Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za lokalno samoupravo zagotavljamo sistemsko ureditev organiziranosti in delovanja slovenskih občin. Pripravljamo zakonske rešitve na področju lokalne samouprave in sodelujemo pri pripravi področne zakonodaje v pristojnosti drugih resorjev, kadar se vsebine nanašajo na delovanje občin. Občinskim organom svetujemo pri izvajanju njihovih nalog in pristojnosti. Zagotavljamo izvajanje Evropske listine lokalne samouprave in zakonodaje s področja organizacije, delovanja in financiranja občin.

Področja in teme

 • Občinski organi

  Osnovne enote lokalne samouprave so občine ali mestne občine. Občine so enakopraven partner države, upravljajo jih trije samostojni organi – župan, občinski svet in nadzorni odbor. Župana in člane občinskega sveta izvolijo prebivalci na lokalnih volitvah vsake štiri leta, nadzorni svet pa imenujejo občinski svetniki.

 • