GOV.SI

Dodelitev službenih stanovanj v najem

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Ministrstvo za javno upravo upravlja s fondom stanovanj, ki jih v najem dodeljuje Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije. Upravičenci za dodelitev stanovanj v najem so javni uslužbenci, ki so zaposleni v organih državne uprave (z izjemo Policije in Slovenske vojske), in funkcionarji.

Pogoji in način dodeljevanja

Bistveni splošni pogoj za dodelitev službenega stanovanja v najem upravičencu je nelastništvo nepremičnine, ki upravičencu in osebam, ki bodo z njim živele, omogoča normalno rabo v oddaljenosti 60 km od mesta opravljanja zaposlitve. Za funkcionarje je ta razdalja zaradi narave dela krajša, in sicer 20 km. Poleg navedenega, upravičencu predhodno ni smela biti odpovedana najemna pogodba iz krivdnih odpovednih razlogov, ki niso bili odpravljeni ali pri podaljšanju najemnega razmerja ne sme obstajati kakršnikoli krivdni razlog za odpoved najemne pogodbe, ki ni bil odpravljen. 

Službena stanovanja dodeljujemo na podlagi različnih kriterijev:

  • funkcionarjem in javnim uslužbencem na položaju za čas opravljanja funkcije,
  • na razpisu za čas dela v državni upravi,
  • zunaj razpisa za dobo treh let,
  • iz razloga nujnih službenih potreb za dobo dveh let z možnostjo podaljšanja.

Posebni primeri dodeljevanja stanovanj so:

  • iz razloga smotrnega gospodarjenja za tržno najemnino fizičnim in pravnim osebam, če stanovanje potrebujejo za stanovanjske namene,
  • ob upokojitvi upokojenemu javnemu uslužbencu za tržno najemnino,
  • nadalje svojcu umrlega najemnika,
  • izjemoma se lahko oddaja stanovanje, ki je predmet sodnega postopka,
  • kot nominalnemu šefu izvršilne veje oblasti pa se iz predmetnega fonda stanovanja dodeljujejo tudi Uradu predsednika Republike Slovenije.

Pri dodeljevanju stanovanj zunaj razpisa obstoji načelo recipročnosti s stanovanjskim fondom Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve, saj se za neprofitno najemnino za dobo treh let lahko oddajo stanovanja tudi uslužbencem v Policiji in Slovenski vojski.

Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem

Navodila prosilcem

Prosilec odda vlogo za prijavo na razpis tako, da izpolni in podpiše obrazec Prijava na razpis za dodelitev službenih stanovanj«, podpiše Izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev za dodelitev in podaljšanje najemnih stanovanj in na Geodetski upravi RS pridobi »Potrdilo o nelastništvu ali Seznam nepremičnin.

Izpolnjeno prijavo, izjavo in potrdilo mora predložiti organu, pri katerem je zaposlen, do vključno 21. 6. 2019. Prepozno prejete vloge organ, pri katerem je prosilec zaposlen, izloči iz nadaljnje obravnave.

Navodila organom

Vloge in listine, ki so jih posredovali prosilci, organi opremijo z datumom prejema, pregledajo in vloge točkujejo v skladu s Stanovanjskim pravilnikom. Skupno število točk posameznega prosilca je seštevek točk ovrednotenega delovnega mesta, kadrovskih točk, točk za delovno dobo in morebitnih dodatnih točk v primeru iz 20. člena Stanovanjskega pravilnika.

Prosilce razvrstijo glede na število zbranih točk, ločeno za vsak kraj posebej, kot izhaja iz seznama stanovanj. Prednostne rede skupaj z zahtevanimi listinami posredujejo do vključno 8. 7. 2019, s pripisom: »Razpis 2019« na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za stvarno premoženje, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. Prepoznih prednostnih redov in ostalih zahtevanih listin Stanovanjska komisija pri odločanju ne bo upoštevala. 

Objava prostih službenih stanovanj z možnostjo dodelitve v najem zunaj razpisa

Trenutno ni na voljo prostih službenih stanovanj.