Skoči do osrednje vsebine

Prevajanje in redakcija pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino

Najpomembnejše slovenske predpise prevajamo v angleščino in z njihovo redno objavo na spletni strani Pravno-informacijskega sistema RS (PIS) zagotavljamo, da je slovenski pravni red dostopen tudi tujejezični strokovni in širši javnosti.

Cilji projekta

Glavni cilj projekta je zagotoviti večjo dostopnost pravnega reda RS kot ene izmed držav članic EU v vsaj enem tujem jeziku, kar bi imelo pozitivne učinke na spodbujanje tujih investicij in prispevalo k lažji vključitvi tuje govorečih oseb v družbeno, gospodarsko in socialno okolje RS. Hkrati želimo vzpostaviti sistemsko urejeno in poenoteno prevajanje slovenskih predpisov in realizirati določbe Uredbe o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije, ki predvidevajo vključitev zbirke prevodov v PIS.

Vlada Republike Slovenije je zato na svoji 14. redni seji z dne 17. 12. 2014 na podlagi pripravljenih izhodišč odobrila projekt in za njegovo izvedbo zadolžila Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

Prevajanje pomembnejših sistemskih predpisov RS v angleščino je velik strokovni izziv. Po eni strani se mora prevajalec podrobno seznaniti z vsebino predpisa, po drugi pa upoštevati obliko in hkrati širši kontekst, v katerem je bil predpis napisan in sprejet. Ker se pravni sistem RS razlikuje od pravnih sistemov drugih držav, se prevajalec znajde tudi v dilemi, kako prevajati izraze za ureditve, značilne za slovenski prostor, ki v ciljnem jeziku niso enake ali poznane. Enako velja za strokovne redaktorje in lektorje, ki so osredotočeni na izbiro pomensko ustreznih strokovnih izrazov ter na jezikovno in slovnično pravilnost ubeseditve. Končni izdelek je torej rezultat tesnega medsebojnega usklajevanja vseh, ki sodelujejo pri oblikovanju posameznega angleškega prevoda.

Faze projekta

Projekt obsega tri faze:

  1. pripravljalne projektne naloge,
  2. prevajanje in redakcija vnaprej znanega korpusa predpisov kot enkratna naloga,
  3. sprotno prevajanje novo sprejetih predpisov in posodabljanje prevodov glede na zadnje veljavno besedilo predpisov kot stalna naloga.

Služba za zakonodajo kot nosilec projekta je prvo fazo projekta že izvedla. V okviru prve faze je posebna delovna skupina pripravila Priročnik strokovno – terminoloških pravil za prevajanje pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino in za redakcijo prevodov, ki služi kot podlaga za delov vseh prevajalcev, strokovnih redaktorjev in lektorjev, ki sodelujejo pri oblikovanju angleških besedil slovenske zakonodaje.

Služba za zakonodajo je 28. 7. 2016 Vladi Republike Slovenije poročala o rezultatih izvedbe prve faze projekta ter jo seznanila z vsebino in oceno potrebnih sredstev za izvedbo druge faze projekta. Vlada Republike Slovenije je na podlagi te informacije s sklepom št. 02500-3/2014/9 z dne 28. 7. 2016 naložila službi za zakonodajo, da pristopi k izvajanju druge faze projekta.

Druga faza projekta je zajemala prevajanje ter strokovno in jezikovno redakcijo vnaprej znanega seznama predpisov, za katere so ministrstva in vladne službe na podlagi lastnih izkušenj ali povpraševanja javnosti ocenila, da bi morali biti prevedeni v angleščino. Druga faza projekta je trajala od avgusta leta 2016 do decembra 2021, ob njenem zaključku pa je bilo prevedenih, strokovno pregledanih in lektoriranih ter javno objavljenih 324 predpisov. Prevod je bil potrjen, ko je uspešno prešel vse prej navedene faze projekta. Tako usklajeni prevodi so bili nato še temeljito pregledani in oblikovani tako, da so ustrezali merilom za vključitev v zbirko prevodov in objavo na namenski podstrani spletišča Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije.

Tretja faza projekta pomeni vzpostavitev sistema, ki zagotavlja prehod v kontinuirano prevajanje in redakcijo pomembnejše zakonodaje v angleščino. Gre za stalno nalogo v okviru obstoječih vladnih služb, ki sta pristojni za prevajanje in lektoriranje oziroma za vodenje in objavljanje zbirke prevodov na državnem spletišču Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije, to sta Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije in Služba za zakonodajo. Vlada Republike Slovenije je na svoji 113. redni seji z dne 3. 2. 2022 slednjima naložila, da tudi v prihodnje zagotavljata prevajanje in redakcijo pomembnejše zakonodaje v angleščino, hkrati pa tudi sprejela poročilo o izvedbi druge faze projekta

Rezultati projekta

Angleški prevodi pomembnejše slovenske zakonodaje se objavljajo na spletni strani PIS.

Prevodi so razvrščeni po organih, odgovornih za pripravo oziroma izvajanje predpisov in drugih aktov.

Seznam prevedene zakonodaje se redno posodablja, in sicer v skladu z dinamiko umeščanja novih prevodov v zbirko in posodabljanjem obstoječih prevodov glede na spremembe in dopolnitve predpisov.