Skoči do osrednje vsebine

Spletna aplikacija eDolg - državni nivo

Aplikacija omogoča vsem zunanjim uporabnikom iz seznama pravnih oseb, ki ga je na podlagi 87. člena Zakona o javnih financah (ZJF) izdala Vlada RS s sklepom št. 47400-2/2022/4 dne 15. 12. 2022, da v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena ZJF ter Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin v elektronski obliki pošiljajo podatke o stanju, spremembi in oceni zadolževanja.

Zadolževanje pomeni:

 • najem posojila ali kredita,
 • izdajo jamstva za obveznosti druge osebe iz naslova kreditov, posojil ali dolžniških vrednostnih papirjev,
 • izdajo dolžniških vrednostnih papirjev,
 • finančni najem (lizing) v primeru zadolževanja pravnih oseb, ki so na seznamu iz 1. člena te uredbe in hkrati v skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev razvrščene v sektor S 13. DRŽAVA,
 • plasmaji prostih denarnih sredstev (zadolžitve) med povezanimi družbami.

Krediti po tej uredbi so tudi okvirni krediti, krediti po načelu tekočega računa in revolving krediti. Med zadolžitve po tej uredbi NE sodijo blagovni krediti.

Roki za oddajo obrazcev preko aplikacije eDolg:

Za vse pravne osebe iz 87. člena ZJF:

 • do 31. januarja tekoče leto – obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za preteklo leto,
 • do 1. septembra tekoče leto – obrazec »Napoved zadolževanja (ED-12)« za naslednja tri koledarska leta oz. v petih dneh od spremembe finančnega načrta ali drugega ustreznega akta,
 • v 15 dneh po končanem poslu zadolžitve (podpisu pogodbe o zadolžitvi) ali sklenjenem dodatku k obstoječi pogodbi o zadolžitvi – obrazec »Pogodbe in dinamika (ED-10)« po predhodni predložitvi kopije pogodbe o zadolžitvi,
 • v petih dneh po vsakem realiziranem črpanju glavnice, odplačilu glavnice, plačilu obresti in stroškov ter spremembi plana črpanja ali plačila glavnice, obresti in stroškov – sprememba obrazca »Pogodbe in dinamika (ED-10)«.

Dodatno za pravne osebe iz 87. člena ZJF, ki so po sektorski klasifikaciji razvrščene v sektor S 13. DRŽAVA:

 • do 30. aprila tekočega leta - obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za prvo trimesečje tekočega leta,
 • do 31. julija tekočega leta - obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za drugo trimesečje tekočega leta,
 • do 31. oktobra tekočega leta - obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za tretje trimesečje tekočega leta,
 • do 31. januarja tekočega leta - obrazec »Stanje zadolženosti (ED-11)« za četrto trimesečje preteklega leta.

Navodila za registracijo uporabnikov za uporabo spletne aplikacije eDolg (državni nivo):

 1. Za registracijo morate zagotoviti enega izmed kvalificiranih digitalnih potrdil/certifikatov – dodatna pojasnila lahko pridobite na spletnih straneh https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje.html in https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/
 2. Kvalificirano digitalno potrdilo mora biti uvoženo v poljubni brskalnik ter registrirano v sistemu SI-PASS. Potrdilo v SI‑PASS registrirate na spletni strani https://sicas.gov.si/.
 3. Ko je vaše kvalificirano potrdilo uvoženo in registrirano v SI-PASS, je potrebno preko spletne aplikacije »ePrijava« na spletni povezavi: https://mfauth.gov.si/ui/eprijavaext/zahtevek/ izvesti registracijo bodočega uporabnika spletne aplikacije eDolg (državni nivo).
 4. Podrobnejša navodila za registracijo uporabnikov spletne aplikacije eDolg (državni nivo).

V primeru težav z registracijo v sistemu SI‑PASS predlagamo, da se obrnete na: SI-TRUST. Na spletnem naslovu https://www.si-trust.gov.si/ so navedeni kontraktni podatki za pomoč in podporo uporabnikom (ekc@gov.si ; tel. št. 080 2002)

 

Dostop do spletne aplikacije eDolg (državni nivo):

Po uspešni registraciji v sistemu »ePrijava« (to je po prejemu e-pošte s strani Ministrstva za finance z obvestilom o potrditvi zahtevka), lahko dostopate do navedene aplikacije na spletni povezavi: https://dzp.gov.si/eDolg .

 

Navodila za uporabo spletne aplikacije eDolg (državni nivo):

Navodila za uporabo ter multimedijska predstavitev spletne aplikacije se nahajajo v spletni aplikaciji eDolg (državni nivo) na zavihku POMOČ.

Pomoč uporabnikom je na voljo na elektronskem naslovu sujp_edolg.mf@gov.si in na spodaj navedenih kontaktih: