GOV.SI

Stiki z investitorji in imetniki vrednostnih papirjev

Stran je namenjena predstavitvi Republike Slovenije kot izdajateljice vrednostnih papirjev na kapitalskem trgu. Investitorjem v slovenske državne vrednostne papirje omogoča hiter dostop do pomembnejših informacij o Republiki Sloveniji.

Vlagatelji v državne obveznice pri svojih naložbenih odločitvah spremljajo gibanje finančnih kazalnikov in drugih politik, ki jih sprejemajo posamezne države. Pomemben kazalnik je tudi bonitetna ocena države, ki jo pripravljajo bonitetne agencije. Državna zakladnica zato objavlja nekatere informacije, pomembne za investitorje. Ker je ta predstavitev namenjena udeležencem svetovnega kapitalskega trga, so informacije pripravljene večinoma v angleščini.

Bonitetne ocene Republike Slovenije

Bonitetna ocena Republike Slovenije je pogoj za dostop do financiranja državnega proračuna na kapitalskem trgu, podlaga za vrednotenje obstoječih portfeljev naložb vlagateljev v državne dolžniške instrumente ter izhodišče za kreditne ocene slovenskih finančnih institucij in gospodarskih družb. Bonitetno oceno podeljujejo za to specializirane bonitetne agencije. Republika Slovenija ima že od leta 1996 sklenjene pogodbe za ocenjevanje kreditnega tveganja z vsemi tremi vodilnimi bonitetnimi agencijami: S&P, Moody's in Fitch Ratings.

Agencija Bonitetna ocena Obeti Zadnja sprememba Datum zadnje potrditve ratinga
Standard and Poor's AA- stabilni 14.6.2019 14.6.2019
Moody's Baa1 pozitivni 8.9.2017 26.4.2019
Fitch Ratings A stabilni 19.7.2019 19.7.2019

Program stabilnosti

V programu stabilnosti opredelimo večletni makroekonomski in fiskalni okvir, ključne fiskalne projekcije in njihove komponente ter ovrednotimo javnofinančne cilje, skladno z zahtevami Evropske komisije in Pakta za stabilnost in rast. Skladno z evropskim semestrom mora Republika Slovenija program stabilnosti oddati do konca aprila za prihodnja tri leta. Evropska komisija nato oceni program stabilnosti, tako da presodi, ali cilji in vsebina omogočajo doseganje srednjeročnega cilja javnih financ. Komisija po potrebi pozove državo članico k ukrepanju oz. prilagoditvi programa stabilnosti, če oceni, da ne bodo doseženi minimalni zahtevani napori.