Skoči do osrednje vsebine

Dodelitev službenih stanovanj v najem

Ministrstvo za javno upravo upravlja s fondom stanovanj, ki jih v najem dodeljuje Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije. Upravičenci do dodelitve stanovanja v najem so javni uslužbenci, ki so zaposleni v organih državne uprave (z izjemo Policije in Slovenske vojske), in funkcionarji.

Pogoji in način dodeljevanja

Bistveni splošni pogoj za dodelitev službenega stanovanja v najem upravičencu je nelastništvo nepremičnine, ki upravičencu in osebam, ki bodo z njim živele, omogoča normalno rabo v oddaljenosti 60 kilometrov od mesta opravljanja zaposlitve. Za funkcionarje je ta razdalja zaradi narave dela krajša, in sicer 20 kilometrov. Poleg navedenega upravičencu predhodno ni smela biti odpovedana najemna pogodba iz krivdnih odpovednih razlogov, ki niso bili odpravljeni, ali pri podaljšanju najemnega razmerja ne sme obstajati kakršenkoli krivdni razlog za odpoved najemne pogodbe, ki ni bil odpravljen. 

Službena stanovanja dodeljujemo na podlagi različnih kriterijev:

 • funkcionarjem in javnim uslužbencem na položaju za čas opravljanja funkcije,
 • na razpisu za čas dela v državni upravi,
 • zunaj razpisa za dobo treh let,
 • iz razloga nujnih službenih potreb za dobo dveh let z možnostjo podaljšanja.

Posebni primeri dodeljevanja stanovanj:

 • iz razloga smotrnega gospodarjenja za tržno najemnino fizičnim in pravnim osebam, če stanovanje potrebujejo za stanovanjske namene,
 • ob upokojitvi upokojenemu javnemu uslužbencu za tržno najemnino,
 • nadalje svojcu umrlega najemnika,
 • izjemoma se lahko oddaja stanovanje, ki je predmet sodnega postopka,
 • kot nominalnemu šefu izvršilne veje oblasti se iz predmetnega fonda stanovanja dodeljujejo tudi Uradu predsednika Republike Slovenije.

Pri dodeljevanju stanovanj izven razpisa obstoji načelo recipročnosti s stanovanjskim fondom Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve, saj se za neprofitno najemnino za dobo treh let lahko oddajo stanovanja tudi uslužbencem v Policiji in Slovenski vojski.

Razpis za dodelitev službenih stanovanj 2019

Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem se je 4. 9. 2020 zaključil. Do naslednjega razpisa se prosta službena stanovanja v najem oddajajo pod pogoji, ki veljajo zunaj razpisa. 

Objava prostih službenih stanovanj z možnostjo dodelitve v najem zunaj razpisa in na podlagi smotrnega gospodarjenja

Javni uslužbenci

Javni uslužbenci, zaposleni pri organu iz prvega odstavka 2. člena Stanovanjskega pravilnika, ter zaposleni v Policiji in Slovenski vojski imajo možnost dodelitve nezasedenih službenih stanovanj na podlagi 28. člena Stanovanjskega pravilnika.

Zainteresirani javni uslužbenci lahko vlogo pošljejo na naslov Ministrstva za javno upravo oziroma na elektronski naslov ministrstva gp.mju@gov.si

Vlogi morajo priložiti:

 • potrdilo o sklenjenem delovnem razmerju, ki ga izda organ, kjer je uslužbenec zaposlen,
 • podpisano izjavo o izpolnjevanju splošnega pogoja iz prve alineje prvega odstavka 6. člena Stanovanjskega pravilnika in
 • potrdilo o nelastništvu oziroma seznam nepremičnin (sezname pridobite preko portala eUprava ali na Geodetski Upravi Republike Slovenije).

Vlogi lahko prosilec priloži tudi izjavo iz tretjega odstavka 14. člena Stanovanjskega pravilnika.

Drugi prosilci

Če za posamezno stanovanje iz seznama prostih stanovanj v roku tridesetih dni od dneva objave na spletni strani ministrstva ne bo izkazanega interesa, se takšno stanovanje na podlagi 33. člena Stanovanjskega pravilnika iz razloga smotrnega gospodarjenja lahko odda fizični osebi, starejši od 18 let, ki prejema redne dohodke ali pravni osebi, če stanovanje potrebuje za stanovanjske namene. Takšno najemno razmerje se sklene za tržno najemnino, za določen čas do treh let, z možnostjo podaljšanja.

Vlogi mora biti priloženo:

 • dokazilo o prejemanju rednih dohodkov (potrdilo o sklenjenem delovnem razmerju s strani delodajalca, fotokopija pogodbe o zaposlitvi, fotokopija plačilne liste, fotokopija bančnega izpiska, potrdilo centra za socialno delo ali katerokoli drugo dokazilo, iz katerega je razviden priliv rednega dohodka),
 • izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za dodelitev najemnega stanovanja.

Zainteresirani prosilci lahko vlogo pošljejo na naslov Ministrstva za javno upravo oziroma na elektronski naslov ministrstva gp.mju@gov.si

Če za najem stanovanja interes izkaže več upravičencev, se stanovanje dodeli po vrstnem redu prejetih vlog glede na datum oziroma uro prejema. Vloge za najem objavljenih stanovanj sprejemamo do umika objave s spletne strani. O vlogah bo odločala Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije.

Vloga za dodelitev službenih stanovanj zunaj razpisa