Skoči do osrednje vsebine

Zadolževanje in upravljanje dolga državnega proračuna

V državnem proračunu, ki ga za vsako posamezno leto sprejme Državni zbor, so lahko prihodki nižji od odhodkov, kar pomeni, da se je treba zadolžiti za financiranje primanjkljaja. Zadolžiti se moramo tudi za odplačilo glavnic dolga, ki zapadejo v odplačilo v takšnem letu, če tega ni mogoče pokriti iz proračunskega presežka ali drugih prihodkov iz premoženja države.

Dolg državnega proračuna lahko upravljamo z odkupovanjem in zamenjavami obstoječega dolga ter s posli, s katerimi spreminjamo valuto zadolžitve in vrsto obrestne mere. Upravljamo ročnostno strukturo dolga, to je z vidika tveganja refinanciranja primerno izbiro dospelosti izdanega dolga. Zelo pozorno je treba skrbeti tudi za pravočasna plačila glavnic in obresti ob zapadlostih državnega dolga.

Za izvajanje financiranja državnega proračuna pripravljamo letne programe financiranja proračuna, v okvir financiranja in upravljanja dolga pa spadajo tudi vzdrževanje likvidnosti državnih vrednostnih papirjev, vzpostavljanje in ohranjanje stikov z investitorji v državne vrednostne papirje, sodelovanje z bonitetnimi agencijami pri pripravi ocen kreditnega tveganja Republike Slovenije, priprava analiz in izračunov za izvršitev poslov upravljanja državnega dolga ter odplačevanje glavnic in obresti državnega dolga.

Stanje dolga Republike Slovenije

V nadaljevanju prikazujemo dolg sektorja država in znotraj tega podrobneje dolg državnega proračuna glede na instrumente, valute, vrsto obrestne mere ter glede na načrt odplačil dolga.

Dolg države, v milijonih evrov

Tabela prikazuje gibanje dolga sektorja države, ki zajema dolg centralne ravni države (neposredni uporabniki državnega proračuna, državni skladi in druge enote centralne ravni države), lokalne ravni države (občin) in skladov socialne varnosti (zdravstvene in pokojninske blagajne).

Dolg države 2018 2019 2020 2021 2022
v milijonih evrov 32.246 31.752 37.424 38.879 41.242
v % nominalnega BDP 70,3 65,4 79,6 74,4 72,3
Nominalni BDP 45.876 48.582 47.045 52.279 57.038

Opomba: Dolg sektor država v letu 2022 znaša 41.242 milijonov evrov oziroma 72,3 % BDP.

Dolg državnega proračuna po instrumentih, v milijonih evrov

Tabela prikazuje razdelitev dolga državnega proračuna po instrumentu zadolžitve v zadnjih dveh mesecih. V tabeli se dolg najprej razdeli na notranji in zunanji dolg, nadalje še na dolg iz naslova posojil in na dolg iz naslova vrednostnih papirjev (tu so vključene obveznice in zakladne menice). Merilo delitve na notranji in zunanji dolg izhaja iz nacionalne metodologije, ki je skladna z metodologijo Mednarodnega denarnega sklada (Government Finance Statistics 2014). Pri posojilih se kot merilo za razdelitev na notranji in zunanji dolg upošteva rezidentstvo upnika. Pri vrednostnih papirjih je merilo razdelitve mesto vpisa v klirinško-depotni sistem; tako se za notranji dolg štejejo vrednostni papirji, vpisani v klirinško-depotni sistem v Sloveniji (KDD), ne glede na rezidentstvo upnika, medtem ko zunanji dolg vključuje vrednostne papirje, vpisane v klirinško-depotni sistem izven Slovenije (Euroclear, Clearstream), ne glede na rezidentstvo upnika. Razdelitev dolga po instrumentih zadolžitve se v zadnjih dveh mesecih ni bistveno spremenila.

Instrument 30.9.2023 31.10.2023
Notranji dolg 36.621,3 36.619,3
Posojila 225,0 225,0
Vrednostni papirji 36.396,3 36.394,3
Zunanji dolg 3.125,4 3.125,4
Posojila 1.636,0 1.636,0
Vrednostni papirji 1.489,4 1.489,4
Skupaj 39.746,7 39.744,7

Opomba: Na dan 31. 10. 2023 notranji dolg zajema 225 milijonov evrov posojil in 36.394 milijonov evrov vrednostnih papirjev in zunanji dolg 1.636 milijonov evrov posojil in 1.489 milijonov evrov vrednostnih papirjev.

