Skoči do osrednje vsebine

Spletna aplikacija eDolg - državni nivo

Aplikacija omogoča vsem zunanjim uporabnikom, ki se nahajajo na seznamu pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (ZJF), da v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena ZJF ter Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin v elektronski obliki pošiljajo podatke o stanju, spremembi in oceni zadolževanja.

Zadolževanje pomeni:

 • najem posojila ali kredita,
 • izdajo jamstva za obveznosti druge osebe iz naslova kreditov, posojil ali dolžniških vrednostnih papirjev,
 • izdajo dolžniških vrednostnih papirjev,
 • finančni najem (lizing) v primeru zadolževanja pravnih oseb, ki so na seznamu iz 1. člena te uredbe in hkrati v skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev razvrščene v sektor S 13. DRŽAVA,
 • plasmaji prostih denarnih sredstev (zadolžitve) med povezanimi družbami.

Krediti po tej uredbi so tudi okvirni krediti, krediti po načelu tekočega računa in revolving krediti. Med zadolžitve po tej uredbi NE sodijo blagovni krediti.

Roki za oddajo obrazcev preko aplikacije eDolg:

Za vse pravne osebe iz 87. člena ZJF:

 • do 31. januarja tekoče leto – obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za preteklo leto,
 • do 1. septembra tekoče leto – obrazec »Napoved zadolževanja (ED-12)« za naslednja tri koledarska leta oz. v petih dneh od spremembe finančnega načrta ali drugega ustreznega akta,
 • v 15 dneh po končanem poslu zadolžitve (podpisu pogodbe o zadolžitvi) ali sklenjenem dodatku k obstoječi pogodbi o zadolžitvi – obrazec »Pogodbe in dinamika (ED-10)« po predhodni predložitvi kopije pogodbe o zadolžitvi,
 • v petih dneh po vsakem realiziranem črpanju glavnice, odplačilu glavnice, plačilu obresti in stroškov ter spremembi plana črpanja ali plačila glavnice, obresti in stroškov – sprememba obrazca »Pogodbe in dinamika (ED-10)«.

Dodatno za pravne osebe iz 87. člena ZJF, ki so po sektorski klasifikaciji razvrščene v sektor S 13. DRŽAVA:

 • do 30. aprila tekočega leta - obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za prvo trimesečje tekočega leta,
 • do 31. julija tekočega leta - obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za drugo trimesečje tekočega leta,
 • do 31. oktobra tekočega leta - obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za tretje trimesečje tekočega leta,
 • do 31. januarja tekočega leta - obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za četrto trimesečje preteklega leta.

Navodila za uporabo aplikacije e-Dolg

Za ureditev dostopa do aplikacije eDolg morate Ministrstvu za finance dostaviti izpolnjen obrazec ZAHTEVEK ZA DODELITEV PRAVIC – Z8. Obrazec morate izpolniti tudi v primeru sprememb podatkov (npr .elektronskega naslova), spremembe gesla, predvsem pa ob spremembi uporabnika, ki bo pošiljal podatke preko aplikacije eDolg.

Programski paket za zagotovitev dostopa do aplikacije eDolg, navodila za zagotovitev dostopa do aplikacije in navodila za tiskanje dokumentov:

Multimedijska predstavitev uporabe aplikacije eDolg:
Datoteka multimedijske predstavitve (4,42 MB)

Postopek ogleda predstavitve:

 • shranite multimedijsko predstavitev na lokalni disk,
 • datoteko MultimedijskaPredstavitev.zip si razširite na izbrano lokacijo,
 • poženite datoteko Index.htm,
 • iz menija, ki se vam odpre, izberite predstavitev, ki si jo želite ogledati.
 • V primeru, da se odpre prazno okno, kot je razvidno iz datoteke, kliknite na rumeno vrstico in med ponujenimi opcijami označite »Allow Blocked Content...« in »Yes« in predstavitev se bo zagnala.

Navodilo za menjavo gesla:

Pomoč uporabnikom je na voljo na elektronskem naslovu mf.sujp_edolg@mf-rs.si ali kontaktirate:

Iskalnik