Skoči do osrednje vsebine

Skrbimo za načrtno in pregledno upravljanje javnega premoženja, kar pomembno vpliva na stabilnost javnih financ. Javno premoženje države je lahko v obliki finančnega ali stvarnega premoženja. Finančno premoženje sestavljajo denarna sredstva, terjatve, dolžniški vrednostni papirji ter delnice in lastniški deleži v gospodarskih družbah in druge naložbe v pravne osebe (javni zavodi, javni skladi in javne agencije), stvarno premoženje pa so premičnine in nepremičnine.

Podlaga za izvajanje ključnih nalog države

Republika Slovenija je pomembna lastnica premoženja v gospodarskih družbah, ki so ga ustvarjale generacije v preteklosti vse do danes. Predvsem strateške in pomembne naložbe, v delni ali popolni lasti države, so podlaga za izvajanje ključnih nalog države z vidika zagotavljanja infrastrukturnih nalog in usklajenega spodbujanja uravnoteženega in trajnostnega gospodarskega razvoja ter drugih strateških ciljev.

Zagotavljanje stabilne in dolgoročne blaginje

Strategija upravljanja kapitalskih naložb države sledi ciljem posameznih področnih sektorskih strategij. Glavni cilj pri tem je doseganje stabilnega, uravnoteženega in trajnostnega gospodarskega razvoja ter s tem zagotavljanje stabilne in dolgoročne blaginje prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Vrednost in obseg kapitalskih naložb sta namreč pomemben del slovenskega gospodarstva.

Državno poroštvo

Na podlagi zakona lahko Republika Slovenija izda poroštvo za obveznosti različnih subjektov. Ker državna poroštva lahko pomenijo dolg države, redno spremljamo njihovo stanje.

Zagotavljanje preglednosti finančnih odnosov

Republika Slovenija kot ena od držav članic EU zagotavlja tudi preglednost finančnih odnosov med državo in organi lokalnih skupnosti na eni strani ter javnimi podjetji in različnimi subjekti, ki na podlagi izključne ali posebne pravice ali javnega pooblastila izvajajo dejavnost v splošnem interesu, na drugi strani.

Stvarno premoženje države

Republika Slovenija razpolaga tudi s svojim stvarnim premoženjem, ki ga potrebuje za svoje delovanje. Stvarno nepremično premoženje države so zlasti poslovni prostori za potrebe delovanja državnih organov ter stanovanja in počitniške enote za potrebe javnih uslužbencev. Stvarno premoženje, ki ga država trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, se lahko bodisi proda bodisi odda v najem oziroma se na drug ustrezen način zagotovi njegova učinkovita raba.