Skoči do osrednje vsebine

Zadolževanje in upravljanje dolga državnega proračuna

V državnem proračunu, ki ga za vsako posamezno leto sprejme Državni zbor, so lahko prihodki nižji od odhodkov, kar pomeni, da se je treba zadolžiti za financiranje primanjkljaja. Zadolžiti se moramo tudi za odplačilo glavnic dolga, ki zapadejo v odplačilo v takšnem letu, če tega ni mogoče pokriti iz proračunskega presežka ali drugih prihodkov iz premoženja države.

Dolg državnega proračuna lahko upravljamo z odkupovanjem in zamenjavami obstoječega dolga ter s posli, s katerimi spreminjamo valuto zadolžitve in vrsto obrestne mere. Upravljamo ročnostno strukturo dolga, to je z vidika tveganja refinanciranja primerno izbiro dospelosti izdanega dolga. Zelo pozorno je treba skrbeti tudi za pravočasna plačila glavnic in obresti ob zapadlostih državnega dolga.

Za izvajanje financiranja državnega proračuna pripravljamo letne programe financiranja proračuna, v okvir financiranja in upravljanja dolga pa spadajo tudi vzdrževanje likvidnosti državnih vrednostnih papirjev, vzpostavljanje in ohranjanje stikov z investitorji v državne vrednostne papirje, sodelovanje z bonitetnimi agencijami pri pripravi ocen kreditnega tveganja Republike Slovenije, priprava analiz in izračunov za izvršitev poslov upravljanja državnega dolga ter odplačevanje glavnic in obresti državnega dolga.

Stanje dolga Republike Slovenije

V nadaljevanju prikazujemo dolg sektorja država in znotraj tega podrobneje dolg državnega proračuna glede na instrumente, valute, vrsto obrestne mere ter glede na načrt odplačil dolga.

Dolg države, v milijonih evrov

Tabela prikazuje gibanje dolga sektorja države, ki zajema dolg centralne ravni države (neposredni uporabniki državnega proračuna, državni skladi in druge enote centralne ravni države), lokalne ravni države (občin) in skladov socialne varnosti (zdravstvene in pokojninske blagajne).

Dolg države 2019 2020 2021 2022 2023
v milijonih evrov 31.752 37.424 38.879 41.339 43.670
v % nominalnega BDP 65,4 79,6 74,4 72,5 69,2
Nominalni BDP 48.582 47.045 52.279 57.038 63.090

Opomba: Dolg sektorja država v letu 2023 znaša 43.670 milijonov evrov oziroma 69,2 odstotkov BDP.

Dolg državnega proračuna po instrumentih, v milijonih evrov

Tabela prikazuje razdelitev dolga državnega proračuna po instrumentu zadolžitve v zadnjih dveh mesecih. V tabeli se dolg najprej razdeli na notranji in zunanji dolg, nadalje še na dolg iz naslova posojil in na dolg iz naslova vrednostnih papirjev (tu so vključene obveznice in zakladne menice). Merilo delitve na notranji in zunanji dolg izhaja iz nacionalne metodologije, ki je skladna z metodologijo Mednarodnega denarnega sklada (Government Finance Statistics 2014). Pri posojilih se kot merilo za razdelitev na notranji in zunanji dolg upošteva rezidentstvo upnika. Pri vrednostnih papirjih je merilo razdelitve mesto vpisa v klirinško-depotni sistem; tako se za notranji dolg štejejo vrednostni papirji, vpisani v klirinško-depotni sistem v Sloveniji (KDD), ne glede na rezidentstvo upnika, medtem ko zunanji dolg vključuje vrednostne papirje, vpisane v klirinško-depotni sistem izven Slovenije (Euroclear, Clearstream), ne glede na rezidentstvo upnika. Razdelitev dolga po instrumentih zadolžitve se v zadnjih dveh mesecih ni bistveno spremenila.

Instrument 31. 1. 2024 29. 2. 2024
Notranji dolg 37.964,7 38.188,8
Posojila 225,0 225,0
Vrednostni papirji 37.739,7 37.963,8
Zunanji dolg 3.423,8 2.866,6
Posojila 1.934,4 1.934,4
Vrednostni papirji 1.489,4 932,2
Skupaj 41.388,5 41.055,4

Opomba: Na dan 29. februar 2024 notranji dolg zajema 225 milijonov evrov posojil in 37.964 milijonov evrov vrednostnih papirjev ter zunanji dolg 1.934 milijonov evrov posojil in 932 milijonov evrov vrednostnih papirjev.

