GOV.SI

Teme in projekti Ministrstva za javno upravo

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Organiziranost in delovanje javnega sektorja

 • Uslužbenski sistem

  Uslužbenski sistem v Sloveniji je del delovnega prava, ki ureja posebnosti delovnih razmerij, pri katerih je delodajalec država, lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava. Posebnosti delovnih razmerij v uslužbenskem sistemu izhajajo iz narave dela, ki ga opravljajo javni uslužbenci, in jih ureja Zakon o javnih uslužbencih, sprejet v letu 2002.

 • Plačni sistem

  Plačni sistem javnega sektorja velja za ves javni sektor, ki ga sestavljajo proračunski uporabniki (državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti).

 • Povračila stroškov in drugi osebni prejemki

  Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako pa jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi.

 • Upravljanje s kadri

  Učinkovito upravljanje s kadri, ki vključuje načrtovanje in spremljanje zaposlovanja javnih uslužbencev, pripomore k optimalnemu vodenju kadrovske politike posameznih organov državne uprave. Uvedba metod, postopkov in orodij s področja upravljanja s kadrovskimi viri prispeva k večji motivaciji, razvoju ter učinkovitosti javnih uslužbencev, vodstvu pa omogoča optimalno organizacijo dela ter uporabo znanj in sposobnosti zaposlenih.

 • Funkcionarji

  Funkcionarji so osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije na splošnih volitvah ali z izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem zboru Republike Slovenije ter druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti ter župani ali predstojniki državnih organov.

 • Javne agencije in javni zavodi

  Javne agencije so osebe javnega prava, ki imajo lastno pravno osebnost, ustanovijo pa se na podlagi posebnega zakona z ustanovitvenim aktom. Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.

 • Sistem inšpekcijskega nadzora

  Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Izvajajo ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodi postopek, izvaja pooblastila ter izreka ukrepe.

Kakovost in inovativnost

 • Kakovost in inovativnost v javnem sektorju

  Na področju kakovosti uresničujemo strateške cilje, opredeljene v Strategiji razvoja javne uprave 2015 - 2020. S ciljem izboljšanja transparentnosti in učinkovitosti delovanja bomo celovit sistem vodenja kakovosti razširili na vse organe državne uprave.

Javno naročanje

 • Javna naročila

  Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev. Gre torej za odplačnost pogodbenega razmerja, s čimer je podan tudi eden bistvenih elementov, ki opredeljujejo javno naročilo.

Stvarno premoženje

 • Stvarno premoženje države

  Stvarno premoženje države predstavljajo premičnine in nepremičnine, ki so v lasti Republike Slovenije. S premoženjem upravljajo različni upravljavci, skladno z načeli gospodarnosti, javnosti in preglednosti.

Volitve in referendumi

 • Volilna in referendumska kampanja

  Volilna kampanja so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na volitvah. Referendumska kampanja so oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu.

 • Referendum, ljudska iniciativa in evropska državljanska pobuda

  Referendum je oblika neposrednega odločanja volivcev o ustavi, zakonu ali drugem pravnem aktu ali o drugem vprašanju, ki je pomembno za družbeno skupnost. Referendum in ljudska iniciativa sta obliki neposredne demokracije.

 • Volitve v Državni zbor

  Poslance državnega zbora državljani volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Mandati se delijo po proporcionalnem sistemu. V parlament je izvoljenih devetdeset poslancev iz strank, ki so na volitvah dobile vsaj 4 odstotke glasov.

 • Volitve v Evropski parlament

  Na volitvah v Evropski parlament prebivalci držav članic Evropske unije izberemo 705 predstavnikov, ki bodo v naslednjem petletnem mandatu zastopali naše interese na evropski ravni. Slovenskih poslancev je v Evropskem parlamentu osem.

 • Volitve predsednika republike

  Predsednika republike volimo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Predsednik republike se voli za pet let in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen na to funkcijo.

 • Lokalne volitve

  Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, izvedemo vsake štiri leta. V občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, ob tem volimo tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti.

Informacijska družba

 • Digitalizacija

 • Elektronske komunikacije

 • Informacijska varnost

  Informacijska varnost pomeni varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem. Informacijska varnost šteje kot zaupnost, neokrnjenost in razpoložljivost podatkov ne glede na njihovo obliko: elektronsko, tiskano ali katero drugo.

Informatika

 • Informatika v državni upravi

  Državna uprava potrebuje za svoje delo učinkovito informatiko, ki združuje v sebi različna in med seboj povezana področja. Hitro in zanesljivo delovanje zagotavljamo s centralno informacijsko komunikacijskim omrežjem, po katerem teče množica podatkov, ki so ustrezno informacijsko varovani. Da je delovanje med organi čim bolj enostavno in elektronsko, smo razvili različne skupne informacijske rešitve oziroma storitve, ki so na voljo tudi državljanom in gospodarstvu.

Transparentnost

 • Informacije javnega značaja

  Zavedamo se pomembnosti odprtega in transparentnega delovanja vseh organov javnega sektorja. Skladno z določili in namenom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zato kontinuirano delujemo v smeri ohranjanja obstoječe ravni transparentnosti javnega sektorja oziroma se jo z novimi ukrepi trudimo še povečati.

