Skoči do osrednje vsebine

Dodelitev službenih stanovanj v najem

Ministrstvo za javno upravo upravlja s fondom stanovanj, ki jih v najem dodeljuje Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije. Upravičenci do dodelitve stanovanja v najem so javni uslužbenci, ki so zaposleni v organih državne uprave (z izjemo Policije in Slovenske vojske), in funkcionarji.

Razpis za dodelitev službenih stanovanj 2021 objavljen dne 13. 7. 2021

Na podlagi Stanovanjskega pravilnika št. 020-93/2021/3 z dne 28. 6. 2021 (v nadaljevanju:SP-2) in Sklepa št. 352-104/2021/2 z dne 6. 7. 2021, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije objavlja

RAZPIS ZA DODELITEV SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM

1. Upravičenci do prijave na razpis:

Upravičenci do prijave na razpis so javni uslužbenci, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v Vladi Republike Slovenije, vladnih službah, ministrstvih, upravnih enotah in organih v sestavi ministrstev, razen Policije in Slovenske vojske (v nadaljevanju: organ).

Na razpis se lahko prijavijo tudi naslednji najemniki službenih stanovanj:

 • javni uslužbenci na položaju, ki jim je bilo službeno stanovanje dodeljeno kot upravičencem na podlagi 11. člena SP-2 ali 10. člena Stanovanjskega pravilnika št. 35200-3/2017/7 z dne 6. 4. 2017 (v nadaljevanju: SP-1),
 • javni uslužbenci, ki jim je bilo službeno stanovanje dodeljeno kot upravičencem zaradi razlogov nujnih službenih potreb iz druge ali tretje alineje 14. člena SP-2 ali 30. člena SP-1 in
 • javni uslužbenci, ki jim je bilo službeno stanovanje dodeljeno kot upravičencem zunaj razpisa na podlagi prve alineje prvega odstavka 37. člena SP-2 ali 28. člena SP-1.

Javni uslužbenci, ki so že najemniki službenih stanovanj in imajo najemno razmerje sklenjeno za čas dela v organu, niso upravičeni do prijave na ta razpis.

2. Prijava na razpis:

Upravičenci, ki izpolnjujejo splošne pogoje za dodelitev stanovanja, vlogo za prijavo na razpis, do vključno dne 20. 8. 2021, posredujejo na uradni elektronski naslov organa, pri katerem so zaposleni.

Zakonca oziroma partnerja iz partnerske zveze, zunajzakonska partnerja oziroma partnerja nesklenjene partnerske zveze, ki sta oba upravičenca do dodelitve službenega stanovanja, lahko oba, vsak pri svojem organu zaposlitve, vložita vlogo za prijavo na razpis. Njuni vlogi se do oblikovanja skupnih prednostnih redov obravnavata samostojno.

Vloga za prijavo na razpis mora vsebovati:

 • izpolnjen obrazec – Vloga za prijavo na razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem, ki je Priloga 2 tega razpisa. V vlogi je potrebno navesti podatke prosilca, vključno s številom članov gospodinjstva iz drugega in tretjega odstavka 9. člena SP-2, in kraj, v katerem prosilec želi, da se mu dodeli službeno stanovanje v okviru razpisa;
 • dokazila o izpolnjevanju splošnega pogoja, da ni prosilec sam ali njegov zakonec oziroma partner iz partnerske zveze, zunajzakonski partner oziroma partner nesklenjene partnerske zveze ali drug ožji družinski član, ki bo z njim živel v skupnem gospodinjstvu, lastnik ali solastnik stanovanja ali stanovanjske hiše, ki upravičencu in osebam, ki bodo z njim živele, omogoča normalno uporabo in se nahaja v oddaljenosti do 60 km od kraja opravljanja dela javnega uslužbenca ali javnega uslužbenca na položaju.

Vloga za prijavo na razpis lahko vsebuje tudi:

 • izjavo, da se prosilec strinja z odstopom od površinskih normativov, če se prosilec strinja z dodelitvijo službenega stanovanja, ki odstopa od površinskih normativov;
 • potrdilo zdravnika specialista o nosečnosti, če prosilec kot člana gospodinjstva uveljavlja tudi še nerojenega otroka, bi ga bil upravičenec dolžan preživljati po zakonu, ki ureja družinska razmerja.

3. Obravnava vlog pri organih

Prejete vloge prosilcev organi opremijo z datumom prejema tako, da jim priložijo izpis iz dokumentarnega sistema, iz katerega je razviden datum prejema. Prepozno prejete vloge prosilcev organi izločijo iz nadaljnje obravnave.

Organi vloge pregledajo. Popolne vloge prosilcev, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, organi točkujejo skladno s kriteriji za točkovanje prosilcev iz 3. poglavja tega razpisa. Obrazložitev točkovanja s kadrovskimi točkami, argumentirano pojasnilo kadrovskih potreb organa glede prosilca in kompetenc prosilca, organ priloži vlogi prosilca, ki so mu bile točke dodeljene.

