Skoči do osrednje vsebine

Lokalna samouprava je v izključni pristojnosti Republike Slovenije, zato zakonodaje ne prilagaja pravnemu redu Evropske unije, je pa zavezana k spoštovanju Evropske listine lokalne samouprave – MELLS. Predstavniki slovenskih občin sodelujejo v več mednarodnih organizacijah občin in regij. Uradni delegaciji ima Slovenija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope in v Odboru regij pri Evropski uniji.

Evropska listina lokalne samouprave

Slovenija je že pri pripravi nove ustave leta 1991 upoštevala najpomembnejši pravni instrument Sveta Evrope na področju lokalne samouprave, to je Evropsko listino lokalne samouprave, ki jo je Svet Evrope sprejel leta 1985.

Slovenija je evropsko listino podpisala leta 1994 in ratificirala, brez pridržkov, leta 1996. Listina je v Republiki Sloveniji začela veljati 1. marca 1997, za njeno uresničevanje pa je odgovorna vlada oziroma ministrstvo, pristojno za lokalno samoupravo.

Madridska konvencija

Slovenske občine lahko v skladu s svojimi pristojnostmi prosto sodelujejo z njihovimi partnerji iz drugih držav.

Čezmejno sodelovanje samoupravnih lokalnih skupnosti ima v Evropi dolgo tradicijo. Svet Evrope je že leta 1980 s sprejetjem tako imenovane Madridske konvencije utrl pot oblikovanju nekaterih tipskih oblik čezmejnega sodelovanja občin in regij.

Tudi Evropska unija je na področju čezmejnega sodelovanja lokalnih oblasti zelo aktivna, zlasti za to dejavnost zagotavlja močne finančne spodbude. Spomnimo na programa Phare in Interreg, ki ju slovenska javnost pozna še iz obdobja, preden je Slovenija postala članica EU. Od sprejetja Lizbonske strategije leta 2000 se je v EU uveljavil pojem teritorialne kohezije.

Evropsko teritorialno sodelovanje pomeni čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje. Za slovenske občine je zanimivo predvsem čezmejno sodelovanje.

Predstavniki slovenskih občin sodelujejo v več mednarodnih organizacijah občin in regij. Uradni delegaciji, ki jih na predlog reprezentativnih združenj občin predlaga minister, pristojen za lokalno samoupravo, sodelujeta v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope in v Odboru regij pri Evropski uniji.

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope sestavljajo predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti držav članic Sveta Evrope.

Kongres predstavlja več kot 200.000 lokalnih oblasti in šteje 324 članov in prav toliko njihovih namestnikov. Kongres sestavljata Zbornica lokalnih oblasti in Zbornica regionalnih oblasti. Predstavniki slovenskih občin imajo v kongresu tri člane.

Kongres v državah članicah izvaja tudi tako imenovano spremljanje (monitoring) skladnosti sistema lokalne samouprave z načeli Evropske listine lokalne samouprave. V Republiki Sloveniji je takšno spremljanje opravil že trikrat, nazadnje leta 2018. 

Odbor regij

Evropska unija ni pristojna za področje lokalne samouprave, je pa zavezana načelu subsidiarnosti, decentralizaciji in opravljanju javnih storitev čim bližje državljanom.

Zato je bilo na podlagi Pogodbe o Evropski uniji (Maastrichtske pogodbe) ustanovljeno posebno posvetovalno telo, Odbor regij, v katerem so zastopane lokalne in regionalne oblasti držav članic.

Predstavniki lahko v odboru izmenjujejo mnenja o predpisih EU, ki neposredno vplivajo na lokalne oblasti. Slovensko delegacijo sestavlja sedem predstavnikov občin.