GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Direktoratu za zakladništvo upravljamo z likvidnostjo državnega proračuna, se zadolžujemo za financiranje primanjkljaja državnega proračuna in upravljamo z njegovim dolgom, kar je klasična zakladniška funkcija. Hkrati v okviru direktorata upravljamo tudi z denarnimi sredstvi sistema enotnega zakladniškega računa države, na katerem so združena vsa sredstva javnega sektorja, in vodimo računovodstvo na tem področju. Znotraj direktorata pripravljamo tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin, sodelujemo pri razvoju plačilnega prometa proračunskih uporabnikov ter ves čas skrbimo za razvoj in uveljavljanje sodobnih načel, pravil, postopkov in tehnologij finančnega upravljanja oziroma zakladniškega poslovanja na vseh ravneh države. V direktoratu vzdržujemo stike z investitorji v državne vrednostne papirje in sodelujemo z bonitetnimi agencijami, ki Republiki Sloveniji podeljujejo oceno kreditnega tveganja.

Sektorji direktorata