Glede na skupno število točk posameznega prosilca organ prosilce razvrsti v prednostne rede organa iz Priloge 3 tega razpisa. Organ prednostne rede oblikuje ločeno za vsak kraj iz Priloge 1 posebej.

Organi prednostne rede in vloge prosilcev ter podatek o številu zaposlenih pri organu na dan objave razpisa, do vključno dne 6. 9. 2021, posredujejo Ministrstvu za javno upravo na elektronski naslov gp.mju@gov.si. Organ odgovarja za pravilnost posredovanih podatkov iz kadrovskih evidenc in točnost podatkov o razdalji med kraji. Prepozni prednostni redi niso predmet nadaljnje obravnave.

4. Kontaktni podatki:

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko obrnete na:

 • telefonsko številko: 01 478 18 15 (Ana Pavlič) ali 01 478 18 67 (Teja Lavrenčič Uršič) ali 01 478 8624 (Biserka Gorišek)
 • elektronski naslov: gp.mju@gov.si.

Sprememba neprofitne najemnine - OBVESTILO

Seznanjamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. maja 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki v 22. členu v povezavi s 44. členom določa, da se vrednost točke postopoma spremeni iz dosedanje 2,63 eura na 3,5 eura. Novela zakona tako predvideva, da je:

 • od 1. julija 2021 do 31. marca 2022 vrednost točke 2,92 eura;
 • od 1. aprila 2022 do 31. marca 2023 vrednost točke 3,21 eura in
 • od 1. aprila 2023 do 31. marca 2024 vrednost točke 3,5 eura.

V vseh nadaljnjih letih se bo vrednost točke uskladila enkrat letno, v odvisnosti z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem koledarskem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in se bo uporabljala od 1. aprila do 31. marca naslednjega leta. 

Za najem stanovanja se vam, skladno z najemno pogodbo, zaračunava neprofitna najemnina, ki se med trajanjem najemnega razmerja oblikuje v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in nasl.). Po le-tej je višina neprofitne najemnine odvisna tudi od vrednosti točke. Glede na zgoraj predvideno postopno spremembo vrednosti točke ocenjujemo, da se bo neprofitna najemnina na zakonsko določene presečne datume zvišala za 11,02 %. Trenutna neprofitna najemnina, ki se vam zaračunava, se bo do leta 2024 zvišala za 33,06 %. Višja najemnina se vam bo obračunala avtomatično, saj je v najemni pogodbi določeno, da se med trajanjem najemnega razmerja najemnina oblikuje v skladu s predpisi za oblikovanje neprofitne najemnine v neprofitnih stanovanjih. Sklenitev aneksa k pogodbi tako ni potrebna.

V kolikor imate v zvezi s predmetno zadevo dodatna vprašanja se lahko obrnete na Simono Slaček, tel. št. 01 478 8567 ali e-pošta: simona.slacek@gov.si.

Pogoji in način dodeljevanja

Bistveni splošni pogoj za dodelitev službenega stanovanja v najem upravičencu je nelastništvo nepremičnine, ki upravičencu in osebam, ki bodo z njim živele, omogoča normalno rabo v oddaljenosti 60 kilometrov od mesta opravljanja zaposlitve. Za funkcionarje je ta razdalja zaradi narave dela krajša, in sicer 20 kilometrov. Poleg navedenega upravičencu predhodno ni smela biti odpovedana najemna pogodba iz krivdnih odpovednih razlogov, ki niso bili odpravljeni, ali pri podaljšanju najemnega razmerja ne sme obstajati kakršenkoli krivdni razlog za odpoved najemne pogodbe, ki ni bil odpravljen. 

Službena stanovanja dodeljujemo na podlagi različnih kriterijev:

 • funkcionarjem in javnim uslužbencem na položaju za čas opravljanja funkcije,
 • na razpisu za čas dela v državni upravi,
 • zunaj razpisa za dobo treh let,
 • iz razloga nujnih službenih potreb za dobo dveh let z možnostjo podaljšanja.

Posebni primeri dodeljevanja stanovanj:

 • iz razloga smotrnega gospodarjenja za tržno najemnino fizičnim in pravnim osebam, če stanovanje potrebujejo za stanovanjske namene,
 • ob upokojitvi upokojenemu javnemu uslužbencu za tržno najemnino,
 • nadalje svojcu umrlega najemnika,
 • izjemoma se lahko oddaja stanovanje, ki je predmet sodnega postopka,
 • kot nominalnemu šefu izvršilne veje oblasti se iz predmetnega fonda stanovanja dodeljujejo tudi Uradu predsednika Republike Slovenije.

Pri dodeljevanju stanovanj izven razpisa obstoji načelo recipročnosti s stanovanjskim fondom Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve, saj se za neprofitno najemnino za dobo treh let lahko oddajo stanovanja tudi uslužbencem v Policiji in Slovenski vojski.

Drugi pomembni dokumenti