Lokalna samouprava

 • Občinski organi

  Osnovne enote lokalne samouprave so občine ali mestne občine. Občine so enakopraven partner državi, upravljajo pa jih trije samostojni organi – župan, občinski svet ter nadzorni odbor. Župana in člane občinskega sveta izvolijo prebivalci na lokalnih volitvah vsake štiri leta, nadzorni svet pa imenujejo občinski svetniki.

 • Naloge občin

  Med lokalne zadeve spadajo vse tiste zadeve, ki jih lahko občine urejajo samostojno in zadevajo samo prebivalce občine. Tudi kadar nalogo določa zakon, je lahko zaradi lokalnih posebnosti urejena od občine do občine različno. Večina nalog v pristojnosti občine se nanaša na področja prostorskega načrtovanja, gradnje objektov, lokalnih javnih služb, varstva okolja, osnovnega šolstva, varstva otrok ipd. Država lahko občini prenese v opravljanje posamezne naloge iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva.

 • Financiranje občin

 • Sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni

 • Občine v številkah

 • Lokalna samouprava in mednarodna skupnost

  Lokalna samouprava je v izključni pristojnosti Republike Slovenije, zato zakonodaje ne prilagaja pravnemu redu Evropske unije, je pa zavezana k spoštovanju Evropske listine lokalne samouprave - MELLS. Predstavniki slovenskih občin sodelujejo v več mednarodnih organizacijah občin in regij. Uradni delegaciji ima Slovenija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope in v Odboru regij pri Evropski uniji.

Nevladne organizacije in prostovoljstvo

 • Nevladne organizacije

  V Sloveniji deluje več kot 27 tisoč nevladnih organizacij (NVO), ki so dejavne praktično na vseh področjih življenja – od sociale, kulture, športa, zagovorništva, ekologije, zdravja, civilne zaščite do domala slehernega segmenta današnje družbe.

 • Prostovoljstvo

  Prostovoljstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih ter omogoča ljudem, da si skozi prostovoljsko delo pridobijo neprecenljive izkušnje.

Projekti

 • V teku

  Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave

  Projekt prenove in optimizacije spletnih mest državne uprave bo omogočil enotno organiziran in brezhibno delujoč državni spletni servis, ki bo uporabnikom preko enega mesta nudil enostaven in hiter dostop do celostnih, posodobljenih in verodostojnih predstavitvenih informacij o državi, postopkih v zvezi z državo ter do enostavno izvedljivih e-storitev državne uprave.

 • V teku

  STOP Birokraciji

  Ste državljan ali podjetnik in se srečujete s zapletenimi postopki, ki vam jih nalaga država? Imate predlog za poenostavitev predpisa ali postopka? Vas zanima kako se vključiti kot zainteresirana javnost v postopek priprave predpisa?
  Obiščite spletni portal STOP Birokraciji.

 • V teku

  Enotna poslovna točka (EPT)

  Moje podjetje – moja pot in kaj mi pri tem nudi država?

 • V teku

  Prenova informacijskega sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja - OPSI

  Ali ste vedeli, katere evidence in zbirke vodi javni sektor? Kateri podatki so javno dostopni in lahko z njimi ustvarjate nove zgodbe, aplikacije, vizualizacije?

 • V teku

  Elektronsko javno naročanje (e-JN)

  Javno naročanje je ena od osmih osnovnih e-storitev za poslovne subjekte, zato je uvajanje elektronskega javnega naročanja ena od prioritet Evropske komisije. Elektronsko javno naročanje omogoča doseganje večje učinkovitosti v postopkih javnih naročil, pomeni izboljšanje poslovanja uprave in zagotavlja prost pretok blaga in storitev ter dobro delovanje notranjega trga Evropske unije. Uspešna in učinkovita e-uprava, katere del je tudi javno naročanje, je strateški cilj Vlade Republike Slovenije, zato je zagotovitev sistema za elektronsko javno naročanje ključnega pomena.

 • Zaključen

  Vzpostavitev kompetenčnega modela

  Na Ministrstvu za javno upravo smo z namenom uresničevanja ciljev Strategije razvoja javne uprave 2015 - 2020 pričeli z izvedbenimi aktivnostmi projekta »Vzpostavitev kompetenčnega modela za državno upravo«.

 • V teku

  Vzpostavitev podatkovnega skladišča in sistema poslovne analitike-Skrinja 2.0

  Bogastvo Informacij!

  Preudarne odločitve na podlagi podatkov? Da, vsekakor!

 • V teku

  Interoperabilnostni skupni gradniki za elektronsko izmenjavo podatkov

  Za preprosto izmenjavo podatkov.

 • Zaključen

  Razvoj in administracija geografskega informacijskega sistema (GIS portal)

  GIS portal predstavlja enotno vstopno točko do prostorskih podatkov, storitev in aplikacij, s katerimi razpolagajo državne institucije.

 • V teku

  Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave – model CAF

  S sprejetjem Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 smo se na področju kakovosti zavezali, da bomo sisteme kakovosti izboljšali, uporabo orodij za nadzor kakovosti pa sistematično razširili na vse organe javne uprave. Prav tako smo se zavezali vzpostaviti boljši pregled nad vpeljavo SVK po organih državne uprave.