Dolg državnega proračuna po valutah

Tabela predstavlja razdelitev dolga glede na valuto zadolžitve. Na dan 31. 10. 2023 96,2 % dolga predstavlja valuta evro, 3,7 % valuta ameriški dolar in 0,1 % ostale valute.

Valuta 30. 9. 2023 31. 10. 2023
EUR 96,2% 96,2%
USD 3,7% 3,7%
Ostalo 0,1% 0,1%

Dolg državnega proračuna po vrsti obrestne mere

Tabela predstavlja razdelitev dolga glede na vrsto obrestne mere zadolžitve. Na dan 31. 10. 2023 99,1 % dolga predstavlja zadolžitev z nespremenljivo obrestno mero, 0,6 % zadolžitev s spremenljivo obrestno mero in 0,3 % zadolžitev z indeksirano obrestno mero.

Vrsta obrestne mere 30. 9. 2023 31. 10. 2023
Nespremenljiva 99,1% 99,1%
Spremenljiva 0,6% 0,6%
Indeksirana 0,3% 0,3%

Načrt odplačil dolga državnega proračuna po letih, v milijonih evrov

Tabela predstavlja načrt odplačil dolga po letih za obdobje od leta 2023 do leta 2027, glede na stanje dolga na dan 31. 10. 2023. Odplačila so razdeljena na plačilo glavnic ter na plačilo obresti, nadalje je vsak sklop razdeljen še na notranji in zunanji dolg.

Odplačila dolga Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Leto 2026 Leto 2027
Glavnice 1.484,1 2.468,7 2.388,5 2.555,1 3.123,4
Notranji dolg 1.366,4 1.888,1 2.165,1 2.531,8 3.100,0
Zunanji dolg 117,7 580,6 223,4 23,4 23,4
Obresti 679,5 722,8 627,2 576,4 498,5
Notranji dolg 641,0 667,6 581,1 530,8 453,4
Zunanji dolg 38,5 55,2 46,1 45,6 45,2
Skupaj odplačila 2.163,6 3.191,4 3.015,7 3.131,6 3.621,9

Opomba: Odplačila dolga v letu 2023 znašajo 2.163,6 milijona evrov, od tega 1.484,1 milijona evrov glavnic in 679,5 milijonov evrov obresti. Odplačila dolga v letu 2024 znašajo 3.191,4 milijonov evrov, v letu 2025 3.015,7 milijona evrov, v letu 2026 3.131,6 milijona evrov in v letu 2027 3.621,9 milijona evrov.

Načrt odplačil dolga državnega proračuna po četrtletjih v letu 2023, v milijonih evrov

Tabela predstavlja načrt odplačil dolga po četrtletjih v letu 2023, glede na stanje dolga na dan 31. 10. 2023. Odplačila so razdeljena na plačilo glavnic ter na plačilo obresti, nadalje je vsak sklop razdeljen še na notranji in zunanji dolg.

Odplačila dolga Prvo četrtletje Drugo četrtletje Tretje četrtletje Četrto četrtletje Leto 2023
Glavnice 1.276,0 107,7 36,9 63,5 1.484,1
Notranji dolg 1.276,0 1,7 36,9 51,8 1.366,4
Zunanji dolg 0,0 106,0 0,0 11,7 117,7
Obresti 365,6 12,1 211,1 90,8 679,5
Notranji dolg 354,5 6,3 193,8 86,5 641,0
Zunanji dolg 11,1 5,8 17,3 4,3 38,5
Skupaj odplačila 1.641,5 119,8 248,0 154,3 2.163,6

Opomba: Odplačila dolga v letu 2023 znašajo 2.163,6 milijona evrov. Odplačila dolga v prvem četrtletju leta 2023 znašajo 1.641,5 milijona evrov, v drugem četrtletju 119,8 milijona evrov, v tretjem četrtletju 248,0 milijona evrov in v četrtem četrtletju 154,3 milijona evrov.

Program financiranja za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

Program financiranja je temeljni operativni dokument za izvajanje financiranja izvrševanja državnega proračuna in transakcij upravljanja državnega dolga. Določa okvirno strukturo instrumentov financiranja državnega proračuna in upravljanja državnega dolga ob upoštevanju optimizacije valutne, rokovne in obrestne strukture dolga ter obvladovanja tveganj njegovega portfelja. Trenutno veljavni program financiranja sprejme Vlada Republike Slovenije in se vedno nanaša na zadnji sprejeti proračun države.