Dolg državnega proračuna po valutah

Tabela predstavlja razdelitev dolga glede na valuto zadolžitve. Na dan 29. februar 2024 predstavlja 97,6 odstotka dolga valuta evro, 2,3 odstotka valuta ameriški dolar in 0,1 odstotka ostale valute.

Valuta 31. 1. 2024 29. 2. 2024
EUR 96,3% 97,6%
USD 3,6% 2,3%
Ostalo 0,1% 0,1%

Dolg državnega proračuna po vrsti obrestne mere

Tabela predstavlja razdelitev dolga glede na vrsto obrestne mere zadolžitve. Na dan 29. februar 2024 predstavlja 98,5 odstotka dolga zadolžitev z nespremenljivo obrestno mero, 1,3 odstotka zadolžitev s spremenljivo obrestno mero in 0,2 odstotka zadolžitev z indeksirano obrestno mero.

Vrsta obrestne mere 31. 1. 2024 29. 2. 2024
Nespremenljiva 98,5% 98,5%
Spremenljiva 1,3% 1,3%
Indeksirana 0,2% 0,2%

Načrt odplačil dolga državnega proračuna po letih, v milijonih evrov

Tabela predstavlja načrt odplačil dolga po letih za obdobje od leta 2024 do leta 2028, glede na stanje dolga na dan 29. februar 2024. Odplačila so razdeljena na plačilo glavnic ter na plačilo obresti, nadalje je vsak sklop razdeljen še na notranji in zunanji dolg.

Odplačila dolga Leto 2024 Leto 2025 Leto 2026 Leto 2027 Leto 2028
Glavnice 2.468,7 2.429,4 2.555,1 3.384,4 2.893,4
Notranji dolg 1.888,1 2.206,0 2.531,8 3.361,0 2.350,0
Zunanji dolg 580,6 223,4 23,4 23,4 543,4
Obresti 737,0 704,5 644,3 566,4 514,8
Notranji dolg 681,8 647,5 587,9 510,5 459,3
Zunanji dolg 55,2 56,9 56,4 56,0 55,5
Skupaj odplačila 3.205,6 3.133,8 3.199,5 3.950,8 3.408,2

Opomba: Odplačila dolga v letu 2024 znašajo 3.205,6 milijona evrov, od tega 2.468,7 milijona evrov glavnic in 737,0 milijona evrov obresti. Odplačila dolga v letu 2025 znašajo 3.133,8 milijona evrov, v letu 2026 3.199,5 milijona evrov, v letu 2027 3.950,8 milijona evrov in v letu 2028 3.408,2 milijona evrov.

Načrt odplačil dolga državnega proračuna po četrtletjih v letu 2024, v milijonih evrov

Tabela predstavlja načrt odplačil dolga po četrtletjih v letu 2024, glede na stanje dolga na dan 29. februar 2024. Odplačila so razdeljena na plačilo glavnic ter na plačilo obresti, nadalje je vsak sklop razdeljen še na notranji in zunanji dolg.

Odplačila dolga Prvo četrtletje Drugo četrtletje Tretje četrtletje Četrto četrtletje Leto 2024
Glavnice 726,9 148,5 1.525,9 67,4 2.468,7
Notranji dolg 169,7 142,2 1.520,5 55,7 1.888,1
Zunanji dolg 557,2 6,3 5,3 11,7 580,6
Obresti 343,6 87,0 217,9 88,4 737,0
Notranji dolg 315,2 85,3 196,9 84,4 681,8
Zunanji dolg 28,4 1,7 21,0 4,1 55,2
Skupaj odplačila 1.070,5 235,5 1.743,8 155,8 3.205,6

Opomba: Odplačila dolga v letu 2024 znašajo 3.205,6 milijona evrov. Odplačila dolga v prvem četrtletju leta 2023 znašajo 1.070,5 milijona evrov, v drugem četrtletju 235,5 milijona evrov, v tretjem četrtletju 1.743,8 milijonov evrov in v četrtem četrtletju 155,8 milijona evrov.

