GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Lokalna samouprava je v izključni pristojnosti Republike Slovenije, zato zakonodaje ne prilagaja pravnemu redu Evropske unije, je pa zavezana k spoštovanju Evropske listine lokalne samouprave - MELLS. Predstavniki slovenskih občin sodelujejo v več mednarodnih organizacijah občin in regij. Uradni delegaciji ima Slovenija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope in v Odboru regij pri Evropski uniji.

Evropska listina lokalne samouprave - MELLS

Slovenija je že pri pripravi nove ustave v letu 1991 upoštevala najpomembnejši pravni instrument Sveta Evrope na področju lokalne samouprave Evropsko listino lokalne samouprave - MELLS, ki jo je Svet Evrope sprejel leta 1985.

Slovenija je evropsko listino podpisala leta 1994 in ratificirala, brez pridržkov, leta 1996. Listina je v Republiki Sloveniji začela veljati 1. marca 1997, za njeno uresničevanje pa je zadolžena Vlada oziroma ministrstvo pristojno za lokalno samoupravo.

Madridska konvencija

Slovenske občine lahko v skladu s svojimi pristojnostmi prosto sodelujejo z njihovimi partnerji iz drugih držav.

Čezmejno sodelovanje samoupravnih lokalnih skupnosti ima v Evropi že dolgo tradicijo. Svet Evrope je že leta 1980 s sprejetjem t. i. Madridske konvencije utrl pot oblikovanju določenim tipskim oblikam čezmejnega sodelovanja občin in regij.

Tudi Evropska unija je na področju čezmejnega sodelovanja lokalnih oblasti zelo aktivna, posebej zato, ker za to dejavnost zagotavlja močne finančne spodbude. Spomnimo na Phare in Interreg programa, ki ju slovenska javnost pozna še iz obdobja, preden je Slovenija postala članica EU. Od sprejetja Lizbonske strategije leta 2000 se je v EU uveljavil pojem teritorialne kohezije.

Pojem evropsko teritorialno sodelovanje označuje čezmejno, tans-nacionalno in med-regionalno sodelovanje. Za slovenske občine je zanimivo predvsem čezmejno sodelovanje.

Predstavniki slovenskih občin sodelujejo v več mednarodnih organizacijah občin in regij. Uradni delegaciji, ki jih na predlog reprezentativnih združenj občin predlaga minister, pristojen za lokalno samoupravo, sodelujeta v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope in v Odboru regij pri Evropski uniji.

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope sestavljajo predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti držav članic Sveta Evrope.

Kongres prestavlja več kot 200.000 lokalnih oblasti in šteje 636 članov. Predstavniki slovenskih občin imajo v kongresu 3 sedeže, dva v Zbornici lokalnih oblasti in enega v zbornici regionalnih oblasti.

Kongres v državah članicah izvaja tudi t. i. monitoring o skladnosti sistema lokalne samouprave z načeli Evropske listine lokalne samouprave. V Republiki Sloveniji je takšen monitoring opravil že trikrat, nazadnje leta 2018. 

Odbor regij

Evropska unija ni pristojna za področje lokalne samouprave, je pa zelo zainteresirana za uveljavljanje skupnih evropskih standardov na področju lokalne in regionalne demokracije, kot so načelo subsidiarnosti, decentralizacija, opravljanje javnih storitev čim bližje državljanom itd.

Zato je bilo na podlagi Maastrichtske pogodbe ustanovljeno posebno posvetovalno telo, Odbor regij, v katerem so zastopane lokalne in regionalne oblasti držav članic.

Predstavniki lahko v odboru izmenjujejo mnenja o predpisih EU, ki neposredno vplivajo na lokalne oblasti. Slovensko delegacijo sestavlja sedem predstavnikov občin.