 • V teku

  eUprava

  eUprava = Smer prava
  Ali ste vedeli, da lahko na eUpravi spremenite naslov vašega prebivališča? Ali ste vedeli, da lahko prav tam tudi podaljšate vaše prometno dovoljenje? Ali pa vpogledate v vaše osebne podatke, ki so shranjeni v državnih evidencah. In vse to brez čakanja v vrsti!

 • V teku

  TheyBuyForYou (TBFY)

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev iz petih evropskih držav (Španija, Združeno kraljestvo, Italija, Norveška, Slovenija). Mednarodni konzorcij je v Okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) prijavil projekt »Nabavljamo za vas« v trajanju 36 mesecev, ki je pridobil nepovratna sredstva v deležu 100 % iz programa Obzorje 2020. Dva projektna partnerja sta iz Slovenije, poleg ministrstva je projektni partner tudi Inštitut Jožefa Stefana.

 • V teku

  Izgradnja kapacitet za spodbujanje uporabe PPI (PPI2Innovate)

  Ministrstvo za javno upravo je projektni partner v mednarodnem konzorciju 10 projektnih partnerjev in osem pridruženih partnerjev iz šestih držav (Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska, Italija in Hrvaška) v projektu PPI2Innovate, ki poteka v okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt se osredotoča na naročnike na vseh administrativnih ravneh v Srednji Evropi z namenom vzpostavitve regionalnih zmogljivosti javnega naročanja inovativnih rešitev (JNI), spremembe odnosa naročnikov do JNI in okrepitve povezav med ustreznimi deležniki.

 • V teku

  Prenova informacijskega sistema za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom

  Naša elektronska pisarna.

 • V teku

  Storitve zaupanja SI-TRUST

  Ključ do varnega e-poslovanja.

  Želite brezskrbno poslovati na spletu?

 • Zaključen

  SI EESSI

  Ministrstvo za javno upravo je partner v nacionalnem konzorciju petih projektnih partnerjev (MDDSZ (koordinator), ZZZS, ZPIZ, ZRSZ in MJU), ki je v okviru CEF mehanizma prijavil projekt »Slovenian implementation of Electronic Exchange of Social Security Information – SI EESSI« (v nadaljevanju: projekt SI EESSI) v trajanju od 2. 1. 2017 do 15. 3. 2019.

 • V teku

  Semper

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju štirih projektnih partnerjev iz Avstrije, Španije, Nizozemske in Slovenije, ki je v okviru CEF mehanizma prijavil projekt »SEMPER – Cross-border Semantic Interoperability of power and mandates« v trajanju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

 • V teku

  Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov (R2GO)

  Kako izboljšati delo na upravnih okencih?

 • V teku

  EU-SEC

  Večanje obsega infrastruktur in storitev v oblačnem računalništvu, skupaj s hitro se spreminjajočim pravnim okvirom, vse bolj vpliva na stopnjo zagotavljanja informacijske varnosti, upravljanje sistemov in skladnost delovanja storitev računalniških oblakov. Ponudniki storitev informacijske varnosti so poskušali oblikovati različne rešitve s katerimi bi učinkovito naslovili:
  - pomanjkanje finančnih sredstev za zagotavljanje ustrezne stopnje zanesljivosti in skladnosti delovanja (neprekinjeno spremljanje delovanja in revidiranje),
  - neustrezno zaščito zasebnosti,
  - pomanjkanje transparentnosti,
  - pomanjkanje sredstev za racionalno upravljanje s tveganji.
  Na področju certifikacijskih shem za oblačne storitve to povzroča nastanek številnih novih certifikacijskih shem, kar predstavlja dodatno težavo z vidika širjenja in prepoznavnosti optimalnih rešitev.

 • V teku

  TOOP

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju 50 projektnih partnerjev iz 19 različnih držav (Estonija, Poljska, Luksemburg, Nizozemska, Romunija, Italija, Slovenija, Avstrija, Danska, Finska, Nemčija, Latvija, Litva, Norveška, Slovaška, Švedska, Turčija, Grčija in Bolgarija).

 • Zaključen

  Upravljanje informacijske varnosti (ISO 27001)

  Z modernimi informacijskimi rešitvami skrbimo za varnost podatkov državne uprave.

 • V teku

  Inovativen.si

  Inovativen.si? Sem. Smo!

 • Zaključen

  Pilotni projekt merjenja zadovoljstva strank

  V letu 2018 smo na Ministrstvu za javno upravo izvedli šest mesečni pilotni projekt merjenja zadovoljstva strank na dvanajstih organih javne uprave, ki so se za sodelovanje odločili prostovoljno.

 • V teku

  Slovenski okvir interoperabilnosti NIO

  Slovenski NIO portal je osrednje nacionalno spletno mesto za objavo digitalnih rešitev in izdelkov javnega sektorja. Spodbuja sodelovanje, dobre prakse in ponovno uporabo v javnem sektorju. Elektronske storitve so učinkovitejše v interoperabilnem okolju.