Skoči do osrednje vsebine

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin prikazuje konsolidirano stanje premoženja države in občin na dan 31. decembra. Izhodišče za njeno sestavo so podatki bilanc stanja proračunskih uporabnikov in poslovnih knjig, zmanjšani za vrednosti terjatev in obveznosti med proračunskimi uporabniki, ki se medsebojno pobotajo.

Sistem konsolidacije premoženjskih bilanc države in občin

Sistem konsolidacije zajema:

  • metodologijo, ki je predpisana s Pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin ter s prilogami, ki so njegov sestavni del;
  • Upravo Republike Slovenije za javna plačila, ki vodi register proračunskih uporabnikov, ki je izhodišče za sestavo seznama zavezancev za sestavo premoženjske bilance;
  • proračunske uporabnike, ki sestavijo premoženjske bilance in pred tem izvedejo pobot na prvi ravni (zmanjšanje terjatev/obveznosti do proračunskih uporabnikov istega proračuna);
  • vse občine, pri katerih se na podlagi premoženjskih bilanc, prejetih od njihovih proračunskih uporabnikov, izvede pobot na drugi ravni (zmanjšanje terjatev/obveznosti iz naslova kapitalskih naložb v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki so v njihovi lasti);
  • državo, pri kateri se na podlagi premoženjskih bilanc, prejetih od proračunskih uporabnikov državnega proračuna, izvede pobot na drugi ravni in sestavi premoženjska bilanca države;
  • konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin, ki se sestavi iz premoženjskih bilanc občin in premoženjske bilance države ter je priloga poročila kot vladnega akta (pred tem se izvede pobot na tretji ravni (zmanjšanje terjatev/obveznosti med proračunskimi uporabniki, ki ne pripadajo istemu podračunu)).

Priprava premoženjske bilance

Zbiranje premoženjskih bilanc državnih in občinskih proračunskih uporabnikov se je na dan 31. decembra 2013 preneslo z Ministrstva za finance in občin na AJPES. Ta je na podlagi zahtev ministrstva pripravil spletno aplikacijo za vnos in oddajo premoženjskih bilanc, pri čemer se bodo vse premoženjske bilance proračunskih uporabnikov (nekdanji obrazci P1 in P3), občin (nekdanji obrazci P5) in države (nekdanji obrazec P7) pripravljale samodejno.

Zavezanci

Zavezanci za poročanje so:

  • neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, upravljavec sredstev sistema EZR države;
  • neposredni in posredni uporabniki občinskih proračunov, upravljavci sredstev sistemov EZR občin;
  • občine.

Metodologija

Metodologija za pripravo premoženjskih bilanc je določena v Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

Obrazci

Obrazci in navodila so objavljeni na spletni strani AJPES.

Poročila o konsolidiranih premoženjskih bilancah države in občin