Kot primarni instrument financiranja pretežnega dela potreb državnega proračuna je predvideno zadolževanje z izdajo obveznic in zakladnih menic Republike Slovenije. Skladno z vsakokratnim programom financiranja se lahko uporabijo tudi drugi instrumenti financiranja za financiranje potreb državnega proračuna.

Obveznice

Obveznica je nematerializiran, imenski in prenosljiv dolžniški vrednostni papir z zapadlostjo, daljšo od enega leta. Za vlagatelja je to oblika finančne naložbe, ki mu prinaša vnaprej določene obresti na posojeni denar (kupon). Referenčne obveznice Republike Slovenije se izdajajo v skladu z letnim Programom financiranja proračuna Republike Slovenije. Ročnost obveznic in dinamiko izdaje določa Ministrstvo za finance glede na tržne razmere, v skladu s strateškimi in operativnimi cilji, opredeljenimi v programu financiranja, ter upoštevaje rokovno strukturo obstoječega dolga državnega proračuna. Državne obveznice izdajamo na evropskem ali drugih trgih na sindiciran način. Obveznic ne izdajamo prek avkcij.

Zakladne menice

Zakladne menice so nematerializirani, serijski, imenski prenosljivi vrednostni papirji z dospelostjo tri, šest, dvanajst in osemnajst mesecev. Izdajajo se v apoenih po 1000 evrov, nominalna vrednost posamezne razpisane emisije pa je odvisna od vsakokratne odločitve izdajatelja.

Zakladne menice so diskontirani vrednostni papirji: ob izdaji vlagatelji vplačajo diskontirani znesek, izdajatelj pa ob zapadlosti izplača nominalni znesek zakladnih menic. Obresti se izračunavajo z uporabo navadnega obrestnega računa, dekurzivnega načina obrestovanja in z upoštevanjem dejanskega števila dni do dospelosti ter 360 dni v letu.

Primarna izdaja zakladnih menic se izvaja na avkcijah. Vlagatelji oziroma primarni vpisniki na avkciji licitirajo prodajno ceno, s katero se odraža nominalna proporcionalna obrestna mera ponudbe. Posamezna avkcija se zapre pri enotni ceni (oziroma obrestni meri), kar pomeni, da so pri tej ceni sprejete ponudbe z višjo ali enako ceno kot enotna cena (v slednjem primeru so ponudbe lahko delno sprejete), ponudbe z nižjo ceno od enotne cene pa niso sprejete. Imetniki zakladnih menic so lahko tako pravne kot fizične osebe, ki podajajo naročila za vpis pri primarnih vpisnikih za zakladne menice. Poravnava zakladnih menic se izvede dva delovna dneva po avkciji.

Zakladne menice so uvrščene med instrumente denarnega trga Ljubljanske borze.

Dodatno o zakladnih menicah si lahko preberete v ponudbenem dokumentu oziroma kontaktirate:

Predvidene izdaje zakladnih menic v letu 2023

Tabele prikazujejo podatke o vrstah zakladnih menic in predvidenih datumih izdaj, poravnav in zapadlosti zakladnih menic v tekočem koledarskem letu. Okvirni znesek posamezne avkcije bo objavljen v povabilu in obvestilu za javnost pet delovnih dni pred avkcijo na spletni strani Ministrstva za finance.

Trimesečne zakladne menice

Oznaka menice Datum avkcije Datum poravnave Datum zapadlosti Število dni
TZ203 10. 1. 2023 12. 1. 2023 13. 4. 2023 91
TZ204 14.02.2023 16. 2. 2023 18. 5. 2023 91
TZ205 14.03.2023 16. 3. 2023 15. 6. 2023 91
TZ206 11.04.2023 13. 4. 2023 13. 7. 2023 91
TZ207 9.05.2023 11. 5. 2023 10. 8. 2023 91
TZ208 13. 6. 2023 15. 6. 2023 14. 9. 2023 91
TZ209 11. 7. 2023 13. 7. 2023 12. 10. 2023 91
TZ210 12. 9. 2023 14. 9. 2023 14. 12. 2023 91
TZ211 10. 10. 2023 12. 10. 2023 28. 12. 2023 77
TZ212 preklicana 16. 11. 2023 15. 2. 2024 91