Program financiranja za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

Program financiranja je temeljni operativni dokument za izvajanje financiranja izvrševanja državnega proračuna in transakcij upravljanja državnega dolga. Določa okvirno strukturo instrumentov financiranja državnega proračuna in upravljanja državnega dolga ob upoštevanju optimizacije valutne, rokovne in obrestne strukture dolga ter obvladovanja tveganj njegovega portfelja. Trenutno veljavni program financiranja sprejme Vlada Republike Slovenije in se vedno nanaša na zadnji sprejeti proračun države.

Kot primarni instrument financiranja pretežnega dela potreb državnega proračuna je predvideno zadolževanje z izdajo obveznic in zakladnih menic Republike Slovenije. Skladno z vsakokratnim programom financiranja se lahko uporabijo tudi drugi instrumenti financiranja za financiranje potreb državnega proračuna.

Obveznice

Obveznica je nematerializiran, imenski in prenosljiv dolžniški vrednostni papir z zapadlostjo, daljšo od enega leta. Za vlagatelja je to oblika finančne naložbe, ki mu prinaša vnaprej določene obresti na posojeni denar (kupon). Referenčne obveznice Republike Slovenije se izdajajo v skladu z letnim Programom financiranja proračuna Republike Slovenije. Ročnost obveznic in dinamiko izdaje določa Ministrstvo za finance glede na tržne razmere, v skladu s strateškimi in operativnimi cilji, opredeljenimi v programu financiranja, ter upoštevaje rokovno strukturo obstoječega dolga državnega proračuna. Državne obveznice izdajamo na evropskem ali drugih trgih na sindiciran način. Obveznic ne izdajamo prek avkcij.

Zakladne menice

Zakladne menice so nematerializirani, serijski, imenski prenosljivi vrednostni papirji z dospelostjo tri, šest, dvanajst in osemnajst mesecev. Izdajajo se v apoenih po 1000 evrov, nominalna vrednost posamezne razpisane emisije pa je odvisna od vsakokratne odločitve izdajatelja.

Zakladne menice so diskontirani vrednostni papirji: ob izdaji vlagatelji vplačajo diskontirani znesek, izdajatelj pa ob zapadlosti izplača nominalni znesek zakladnih menic. Obresti se izračunavajo z uporabo navadnega obrestnega računa, dekurzivnega načina obrestovanja in z upoštevanjem dejanskega števila dni do dospelosti ter 360 dni v letu.

Primarna izdaja zakladnih menic se izvaja na avkcijah. Vlagatelji oziroma primarni vpisniki na avkciji licitirajo prodajno ceno, s katero se odraža nominalna proporcionalna obrestna mera ponudbe. Posamezna avkcija se zapre pri enotni ceni (oziroma obrestni meri), kar pomeni, da so pri tej ceni sprejete ponudbe z višjo ali enako ceno kot enotna cena (v slednjem primeru so ponudbe lahko delno sprejete), ponudbe z nižjo ceno od enotne cene pa niso sprejete. Imetniki zakladnih menic so lahko tako pravne kot fizične osebe, ki podajajo naročila za vpis pri primarnih vpisnikih za zakladne menice. Poravnava zakladnih menic se izvede dva delovna dneva po avkciji.

Zakladne menice so uvrščene med instrumente denarnega trga Ljubljanske borze.

Dodatno o zakladnih menicah si lahko preberete v ponudbenem dokumentu oziroma kontaktirate:

Predvidene izdaje zakladnih menic v letu 2024

Tabele prikazujejo podatke o vrstah zakladnih menic in predvidenih datumih izdaj, poravnav in zapadlosti zakladnih menic v tekočem koledarskem letu. Okvirni znesek posamezne avkcije bo objavljen v povabilu in obvestilu za javnost pet delovnih dni pred avkcijo na spletni strani Ministrstva za finance.

Trimesečne zakladne menice

Oznaka menice Datum avkcije Datum poravnave Datum zapadlosti Število dni
TZ212 9. 1. 2024 11. 1. 2024 11. 4. 2024 91
TZ213 preklicana 15. 2. 2024 16. 5. 2024 91
TZ213 12.03.2024 14. 3. 2024 13. 6. 2024 91
TZ214 9.04.2024 11. 4. 2024 11. 7. 2024 91
TZ215 7.05.2024 9. 5. 2024 8. 8. 2024 91
TZ216 11. 6. 2024 13. 6. 2024 12. 9. 2024 91
TZ217 9. 7. 2024 11. 7. 2024 10. 10. 2024 91
TZ218 10. 9. 2024 12. 9. 2024 12. 12. 2024 91
TZ219 8. 10. 2024 10. 10. 2024 9. 1. 2025 91
TZ220 12. 11. 2024 14. 11. 2024 13. 2. 2025 91

