Skoči do osrednje vsebine

Stiki z investitorji in imetniki vrednostnih papirjev

Dostop do vsebin je pogojen z naslednjimi določili:

Informacije na teh straneh (v nadaljevanju: informacije) ne predstavljajo ponudbe in niso nagovarjanje k sodelovanju za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov Republike Slovenije.

Informacije so namenjene samo tistim osebam, ki se jim ponudba za nakup ali povabilo k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev lahko zakonito pošlje v skladu s predpisi območja, ki veljajo za te osebe, in osebam, ki so upravičene do prejema teh informacij. Od uporabnikov te spletne strani se zahteva, da se o omejitvah razpolaganja s temi informacijami informirajo in jih upoštevajo.

Vrednostni papirji, navedeni na teh spletnih straneh, niso predmet ponudbe v Združenih državah Amerike ali ameriškim osebam, kot so določene v ameriški zakonodaji, ki ureja trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ameriška oseba). Informacije ne predstavljajo ponudbe vrednostnih papirjev za prodajo v Združenih državah Amerike. Vrednostni papirji niso in ne bodo registrirani v skladu z zakonom Združenih držav Amerike o vrednostnih papirjih iz leta 1933 in posledično ne smejo biti ponujeni ali prodani v Združenih državah Amerike, razen v skladu z izjemo od registracije.

S klikom na "Potrjujem" zagotavljate, da niste v Združenih državah Amerike niti niste ameriška oseba in da ne boste distribuirali kakršnih koli informacij s teh spletnih strani v Združene države Amerike ali ameriškim osebam.
Stran je namenjena predstavitvi Republike Slovenije kot izdajateljice vrednostnih papirjev na kapitalskem trgu. Investitorjem v slovenske državne vrednostne papirje omogoča hiter dostop do pomembnejših informacij o Republiki Sloveniji.

Vlagatelji v državne obveznice pri svojih naložbenih odločitvah spremljajo gibanje finančnih kazalnikov in drugih politik, ki jih sprejemajo posamezne države. Pomemben kazalnik je tudi bonitetna ocena države, ki jo pripravljajo bonitetne agencije. Državna zakladnica zato objavlja nekatere informacije, pomembne za investitorje. Ker je ta predstavitev namenjena udeležencem svetovnega kapitalskega trga, so informacije pripravljene večinoma v angleščini.

Izdaja obveznice za državljane

Ministrstvo za finance je pripravilo prvo izdajo obveznic za državljane (obveznice RS94). Ročnost obveznic znaša tri leta, obseg izdaje 250 milijonov evrov, obrestna mera pa 3,4 odstotka letno. Izdaja je namenjena polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Bonitetne ocene Republike Slovenije

Bonitetna ocena Republike Slovenije je pogoj za dostop do financiranja državnega proračuna na kapitalskem trgu, podlaga za vrednotenje obstoječih portfeljev naložb vlagateljev v državne dolžniške instrumente ter izhodišče za kreditne ocene slovenskih finančnih institucij in gospodarskih družb. Bonitetno oceno podeljujejo za to specializirane bonitetne agencije. Republika Slovenija ima že od leta 1996 sklenjene pogodbe za ocenjevanje kreditnega tveganja z vsemi tremi vodilnimi bonitetnimi agencijami: S&P, Moody's in Fitch Ratings.

Agencija Bonitetna ocena Obeti Zadnja sprememba Datum zadnje potrditve ratinga
Standard and Poor's AA- stabilni 14.6.2019 8.12.2023
Moody's A3 stabilni 3.10.2020 6.10.2023
Fitch Ratings A stabilni 19.7.2019 20.10.2023

Program stabilnosti

V programu stabilnosti opredelimo večletni makroekonomski in fiskalni okvir, ključne fiskalne projekcije in njihove komponente ter ovrednotimo javnofinančne cilje, skladno z zahtevami Evropske komisije in Pakta za stabilnost in rast. Skladno z evropskim semestrom mora Republika Slovenija program stabilnosti oddati do konca aprila za prihodnja tri leta. Evropska komisija nato oceni program stabilnosti, tako da presodi, ali cilji in vsebina omogočajo doseganje srednjeročnega cilja javnih financ. Komisija po potrebi pozove državo članico k ukrepanju oz. prilagoditvi programa stabilnosti, če oceni, da ne bodo doseženi minimalni zahtevani napori.