Šestmesečne zakladne menice

Oznaka menice Datum avkcije Datum poravnave Datum zapadlosti Število dni
SZ132 10. 1. 2023 12. 1. 2023 13. 7. 2023 182
SZ133 14.02.2023 16. 2. 2023 17. 8. 2023 182
SZ134 14.03.2023 16. 3. 2023 14. 9. 2023 182
SZ135 11.04.2023 13. 4. 2023 12. 10. 2023 182
SZ136 9.05.2023 11. 5. 2023 9. 11. 2023 182
SZ137 13. 6. 2023 15. 6. 2023 14. 12. 2023 182
SZ138 11. 7. 2023 13. 7. 2023 11. 1. 2024 182
SZ139 12. 9. 2023 14. 9. 2023 14. 3. 2024 182
SZ140 10. 10. 2023 12. 10. 2023 11. 4. 2024 182
SZ141 preklicana 16. 11. 2023 16. 5. 2024 182

Dvanajstmesečne zakladne menice

Oznaka menice Datum avkcije Datum poravnave Datum zapadlosti Število dni
DZ100 10. 1. 2023 12. 1. 2023 11. 1. 2024 364
DZ101 14. 2. 2023 16. 2. 2023 15. 2. 2024 364
DZ102 14. 3. 2023 16. 3. 2023 14. 3. 2024 364
DZ103 9. 5. 2023 11. 5. 2023 9. 5. 2024 364
DZ104 13. 6. 2023 15. 6. 2023 13. 6. 2024 364
DZ105 11. 7. 2023 13. 7. 2023 11. 7. 2024 364
DZ106 12. 9. 2023 14. 9. 2023 12. 9. 2024 364
DZ107 preklicana 16. 11. 2023 14. 11. 2024 364

Osemnajstmesečne zakladne menice

Oznaka menice Datum avkcije Datum poravnave Datum zapadlosti Število dni
OZ18 11. 4. 2023 13. 4. 2023 10. 10. 2024 546
OZ19 10. 10. 2023 12. 10. 2023 10. 4. 2025 546

Primarni vpisniki za državne vrednostne papirje

Primarni vpisnik je finančna institucija, ki je v pogodbenem odnosu z Republiko Slovenijo. Med drugim posreduje pri prodaji državnih obveznic in zakladnih menic končnim investitorjem in skrbi za njihovo likvidnost na sekundarnem trgu.

Primarni vpisniki za obveznice Republike Slovenije

Primarni vpisniki za zakladne menice Republike Slovenije

Trgovanje z državnimi vrednostnimi papirji

Z izdanimi državnimi vrednostnimi papirji se trguje na različnih sekundarnih trgih vrednostih papirjev.

Obveznice Republike Slovenije, vpisane v Centralno klirinško depotno družbo (KDD), in zakladne menice Republike Slovenije so uvrščene na Ljubljansko borzo. Obveznice Republike Slovenije, vpisane v Euroclear (vsebina v angleškem jeziku) ali Clearstream (vsebina v angleškem jeziku), so uvrščene na Luksemburško borzo (vsebina v angleškem jeziku).

Z referenčnimi obveznicami, denominiranimi v evro, se trguje tudi na MTS Slovenija (vsebina v angleškem jeziku). Pri poravnavi poslov na sekundarnem trgu Slovenija podpira standardno obdobje poravnave poslov s prenosljivimi državnimi vrednostnimi papirji na zunajborznih sekundarnih trgih T + 2.

Izjava Republike Slovenije o izboru matične države članice glede razkrivanja nadzorovanih informacij za izdaje vrednostnih papirjev: Republika Slovenija v skladu s 66. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov izjavlja, da je kot matično državo članico glede razkrivanja nadzorovanih informacij za izdaje dolžniških vrednostnih papirjev izbrala Republiko Slovenijo in pristojni organ, to je Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Izračun minimalne zajamčene donosnosti

Upravljavci pokojninskih skladov izvajajo naložbeno politiko zagotavljanja minimalne zajamčene donosnosti na čisto vplačilo dodatnega zavarovanja. Metodologijo za izračun minimalne zajamčene donosnosti in njeno višino določi minister, pristojen za finance. Minimalna zajamčena donosnost se izračuna iz povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev.