Skoči do osrednje vsebine

Pravna pravila in temeljna pravna načela državnopravne ureditve so skupaj s temeljnimi pravicami in dolžnostmi klasična ustavna tvarina, zaradi česar se ustava pomembno razlikuje od drugih pravnih aktov.

Ustava Republike Slovenije

Ustava je temeljni in najvišji splošni pravni akt ter s tem akt z največjo pravno močjo, ki vsebuje tudi elemente ideološko-političnega akta. V primerjavi z drugimi evropskimi ustavami je bila malokrat spremenjena in tudi po svoji vsebini spremembe niso bistveno posegle v ustavno strukturo in njeno naravnanost.

Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Za del slovenske ustave štejemo tudi Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ker je bila s to listino Slovenija vzpostavljena kot suverena država, v svoji preambuli pa jo tudi ustava proglaša za svoj temelj. Gre torej za temeljno ustavno podlago za vzpostavitev samostojne države, kar je potrdilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki je v svojem mnenju št. Rm-1/09 poudarilo, da je Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije veljaven ustavni akt ter trajni in neusahljivi vir državnosti Republike Slovenije.