Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

Naslov: Mestni trg 4, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 241 18 02

E-naslov: is.vog@zvs.pg

Odgovorna oseba: Rado Fele, direktor

Datum zadnje spremembe: 1. 12. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=40

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Služba Vlade RS za zakonodajo je samostojna strokovna služba Vlade RS, ki skrbi za ustavnost in zakonitost, pravnosistemsko skladnost in nomotehnično pravilnost predlogov zakonov, podzakonskih predpisov vlade, aktov ministrov in drugih pravnih aktov ter je izdajatelj uradnega lista RS.

Služba skrbi za dostopnost zakonodaje širši javnosti in v ta namen upravlja Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS), vključno s posameznimi registri in zbirkami, ki so sestavni del PIS. V okviru upravljavca PIS in skrbnika posameznih registrov in zbirk razvija informacijske sisteme, ki podpirajo načrtovanje, pripravo in sprejemanje predpisov.

Izjemno pomembna naloga je tudi skrb za uveljavitev in uporabo nomotehničnih pravil, ki so na voljo v knjižni in spletni obliki Nomotehničnih smernic. 

Organigram

Notranje organizacijske enote

Sektor za evropske zadeve in informatizacijo zakonodajnih postopkov
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
01 239 67 50
is.vog@zvs.pg

Sektor za javne finance in gospodarsko ureditev
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
01 241 18 70
is.vog@zvs.pg

Sektor za kmetijstvo, okolje in prostor
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
01 241 18 22
is.vog@zvs.pg

Sektor za negospodarske dejavnosti
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
01 241 18 40
is.vog@zvs.pg

Sektor za ustavno ureditev, mednarodno javno pravo, pravosodje in notranje zadeve
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
01 241 18 28
is.vog@zvs.pg

Služba za splošne zadeve
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
01 239 67 52
is.vog@zvs.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Neža Pirnat Cimerman

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana

Uradne ure

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Podatki o predpisih

Neuradna prečiščena besedila predpisov

Podatki o številu veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov na določen dan


Katalogi informacij javnega značaja