Skoči do osrednje vsebine

Državna poroštva in poroštva pravnih oseb javnega sektorja

Država lahko izda poroštva za obveznosti pravnih oseb iz javnega ali zasebnega sektorja, s čimer spodbuja razvoj na različnih področjih. Poroštveni zakoni predpisujejo temeljne elemente poroštva, ki se uredijo s poroštveno pogodbo in pogodbo o zavarovanju poroštva.

Izdajanje državnih poroštev

Državna poroštva za obveznosti oseb javnega sektorja izdajamo predvsem za projekte, ki so v splošnem javnem interesu. To so med drugim projekti s področja razvoja javne infrastrukture, razvoja energetike, izvozne dejavnosti, zaščite okolja, uvedbe novih tehničnih in tehnoloških razvojnih projektov, zdravstva in izobraževanja. Pri poroštvih za obveznosti oseb zasebnega sektorja gre predvsem za pomoč podjetjem za financiranje perspektivnih programov in pomoč podjetjem v težavah.

Izdajanje državnih poroštev je urejeno z Zakonom o javnih financah, letno kvoto za izdajo državnih poroštev pa določa vsakokratni zakon o izvrševanju državnega proračuna, pri čemer lahko država izda poroštva tudi izven te kvote, če je z zakonom to določeno.

Državna poroštva ne pomenijo dejanskih obveznosti, temveč le možne obveznosti Republike Slovenije. Dejanske obveznosti postanejo šele takrat, ko primarni dolžnik, ki mu je država porok, svojih obveznosti v dogovorjenem roku ne izpolni.

Državna poroštva 2016 - 2020

Obseg stanja državnih poroštev, ki se nanaša na črpane in še neodplačane glavnice, v obdobju med leti 2016 in 2020 upada. V letu 2016 je znašal 6,8 milijarde evrov oziroma 16,8 % BDP, medtem ko je v letu 2020 znašal 5,1 milijarde evrov oziroma 11,0 % BDP. Leta 2016 smo izdali za 797,8 milijona evrov državnih poroštev, leta 2017 za 810 milijona evrov, leta 2018 in 2019 nismo izdali državnih poroštev, leta 2020 pa za 313,9 milijona EUR. Republika Slovenija je iz naslova provizije za izdana državna poroštva prejela leta 2016 18,8 milijona evrov, leta 2017 15,5 milijona evrov, leta 2018 13,5 milijona evrov, leta 2019 11,3 milijona evrov in leta 2020 9,7 milijona evrov. V obravnavanem obdobju smo največ državnih poroštev unovčili leta 2019, in sicer v višini 0,6 milijona evrov, leta 2017 0,5 milijona evrov, leta 2018 unovčitev ni bilo, v letu 2020 je bilo unovčitev za 0,1 milijona evrov. Tudi obseg terjatev iz naslova unovčenih državnih poroštev v obravnavanem obdobju upada. Leta 2016 je znašal 70,7 milijona evrov, medtem ko je leta 2020 znašal 51,1 milijona evrov. Poplačila teh terjatev so leta 2016 znašala 375,5 milijona evrov, leta 2017 3,4 milijona evrov, leta 2018 2,5 milijona evrov leta 2019 0,9 milijona evrov in leta 2020 2,3 milijona evrov.
Leto (v mio EUR) 2016 2017 2018 2019 2020
Stanje 6.812,9 6.254,9 5.830,5 5.367,8 5.076,4
Delež stanja v BDP 16,8% 14,5% 12,7% 11,1% 11,0%
Izdana 797,8 810,0 0,0 0,0 313,9
Unovčena 0,1 0,5 0,0 0,6 0,1
Poplačana 375,5 3,4 2,5 0,9 2,3
Provizija 18,8 15,5 13,5 11,3 9,7
Terjatve 70,7 64,7 59,8 57,6 51,1

Poroštva pravnih oseb javnega sektorja

Pravna oseba javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah lahko drugim pravnim osebam izda poroštvo, kar pomeni njen možni dolg. Če izdaja poroštev ni zakonsko predpisana dejavnost te pravne osebe, mora pred izdajo poroštva pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za finance in predhodno tudi pozitivno mnenje resornega ministrstva. Izdaja poroštva se šteje za zadolžitev in všteva v dolg pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah.

Več podatkov o državnih poroštvih najdete v poročilih o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije

  • Stiki z investitorji in imetniki vrednostnih papirjev

    Stran je namenjena predstavitvi Republike Slovenije kot izdajateljice vrednostnih papirjev na kapitalskem trgu. Investitorjem v slovenske državne vrednostne papirje omogoča hiter dostop do pomembnejših informacij o Republiki Sloveniji.