravili, ljudem razumljivi in tudi učinkoviti v praksi.

Smo dejavni sogovornik v medresorskem usklajevanju predpisov

Pripravljavce predpisov zato s posebno dovzetnostjo usmerjamo k uresničevanju temeljnih pravnih načel in ustaljenih pravil pisanja predpisov, jim pomagamo, kako predloge predpisov pravilno umestiti in uskladiti z ostalimi slovenskimi predpisi in pravnim redom Evropske unije, opozarjamo pa tudi na težave in posledice, ki lahko nastopijo po uveljavitvi ne dovolj dobro pripravljenih predpisov. 

Po poslovniku vlade morajo biti predlogi splošnih aktov in aktov poslovanja vlade vedno predhodno usklajeni s Službo vlade za zakonodajo. Samo če po pridobitvi mnenj zaprošenih ministrstev in vladnih služb uskladitve ni mogoče doseči ali če predhodnega usklajevanja zaradi nujnosti postopka ni bilo mogoče izvesti, se lahko v obravnavo vladi predložijo tudi neusklajena gradiva.

Služba vlade za zakonodajo ima za pripravo mnenja 14 dni časa. Če se v postopku medresorskega usklajevanja gradivo predlagatelja spremeni, pa je treba mnenje Službe vlade za zakonodajo pridobiti ponovno. Ponovno mnenje mora biti podano najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu spremenjenega gradiva.

Zagotavljamo informacijsko podporo normodajnim postopkom

Razvijamo, vzdržujemo in nadgrajujemo informacijske sisteme, ki omogočajo pripravo predpisov in strokovnih podlag za odločanje na poenoten način in v skladu z veljavnimi tehnološkimi standardi in standardi kakovosti. Delovne procese, ki so tesno vezani na uporabo informacijskih sistemov, sproti optimiziramo in vanje uvajamo nove digitalne tehnologije in pristope, da bi s tem zagotavljali najboljše možne pogoje za učinkovito izmenjavo podatkov in dokumentov med različnimi informacijskimi sistemi državnih organov ter za dostop javnosti do pravnega reda RS in EU.

V skladu z Uredbo o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije smo skrbniki več registrov, zbirk in evidenc, ki so s pomočjo odprtih podatkov na voljo organom javne uprave, poslovnim subjektom in prebivalstvu.  

Soustvarjamo dobre normodajne prakse ter izmenjujemo znanja in izkušnje

Izvajamo številne projekte državnega pomena, kot so projekti vzpostavitve in rednih nadgradenj Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PISRS), projekt prevajanja in redakcije pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino ali projekt eZakonodaja.

Izjemno pomembna naloga, ki je opravljamo, je skrb za uveljavitev in dosledno uporabo nomotehničnih pravil, ki so na voljo v knjižni in spletni obliki Nomotehničnih smernic. 

Redno gostimo delegacije iz držav JV Evrope, ki v procesu približevanja Evropski uniji potrebujejo in cenijo slovenske izkušnje tako iz obdobja neposredno pred članstvom v Evropski uniji kot tudi po njem.

Aktivno sodelujemo v različnih formalnih in neformalnih formacijah, organiziranih na ravni Evropske unije (npr. LEOSEU Law Network). 

Vodstvo

Sektorji: