Skoči do osrednje vsebine

eZakonodaja je koncept enotnega digitalnega okolja, ki združuje različne projekte, usmerjene v celovito in sistematično digitalno transformacijo postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja, objavljanja in vrednotenja zakonodaje v Republiki Sloveniji.

Cilji projekta

V projektu eZakonodaja stremimo k uresničitvi naslednjih ciljev:

 • zagotovitvi večje dostopnosti, odzivnosti in poenotenosti aplikativnih orodij, ki podpirajo normodajno dejavnost
 • optimizaciji delovnih procesov in doseganju boljših rezultatov z uvajanjem digitalnih tehnologij
 • večji preglednosti pri pripravi zakonodaje, boljši vključenosti javnosti pri sooblikovanju normodajnih rešitev in kakovostnejši zakonodaji
 • lažjemu prilagajanju spremembam, ki se dogajajo na družbenem in tehnološkem področju
 • krepitvi zaupanja v pravo in delo normodajalcev.

 

Aktivnosti

 eZakonodaja je krovni projekt, ki združuje razvoj različnih podsistemov:

 • vzpostavitev modularnega ogrodja za pripravo digitaliziranega gradiva (MOPED-DOCS) skozi ključne korake: od ideje in utemeljitve potrebe po normiranju (modul e-časovnica in e-načrt normativne dejavnosti), preko presoje posledic predlogov predpisov (modul e-RIA), priprave besedila (modul e-urejevalnik z integriranimi pravili pisanja predpisov) do oblikovanja gradiv za sodelovanje z javnostjo in postopke odločanja (e-gradivo);
 • prenovitev sistema za izkazovanje skladnosti s pravom EU (modula e-korelacijska tabela in e-izjava o skladnosti) in izpolnjevanja obveznosti iz pravnih aktov EU (modul e-notifikacija);
 • vzpostavitev procesne komponente za sodelovanje med vpletenimi v procesu priprave predpisov (MOPED-FLOW);
 • uvedba standardiziranih pravil za učinkovito in optimalno povezovanje subjektov, informacijskih sistemov in poslovnih procesov v normodajnem postopku (standard Akoma Ntoso – LegalDocumentXML) ter smernic, ki so potrebne za zagotavljanje medopravilnosti podatkov in storitev;
 • vzpostavitev modula eObjava, ki bo omogočal validacijo skladnosti s standardom Akoma Ntoso za objavo predpisov in drugih splošnih aktov;
 • prenovitev spletnega modula za komentiranje predpisov v pripravi (e-demokracija);
 • vzpostavitev modula za spremljanja uresničevanja zakonodajnih ciljev (modul e-evalvacija);
 • vzpostavitev sistema za vključevanje nosilcev javnih pooblastil v enotno digitalno platformo za pripravo predpisov in drugih splošnih aktov; 
 • vzpostavitev in postopna uvedba interoperabilnostnega okvira za standardizacijo prostorskih aktov in drugih splošnih pravnih aktov o pravnih režimih prostora (ePA), s katerim bodo izpolnjeni pogoji za digitaliziran proces priprave, sprejemanja, objave in uporabe prostorskih aktov, vključno s sodobnimi in elektronsko podprtimi pripadajočimi storitvami in poenotenjem grafičnih podlag različnih nosilcev urejanja prostora. Zagotovljen bo dostop do kakovostnih in informacijsko harmoniziranih podatkov o prostoru, ki je predpogoj za njihovo izmenjavo in dosledno uporabo v procesih načrtovanja prostora s pomočjo prostorskih aktov. Ukrep se bo zaradi izjemne kompleksnosti izvajal fazno po stebrih interoperabilnostnega okvira;
 • sprotne nadgradnje spletišča Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije, ki bodo odražale rezultate zgoraj navedenih podsistemov, vključno s postavitvijo aplikacijskega programskega vmesnika (API) za dostop do ključnih registrov, zbirk in evidenc in integracijo evropskega zakonodajnega identifikatorja (ELI).

Projekt se financira s proračunskimi sredstvi, sredstvi iz mehanizma za okrevanje in odpornost, načrtuje pa se tudi pridobivanje sredstev EU za posamične projekte. 

Izzivi projekta eZakonodaja so bili v času slovenskega predsedovanja Svetu EU predstavljeni na Slovenski pravni konferenci "Ustvarjajmo povezani", prispevek na to temo ("eZakonodaja v Republiki Sloveniji: kdo, kaj, kako, zakaj) pa je objavljen tudi v zborniku konference