Skoči do osrednje vsebine

V okviru zakladništva države zagotavljamo vire financiranja državnega proračuna in gospodarimo z denarjem na tak način, da je v vsakem trenutku zagotovljena plačilna sposobnost. Prizadevamo si za učinkovito in gospodarno ravnanje z denarnimi sredstvi države oziroma javnimi financami. V državni zakladnici skrbimo za likvidnost in financiranje primanjkljaja državnega proračuna ter upravljamo in servisiramo dolg.

Upravljanje likvidnosti državnega proračuna zajema spremljanje dinamike denarnih tokov, predvidevanje gibanja teh tokov v prihodnosti ter na podlagi tega načrtovanje ukrepov za ohranjanje likvidnosti državnega proračuna, pri upravljanju dolga pa gre predvsem za odplačevanje in refinanciranje državnega dolga. Zakladništvo na ravni države je lahko sicer organizirano v okviru finančnega ali gospodarskega ministrstva, centralne banke ali kot samostojna javna agencija. Državna zakladnica Republike Slovenije je organizirana v okviru Ministrstva za finance.

Zadolževanje in upravljanje dolga

Ena naših glavnih nalog je zadolževanje in upravljanje dolga državnega proračuna. Kadar so načrtovani odhodki večji od načrtovanih prihodkov, se je za financiranje primanjkljaja treba zadolžiti. Zadolžiti se je treba tudi za odplačilo glavnic dolga, če tega ni mogoče pokriti iz proračunskega presežka ali drugih prihodkov iz premoženja države. Za izvajanje financiranja državnega proračuna pripravljamo letne programe financiranja, s ciljem zagotoviti pravočasno financiranje proračuna  v potrebnem obsegu in minimizirati dolgoročne stroške financiranja. Pri oblikovanju programov stremimo tudi k povečanju likvidnosti državnih vrednostnih papirjev in razvoju sekundarnega trga državnih vrednostnih papirjev.

Enotni zakladniški račun

Upravljanje denarnih sredstev javnega sektorja je eno ključnih področij pri delovanju države. V Republiki Sloveniji imamo razvit način upravljanja po sistemu enotnega zakladniškega računa.  V praksi to pomeni, da sredstva vseh proračunskih uporabnikov upravljamo združeno in s tem smotrneje. Proračunski uporabniki, ki razpolagajo s prostimi denarnimi sredstvi na svojih podračunih, nalagajo v ta sistem presežke v obliki vlog. Proračunski uporabniki s primanjkljajem denarnih sredstev pa lahko v tem sistemu prejmejo posojila. Specifika slovenskega sistema enotnega zakladniškega računa je v tem, da je vzpostavljen ločeno na ravni države in na ravni vsake občine.