Skoči do osrednje vsebine

Stvarno premoženje države so premičnine in nepremičnine, ki so v lasti Republike Slovenije. Premoženje upravljajo različni upravljavci v skladu z načeli gospodarnosti, javnosti in preglednosti.

Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja, ki je predpisano v Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ter razpolaganje z njim.

Gospodarno ravnanje z državnimi nepremičninami pripomore k boljši izkoriščenosti zmogljivosti in ustvarjanju prihrankov v povezavi z njihovim vzdrževanjem.

Sistemsko urejanje nepremičnin

S pripravo predlogov zakonov in podzakonskih predpisov s področja stvarnega premoženja predpisujemo državnim organom in organom samoupravnih lokalnih skupnosti vsebino in postopke ravnanja s svojim stvarnim premoženjem (nepremičnine in premičnine). Poleg navedenega celovito obravnavamo premično in nepremično premoženje, prevzeto po zapustnikih brez dedičev, in nepremično premoženje, pridobljeno iz naslova omejitev dedovanja, kadar je zapustnik prejemal katero izmed državnih pomoči.

Skrbimo tudi za vzpostavitev in vodenje centralne evidence državnega nepremičnega premoženja. Z namenom gospodarnejšega in preglednejšega ravnanja s stvarnim premoženjem države zbiramo podatke in pripravljamo načrte ravnanja za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade ter po preteku proračunskega leta pripravljamo letna poročila o ravnanju s stvarnim premoženjem.

Leta 2009 je Vlada Republike Slovenije sprejela tudi zavezujoče usmeritve upravljavcem za ravnanje z nepremičnim premoženjem države v obliki Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Ravnanje s stvarnim premoženjem države

Stvarno premoženje države so premičnine in nepremičnine, ki so v lasti Republike Slovenije. Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja ter razpolaganje z njim.

Postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem države lahko izvedemo, če je premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja. V primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev ali na podlagi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, postopek razpolaganja lahko izvedemo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije.

Objave namer za sklenitev neposrednih pogodb, javnih zbiranj ponudb in javnih dražb

V skladu z načeli gospodarnosti, enakega obravnavanja, preglednosti in javnosti vse aktualne postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države, torej prodajo, oddajo v najem, ustanovitev stavbne pravice in brezplačne prenose, objavljamo glede na posamezno vrsto metode ravnanja: 

Načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem države

Oddaja v občasno uporabo

Upravljanje centraliziranih nepremičnin

Po izvedenem vladnem projektu Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem države je Ministrstvo za javno upravo z letom 2016 postalo novi upravljavec določenega nepremičnega premoženja.

Na Ministrstvu za javno upravo nadzorujemo izvajanje pogodb, preverjamo in potrjujemo račune, ki izhajajo iz navedenih pogodb, spremljamo stanje osnovnih sredstev centraliziranih objektov ter izvajamo postopke javnega naročanja za redno in investicijsko vzdrževanje objektov. Skrbimo za poenotenje standardov na vseh centraliziranih organih, tako da vodimo velika javna naročila, celostno preverjamo stanje na organih po Sloveniji tako v smislu zasedenosti in izkoriščenosti poslovnih prostorov kot tudi enotnega javnega naročanja izvedbenih del. Ker imamo pregled nad najetimi poslovnimi prostori, skrbimo tudi za čim bolj poenotene najemnine in jih tudi znižujemo, preverjamo nepremičninsko stanje v regiji in skušamo združevati poslovne prostore v skupne najete ali lastne prostore, odpravljamo najemna razmerja z nakupi nepremičnin, če je z vidika ravnanja z javnimi sredstvi to bolj smotrno.

Skrb za pravno urejenost nepremičnega premoženja zajema predvsem pripravo in izvedbo vseh faz postopkov, ki se nanašajo na pripravo in pregled pogodb in aneksov k pogodbam: za najem, lizing ali oddajo nepremičnin v najem, prodajo, nakup, menjavo nepremičnin oziroma za opravljanje upravniških storitev, vzdrževanje, dobavo energentov, komunalnih storitev, čiščenja in drugih storitev, vse za nepremičnine, ki sodijo v naše področje dela. Za urejanje lastninske pravice in drugih lastninskopravnih razmerij vlagamo predloge na sodišču ter sodelujemo v sodnih postopkih v povezavi z nepremičninami in investicijami.

Službena stanovanja

Na Ministrstvu za javno upravo upravljamo fond stanovanj, ki jih v najem dodeljuje Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije. Upravičenci za dodelitev stanovanj v najem so javni uslužbenci, ki so zaposleni v organih državne uprave (z izjemo Policije in Slovenske vojske), in funkcionarji.

Zainteresirani javni uslužbenci, ki so zaposleni pri organu državne uprave ali v Policiji ali Slovenski vojski, imajo možnost najema službenih stanovanj, ki na razpisu niso bila dodeljena prosilcem ali so že dalj časa nezasedena.

Če stanovanja tudi po tem ostanejo neoddana, se lahko oddajo tudi fizični osebi, starejši od 18 let, ki prejema redne dohodke, ali pravni osebi, če stanovanje potrebuje za stanovanjske namene.

Objava prostih stanovanj, pogoji in način dodeljevanja

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za javno upravo

Počitniška dejavnost

Počitniška dejavnost je na Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za notranje zadeve in Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni organizirana kot lastna dejavnost.

Počitniške enote za oddih in rekreacijo so namenjene vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti zaposlenih v organih državne uprave oziroma uslužbencev in upokojencev Ministrstva za notranje zadeve in Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Če so enote proste, jih lahko uporabljajo tudi zunanji uporabniki.

Poleg Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za notranje zadeve in Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij ima počitniške enote za oddih in rekreacijo za svoje zaposlene na voljo tudi Ministrstvo za obrambo, vendar jih ne oddaja v uporabo zunanjim uporabnikom.

Opis in objava prostih počitniških enot

Investicije v poslovne prostore upravnih enot in organov državne uprave

Na Ministrstvu za javno upravo v okviru investicij načrtujemo, pripravljamo, vodimo in izvajamo investicije v poslovnih prostorih upravnih enot in organov državne uprave. Naloge obsegajo iskanje ustreznih nepremičnin za najem, nakup ali novogradnjo, pridobivanje projektne, investicijske in druge dokumentacije, izbiro izvajalcev v celotnem procesu posamezne investicije in realizacijo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter nakup opreme za nove prostore. Aktivnosti usmerjamo v prehod uporabnikov iz najetih prostorov v prostore, ki so v lasti Republike Slovenije, ob sočasnem ohranjanju ustreznega stanja poslovnih prostorov, ki jih uporablja državna uprava. Vstopamo v izvajanje investicij na podlagi sofinanciranj – običajno z organi lokalne samouprave. 

Veliko pozornosti namenjamo tudi stavbam s statusom kulturne dediščine, katerih posebnostim se prilagaja vrsta aktivnosti oziroma sam pristop k energetski sanaciji, saj je s to okoliščino bistveno zmanjšan nabor mogočih ukrepov za dosego večje energetske učinkovitosti stavb.

Za zagotavljanje enotnega standarda urejenosti poslovnih prostorov smo pripravili Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov, ki opredeljujejo tako obseg kot tudi opremljenost poslovnih prostorov.

Investicije v opremo in objekte na mejnih prehodih

Na Ministrstvu za notranje zadeve skrbimo za upravljanje nepremičnin in infrastrukture na območju bivših mejnih prehodov s Hrvaško, Madžarsko, Avstrijo in Italijo.