Šestmesečne zakladne menice

Oznaka menice Datum avkcije Datum poravnave Datum zapadlosti Število dni
SZ141 9. 1. 2024 11. 1. 2024 11. 7. 2024 182
SZ142 preklicana 15. 2. 2024 14. 8. 2024 181
SZ142 12.03.2024 14. 3. 2024 12. 9. 2024 182
SZ143 9.04.2024 11. 4. 2024 10. 10. 2024 182
SZ144 7.05.2024 9. 5. 2024 7. 11. 2024 182
SZ145 11. 6. 2024 13. 6. 2024 12. 12. 2024 182
SZ146 9. 7. 2024 11. 7. 2024 9. 1. 2025 182
SZ147 10. 9. 2024 12. 9. 2024 13. 3. 2025 182
SZ148 8. 10. 2024 10. 10. 2024 10. 4. 2025 182
SZ149 12. 11. 2024 14. 11. 2024 15. 5. 2025 182

Dvanajstmesečne zakladne menice

Oznaka menice Datum avkcije Datum poravnave Datum zapadlosti Število dni
DZ107 9. 1. 2024 11. 1. 2024 9. 1. 2025 364
DZ108 preklicana 15. 2. 2024 13. 2. 2025 364
DZ108 12.03.2024 14. 3. 2024 13. 3. 2025 364
DZ109 7.05.2024 9. 5. 2024 8. 5. 2025 364
DZ110 11. 6. 2024 13. 6. 2024 12. 6. 2025 364
DZ111 9. 7. 2024 11. 7. 2024 10. 7. 2025 364
DZ112 10. 9. 2024 12. 9. 2024 11. 9. 2025 364
DZ113 12. 11. 2024 14. 11. 2024 13. 11. 2025 364

Osemnajstmesečne zakladne menice

Oznaka menice Datum avkcije Datum poravnave Datum zapadlosti Število dni
OZ20 9. 4. 2024 11. 4. 2024 9. 10. 2025 546
OZ21 8. 10. 2024 10. 10. 2024 9. 4. 2026 546

Primarni vpisniki za državne vrednostne papirje

Primarni vpisnik je finančna institucija, ki je v pogodbenem odnosu z Republiko Slovenijo. Med drugim posreduje pri prodaji državnih obveznic in zakladnih menic končnim investitorjem in skrbi za njihovo likvidnost na sekundarnem trgu.

Primarni vpisniki za obveznice Republike Slovenije

Primarni vpisniki za zakladne menice Republike Slovenije

Trgovanje z državnimi vrednostnimi papirji

Z izdanimi državnimi vrednostnimi papirji se trguje na različnih sekundarnih trgih vrednostih papirjev.

Obveznice Republike Slovenije, vpisane v Centralno klirinško depotno družbo (KDD), in zakladne menice Republike Slovenije so uvrščene na Ljubljansko borzo. Obveznice Republike Slovenije, vpisane v Euroclear (vsebina v angleškem jeziku) ali Clearstream (vsebina v angleškem jeziku), so uvrščene na Luksemburško borzo (vsebina v angleškem jeziku).

Z referenčnimi obveznicami, denominiranimi v evro, se trguje tudi na MTS Slovenija (vsebina v angleškem jeziku). Pri poravnavi poslov na sekundarnem trgu Slovenija podpira standardno obdobje poravnave poslov s prenosljivimi državnimi vrednostnimi papirji na zunajborznih sekundarnih trgih T + 2.

Izjava Republike Slovenije o izboru matične države članice glede razkrivanja nadzorovanih informacij za izdaje vrednostnih papirjev: Republika Slovenija v skladu s 66. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov izjavlja, da je kot matično državo članico glede razkrivanja nadzorovanih informacij za izdaje dolžniških vrednostnih papirjev izbrala Republiko Slovenijo in pristojni organ, to je Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Izračun minimalne zajamčene donosnosti

Upravljavci pokojninskih skladov izvajajo naložbeno politiko zagotavljanja minimalne zajamčene donosnosti na čisto vplačilo dodatnega zavarovanja. Metodologijo za izračun minimalne zajamčene donosnosti in njeno višino določi minister, pristojen za finance. Minimalna zajamčena donosnost se izračuna iz povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev.