Skoči do osrednje vsebine

Nomotehnika - veda o izdelavi predpisov

Nomotehnika je veda o pravnih tehnikah priprave predpisov. Upoštevanje pravil nomotehnike v vsakdanji praksi je izjemnega pomena, saj zagotavlja visoko raven kakovosti in jasnosti predpisov.

Pomen nomotehnike

Nomotehnično strokovno pravilno pripravljeni predpisi so pomemben sestavni del in prvina pravne varnosti v pravni državi. Pravna varnost namreč na eni strani temelji na jasnih, nedvoumnih, razumljivih in tudi nomotehnično brezhibnih predpisih, ki vnaprej določajo položaj, pravice in dolžnosti posameznih subjektov ter vseh organov, ki predpise izvajajo. Druga bistvena sestavina pravne varnosti pa je zakonito in dosledno izvajanje predpisov, kar je spet precej odvisno tudi od prvega pogoja, torej od kakovosti predpisov samih.

Druga razsežnost pomena nomotehnike je v tem, da gre za uporabo domače ustaljene pravne terminologije kot tudi za ustaljeno obliko, notranjo členitev predpisov in podobno. Vse to je v našem zgodovinskem razvoju nastajalo in se uveljavljalo postopoma od začetka uradne uporabe slovenščine, sprva kot enakopravnega, od nastanka samostojne države pa kot samostojnega uradnega jezika. Posledica tega razvoja je, da sta danes slovenska pravna terminologija in nomotehnika popolnoma enakopravni s tisto, ki je uveljavljena pri številčno mnogo večjih narodih in z mnogo daljšo samostojno pravno tradicijo. Ob vsem tem gre torej tudi za nacionalno emancipacijo na tem področju in za uveljavitev slovenskega strokovnega jezika tudi v pravu.

Razvoj nomotehničnih pravil

Nomotehnika ni statičen nabor priporočil in dogovorov, ampak nujno odraža nenehno iskanje novih, boljših rešitev, zato si tudi v prihodnje želimo, da bi čim bolj tvorno sodelovali z vsemi vpletenimi v postopke priprave predpisov.

Vabimo vas, da naši službi na naslov nomotehnika.svz@gov.si sporočate svoja mnenja, morebitne dileme, drugačne poglede in rešitve.

Nomotehnični dnevi

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo od leta 2003 naprej vsako leto pripravlja strokovno srečanje »Nomotehnični dnevi«, ki je namenjeno vsem, ki prihajajo v stik s pripravo najrazličnejših pravnih predpisov tako na državni kot tudi lokalni ali evropski ravni. Cilj srečanja je seznanjanje zainteresirane javnosti z aktualnimi nomotehničnimi izzivi in izoblikovanje širokega strokovnega soglasja pri razvoju jasnih načel slovenske nomotehnike.

Nomotehnične smernice

Nomotehnične smernice so splošna strokovna podlaga, pripomoček in instrument za pripravo besedil osnutkov oziroma predlogov predpisov. V pomembno pomoč so vsakomur, ki se ukvarja s pripravo predpisov.

Z njimi želimo dati uporabniku osnovno informacijo in vtis o kompleksnosti problematike normiranja, hkrati pa tudi priporočen standard pravil in primerov pravilnega oblikovanja predpisov, tudi pri pripravi nacionalnih predpisov, s katerimi se izvajajo uredbe in sklepi Evropske unije ter prenašajo določbe direktiv Evropske unije v pravni red Republike Slovenije.

Tretjo, spremenjeno in dopolnjeno izdajo smo začeli uporabljati 1. januarja 2019. Glede na razvoj prava in priprave predpisov prinaša izboljšane pristope in tudi nekatera nova pravila.

  • Poglavje Avtentična razlaga zakona je brezpredmetno zaradi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-462/18.
  • Za navajanje pravnih aktov EU, objavljenih od 1. oktobra 2023, v nacionalnih predpisih velja novo nomotehnično pravilo.