Skoči do osrednje vsebine

Dodelitev službenih stanovanj v najem

Ministrstvo za javno upravo upravlja s fondom stanovanj, ki jih v najem dodeljuje Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije. Upravičenci do dodelitve stanovanja v najem so funkcionarji, uslužbenci na položaju ter javni uslužbenci, ki so zaposleni v organih državne uprave (z izjemo Policije in Slovenske vojske).

Pogoji in način dodeljevanja

Bistveni splošni pogoj za dodelitev službenega stanovanja v najem upravičencu, vključno z zaposlenimi v Policiji in Slovenski vojski je nelastništvo nepremičnine, ki upravičencu in osebam, ki bodo z njim živele, omogoča normalno rabo v oddaljenosti 60 kilometrov od mesta opravljanja zaposlitve. Za funkcionarje je ta razdalja zaradi narave dela krajša, in sicer 20 kilometrov. Poleg navedenega upravičencu predhodno ni smela biti odpovedana najemna pogodba iz krivdnih odpovednih razlogov, ki niso bili odpravljeni, ali pri podaljšanju najemnega razmerja ne sme obstajati kakršenkoli krivdni razlog za odpoved najemne pogodbe, ki ni bil odpravljen. 

Službena stanovanja upravičencem dodeljujemo na podlagi različnih kriterijev:

 • funkcionarjem in javnim uslužbencem na položaju za čas opravljanja funkcije oziroma položaja,
 • na razpisu za čas dela v državni upravi,
 • zunaj razpisa za dobo treh let,
 • iz razloga nujnih službenih potreb za dobo dveh let z možnostjo podaljšanja oziroma za čas trajanja delovnega razmerja, ki je vezano na osebno zaupanje funkcionarja.

Stanovanjski pravilnik poleg zgoraj naštetih možnosti dodelitve predvideva tudi posebne primere:

 • dodelitev iz razloga smotrnega gospodarjenja za tržno najemnino fizičnim in pravnim osebam, če stanovanje potrebujejo za stanovanjske namene,
 • dodelitev ob upokojitvi upokojenemu javnemu uslužbencu za tržno najemnino,
 • dodelitev svojcu umrlega najemnika in
 • dodelitev javnim uslužbencem Urada predsednika Republike Slovenije.

Pri dodeljevanju stanovanj izven razpisa obstoji načelo recipročnosti s stanovanjskim fondom Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve, saj se za neprofitno najemnino za dobo treh let lahko oddajo stanovanja tudi uslužbencem v Policiji in Slovenski vojski.

Objava prostih službenih stanovanj z možnostjo dodelitve v najem zunaj razpisa in na podlagi smotrnega gospodarjenja

Stanovanjski pravilnik (SP-2) predvideva , da se službena stanovanja, ki so že dalj časa nezasedena in zanje ni bilo izkazanega interesa na zadnjem razpisu, lahko dodelijo v najem javnim uslužbencem ter fizičnim oziroma pravnim osebam.

Javni uslužbenci

Javni uslužbenci, zaposleni pri organu iz pete alineje 2. člena SP-2, ter zaposleni v Policiji in Slovenski vojski imajo možnost dodelitve nezasedenih službenih stanovanj na podlagi 37. člena SP-2. Najemno razmerje se s prosilcem sklene za določen čas do treh let, z možnostjo podaljšanja in neprofitno najemnino.

Vlogi morate priložiti:

 • potrdilo o sklenjenem delovnem razmerju, ki ga izda organ, kjer je uslužbenec zaposlen in 
 • dokazilo o izpolnjevanju splošnega pogoja za dodelitev službenega stanovanja zase in za vse člane gospodinjstva, ki bodo skupaj z vami uporabljali stanovanje.

Če za najem stanovanja interes izkaže več upravičencev, se stanovanje dodeli po vrstnem redu prejetih vlog glede na datum oziroma uro prejema. Vloge za najem objavljenih stanovanj sprejemamo do umika objave s spletne strani. O vlogah bo odločala Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije.

Zainteresirani javni uslužbenci lahko vlogo pošljete na naslov Ministrstva za javno upravo:

Drugi prosilci

Če za posamezno stanovanje iz seznama nezasedenih stanovanj v roku 15 dni od dneva objave na spletnem mestu ministrstva ni izkazanega interesa, se takšno stanovanje na podlagi 42. člena SP-2 iz razloga smotrnega gospodarjenja lahko odda fizični osebi, starejši od 18 let, ki prejema redne dohodke ali pravni osebi, če stanovanje potrebuje za stanovanjske namene. Takšno najemno razmerje se sklene za tržno najemnino, za določen čas do treh let, z možnostjo podaljšanja.

Vlogi mora biti priloženo:

 • dokazilo o prejemanju rednih dohodkov

Če za najem stanovanja interes izkaže več upravičencev, se stanovanje dodeli po vrstnem redu prejetih vlog glede na datum oziroma uro prejema. Vloge za najem objavljenih stanovanj sprejemamo do umika objave s spletne strani. O vlogah bo odločala Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije.

Zainteresirani prosilci lahko vlogo pošljejo na naslov Ministrstva za javno upravo:

Seznam nezasedenih stanovanj v upravljanju Ministrstva za javno upravo

Vloge za dodelitev stanovanj v najem oziroma podaljšanje najemnega razmerja

Sprememba neprofitne najemnine

Seznanjamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. maja 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki v 22. členu v povezavi s 44. členom določa, da se vrednost točke postopoma spremeni iz dosedanje 2,63 evra na 3,5 evra. Novela zakona tako predvideva, da je:

 • od 1. julija 2021 do 31. marca 2022 vrednost točke 2,92 evra;
 • od 1. aprila 2022 do 31. marca 2023 vrednost točke 3,21 evra in
 • od 1. aprila 2023 do 31. marca 2024 vrednost točke 3,5 evra.

V vseh nadaljnjih letih se bo vrednost točke uskladila enkrat letno, v odvisnosti z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem koledarskem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in se bo uporabljala od 1. aprila do 31. marca naslednjega leta. 

Za najem stanovanja se vam, skladno z najemno pogodbo, zaračunava neprofitna najemnina, ki se med trajanjem najemnega razmerja oblikuje v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Po le-tej je višina neprofitne najemnine odvisna tudi od vrednosti točke. Glede na zgoraj predvideno postopno spremembo vrednosti točke ocenjujemo, da se bo neprofitna najemnina na zakonsko določene presečne datume zvišala za 11,02 %. Trenutna neprofitna najemnina, ki se vam zaračunava, se bo do leta 2024 zvišala za 33,06 %. Višja najemnina se vam bo obračunala avtomatično, saj je v najemni pogodbi določeno, da se med trajanjem najemnega razmerja najemnina oblikuje v skladu s predpisi za oblikovanje neprofitne najemnine v neprofitnih stanovanjih. Sklenitev aneksa k pogodbi tako ni potrebna.