Skoči do osrednje vsebine

Osnovna skrb in odgovornost Službe vlade za zakonodajo sta, da so predpisi ustavni in zakoniti, notranje skladni, pripravljeni v skladu z nomotehničnimi pravili, ljudem razumljivi in tudi učinkoviti v praksi.

Smo dejavni sogovornik v medresorskem usklajevanju predpisov

Pripravljavce predpisov zato s posebno dovzetnostjo usmerjamo k uresničevanju temeljnih pravnih načel in ustaljenih pravil pisanja predpisov, jim pomagamo, kako predloge predpisov pravilno umestiti in uskladiti z ostalimi slovenskimi predpisi in pravnim redom Evropske unije, opozarjamo pa tudi na težave in posledice, ki lahko nastopijo po uveljavitvi ne dovolj dobro pripravljenih predpisov. 

Po poslovniku vlade morajo biti predlogi splošnih aktov in aktov poslovanja vlade vedno predhodno usklajeni s Službo vlade za zakonodajo. Samo če po pridobitvi mnenj zaprošenih ministrstev in vladnih služb uskladitve ni mogoče doseči ali če predhodnega usklajevanja zaradi nujnosti postopka ni bilo mogoče izvesti, se lahko v obravnavo vladi predložijo tudi neusklajena gradiva.

Služba vlade za zakonodajo ima za pripravo mnenja 14 dni časa. Če se v postopku medresorskega usklajevanja gradivo predlagatelja spremeni, pa je treba mnenje Službe vlade za zakonodajo pridobiti ponovno. Ponovno mnenje mora biti podano najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu spremenjenega gradiva.

Zagotavljamo informacijsko podporo zakonodajnim postopkom

Vzdržujemo in nadgrajujemo informacijske sisteme, ki omogočajo pripravo predpisov in strokovnih podlag za odločanje na poenoten način in v skladu z veljavnimi standardi kakovosti. S temi sistemi se zagotavljajo pogoji za učinkovito izmenjavo podatkov in dokumentov med različnimi informacijskimi sistemi državnih organov ter za dostop javnosti do pravnega reda RS in EU.

Soustvarjamo dobre zakonodajne prakse ter izmenjujemo znanja in izkušnje

Izvajamo številne projekte državnega pomena, kot so projekt vzpostavitve Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS), projekt prevajanja in redakcije pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino ali projekt izgradnje informacijskega sistema za pripravo elektronskih dokumentov v zakonodajnem postopku.

Izjemno pomembna naloga, ki je opravljamo, je skrb za uveljavitev in uporabo nomotehničnih pravil, ki so na voljo v knjižni in spletni obliki Nomotehničnih smernic. 

Redno gostimo delegacije iz držav JV Evrope, ki v procesu približevanja Evropski uniji potrebujejo in cenijo slovenske izkušnje tako iz obdobja neposredno pred članstvom v Evropski uniji kot tudi po njem.

Vodstvo

Sektorji: