GOV.SI

Dodelitev službenih stanovanj v najem

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Ministrstvo za javno upravo upravlja s fondom stanovanj, ki jih v najem dodeljuje Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije. Upravičenci za dodelitev stanovanj v najem so javni uslužbenci, ki so zaposleni v organih državne uprave (z izjemo Policije in Slovenske vojske) in funkcionarji.

Pogoji in način dodeljevanja

Bistveni splošni pogoj za dodelitev službenega stanovanja v najem upravičencu je nelastništvo nepremičnine, ki upravičencu in osebam, ki bodo z njim živele, omogoča normalno rabo v oddaljenosti 60 km od mesta opravljanja zaposlitve. Za funkcionarje je ta razdalja zaradi narave dela krajša, in sicer 20 km. Poleg navedenega, upravičencu predhodno ni smela biti odpovedana najemna pogodba iz krivdnih odpovednih razlogov, ki niso bili odpravljeni ali pri podaljšanju najemnega razmerja ne sme obstajati kakršnikoli krivdni razlog za odpoved najemne pogodbe, ki ni bil odpravljen. 

Službena stanovanja dodeljujemo na podlagi različnih kriterijev:

 • funkcionarjem in javnim uslužbencem na položaju za čas opravljanja funkcije,
 • na razpisu za čas dela v državni upravi,
 • zunaj razpisa za dobo treh let,
 • iz razloga nujnih službenih potreb za dobo dveh let z možnostjo podaljšanja.

Posebni primeri dodeljevanja stanovanj so:

 • iz razloga smotrnega gospodarjenja za tržno najemnino fizičnim in pravnim osebam, če stanovanje potrebujejo za stanovanjske namene,
 • ob upokojitvi upokojenemu javnemu uslužbencu za tržno najemnino,
 • nadalje svojcu umrlega najemnika,
 • izjemoma se lahko oddaja stanovanje, ki je predmet sodnega postopka,
 • kot nominalnemu šefu izvršilne veje oblasti pa se iz predmetnega fonda stanovanja dodeljujejo tudi Uradu predsednika Republike Slovenije.

Pri dodeljevanju stanovanj zunaj razpisa obstoji načelo recipročnosti s stanovanjskim fondom Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve, saj se za neprofitno najemnino za dobo treh let lahko oddajo stanovanja tudi uslužbencem v Policiji in Slovenski vojski.

Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem

Rezultati razpisa za dodelitev službenih stanovanj v najem za leto 2019

Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije je na podlagi 13. člena Stanovanjskega pravilnika na spletni strani Ministrstva za javno upravo objavila Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem. V razpis so bila vključena vsa nezasedena stanovanja in stanovanja, ki se bodo izpraznila v času veljavnosti prednostnega reda, razen stanovanj namenjenih za prodajo in stanovanj iz prvega odstavka 13. člena Stanovanjskega pravilnika.

Prosilci so se prijavili na razpisana stanovanja v Ljubljani, Brežicah, Celju, Kopru, Kranju, na Mirni, v Novi Gorici in v Sežani.

Tričlanska komisija, imenovana znotraj strokovne službe, je pri pripravi predlogov za dodelitev stanovanj upoštevala vrstni red prosilcev glede na doseženo število točk, ob upoštevanju površinskih normativov iz 9. člena Stanovanjskega pravilnika (število članov gospodinjstva, ter morebitne osebne okoliščine, ki so jih prosilci navedli v vlogah, v skladu z obstoječimi možnostmi).

Službeno stanovanje kandidatu ni bilo dodeljeno, če v tem trenutku strokovna služba ne razpolaga s primernim, površinsko ustreznim stanovanjem glede na število članov gospodinjstva, ki so jih prosilci navedli v svojih vlogah. Prosilci obdržijo mesto na skupnem prednostnem redu. Njihova vloga se bo obravnavala takoj, ko se bo sprostilo površinsko ustrezno službeno stanovanje. Če v času veljavnega prednostnega reda ne bo na voljo površinsko ustreznega službenega stanovanja, se prosilcem službeno stanovanje v okviru tega razpisa ne bo dodelilo.

Skupni prednostni red prosilcev velja dvanajst mesecev od dneva sprejetja na seji Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, to je do 4. 9. 2020. Če bo v tem času na razpolago dodatno nezasedeno stanovanje, bo vključeno v razpis in dodeljeno skladno z veljavnim prednostnim redom.

Prednostni red je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo, prosilci pa bodo prejeli sklep o dodelitvi oziroma obvestilo o nedodelitvi službenega stanovanja, o mestu, ki ga zasedajo na skupnem prednostnem redu, ter številu doseženih točk.

Objava prostih službenih stanovanj z možnostjo dodelitve v najem zunaj razpisa in na podlagi smotrnega gospodarjenja

Javne uslužbence, zaposlene pri organu iz prvega odstavka 2. člena Stanovanjskega pravilnika, ter zaposlene v Policiji in Slovenski vojski obveščamo o možnosti dodelitve nezasedenih službenih stanovanj na podlagi 28. člena Stanovanjskega pravilnika.

Zainteresirani javni uslužbenci lahko pošljejo vlogo na naslov Ministrstva za javno upravo oziroma na naslov: gp.mju@gov.si  Vlogi morajo priložiti:

 • potrdilo o sklenjenem delovnem razmerju, ki ga izda organ, kjer je uslužbenec zaposlen,
 • podpisano izjavo o izpolnjevanju splošnega pogoja iz prve alineje prvega odstavka 6. člena Stanovanjskega pravilnika in
 • potrdilo o nelastništvu oziroma Seznam nepremičnin (sezname pridobite preko portala eUprava ali z osebnim vpogledom v portal E-prostor)

Vlogi lahko prosilec priloži tudi izjavo iz tretjega odstavka 14. člena Stanovanjskega pravilnika.

Če za posamezno stanovanje iz seznama prostih stanovanj v roku trideset dni od dneva objave na spletni strani ministrstva ne bo izkazanega interesa, se takšno stanovanje na podlagi 33. člena Stanovanjskega pravilnika iz razloga smotrnega gospodarjenja lahko odda fizični osebi, starejši od 18 let, ki prejema redne dohodke ali pravni osebi, če stanovanje potrebuje za stanovanjske namene. Takšno najemno razmerje se sklene za tržno najemnino, za določen čas do treh let, z možnostjo podaljšanja.

Vlogi mora biti priloženo:

 • dokazilo o prejemanju rednih dohodkov (potrdilo o sklenjenem delovnem razmerju s strani delodajalca, fotokopija pogodbe o zaposlitvi, fotokopija plačilne liste, fotokopija bančnega izpiska, potrdilo CSD ali katerokoli drugo dokazilo, iz katerega je razviden priliv rednega dohodka).

Če za najem stanovanja interes izkaže več upravičencev, se stanovanje dodeli po vrstnem redu prejetih vlog glede na datum oziroma uro prejema. Vloge za najem objavljenih stanovanj sprejemamo do umika objave s spletne strani. O vlogah bo odločala Stanovanjska komisija Vlade RS na svojih sejah.

Seznam prostih stanovanj bomo ves čas objave dopolnjevali z nezasedenimi stanovanji.

Dokumenti za dodelitev v najem zunaj razpisa in na podlagi smotrnega gospodarjenja