Skoči do osrednje vsebine

Tehnična pomoč EU tretjim državam

EU zagotavlja posebej usmerjeno finančno pomoč državam kandidatkam, državam možnim kandidatkam in državam partnericam v podporo njihovim prizadevanjem za pospeševanje političnih, gospodarskih in institucionalnih reform.

Tesno medinstitucionalno sodelovanje

Tesno medinstitucionalno sodelovanje (TMIS ali TWINNING) je eden od mehanizmov za izvajanje usmerjene finančne pomoči državam in ključni instrument za razvoj usposobljenosti javne uprave države.

Kdo so prejemnice pomoči TMIS?

Prejemnice pomoči so države, ki so upravičene do pomoči v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA): Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Makedonija, Srbija, Turčija ter v okviru evropskega sosedskega instrumenta (ENI): Alžirija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Egipt, Gruzija, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Moldavija, Palestina, Sirija, Tunizija, Ukrajina.

Kdo so partnerji v projektih TMIS in kdo lahko izvaja projekte TMIS?

Kot partnerji v projektih TMIS na eni strani nastopajo države članice EU in na drugi strani države prejemnice pomoči. Institucije in strokovnjaki, ki sodelujejo pri izvajanju projektov TMIS, nastopajo v imenu države članice EU, ki kot pogodbena partnerica izvaja projekt TMIS v državi prejemnici pomoči.

Država članica EU se lahko prijavi na razpis za izvajanje projekta samostojno ali kot partnerica v konzorciju z eno ali več državami članicami, odvisno od obsega projekta. V tem primeru je ena država partnerica vodilna v projektu in prevzame uradno vodenje projekta, druga država partnerica pa prispeva svoje strokovnjake in izvaja dogovorjeni del aktivnosti.

V imenu države članice lahko projekte TMIS izvajajo le državni organi in pooblaščeni organi, ki jih Evropska komisija uvrsti na seznam pooblaščenih organov na podlagi izjave, s katero jamčijo, da izpolnjujejo predpisana merila.

Pri izvajanju projektov TMIS lahko sodelujejo strokovnjaki, ki imajo praviloma status javnih uslužbencev in lahko dokažejo, da imajo operativne izkušnje na področjih, za katera je razpisan posamezni projekt.

TAIEX

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) je instrument EU, ki nudi podporo državam prejemnicam pomoči pri prilagajanju notranje zakonodaje zakonodaji EU in njenemu izvajanju. Gre za instrument, ki je vezan na povpraševanje in narejen po meri prosilcev. Odlika tega instrumenta je razmeroma kratek odzivni čas od trenutka, ko prosilec vloži zaprosilo, do dejanske izvedbe dogodka.
 
Pomoč TAIEX se organizira v treh oblikah:

  • študijski obiski v državi članici EU,
  • misije strokovnjakov držav članic EU v državi prejemnici pomoči,
  • delavnice, organizirane za več prejemnic pomoči v eni izmed držav prejemnic pomoči ali državi članici EU.

Kdo so prejemnice pomoči TAEIX?

Prejemnice pomoči TAIEX so države, ki so upravičene do pomoči v okviru instrumentov IPA in ENI, ter turška skupnost na Cipru.

Komu je namenjena pomoč TAIEX?

Pomoč TAIEX je namenjena uslužbencem v javni upravi, na državni ravni; pravosodnim organom in organom pregona; parlamentom in javnim uslužbencem, zaposlenim v parlamentarnih in zakonodajnih svetih; predstavnikom socialnih partnerjev, sindikatom in združenjem delodajalcem. TAIEX ne zagotavlja neposredne pomoči civilni družbi, zasebnikom in posameznim podjetjem.

Sodelovanje slovenskih strokovnjakov

Sodelovanje slovenskih strokovnjakov in državnih organov poteka prek nacionalne kontaktne točke za projekte TMIS in TAIEX ali neposredno med Evropsko komisijo in strokovnjakom oziroma državnim organom.

Nacionalna kontaktna točka na podlagi zaprosila Evropske komisije poskusi poiskati ustreznega strokovnjaka oziroma ustanovo za izvedbo te vrste tehnične pomoči prek mreže kontaktnih oseb na ministrstvih in v vladnih službah.

Javni uslužbenci, strokovnjaki za posamezna področja pravnega reda EU, ki jih zanima tako sodelovanje, so vabljeni k vpisu na seznam strokovnjakov TAIEX (v angleščini).

Razpisi projektov v okviru instrumentov za zunanje delovanje EU

Državljani Slovenije in pravne osebe s sedežem v Sloveniji lahko sodelujejo na razpisih in pozivih za izvajanje projektov v okviru instrumentov za zunanje delovanje EU, ki se financirajo iz sredstev EU. Informacije o razpisih in projektih so na voljo na spletni strani Evropske komisije (v angleščini) ter Platformi koordinacije investicij na Zahodnem Balkanu (v angleščini).

Aktualni razpisi TMIS projektov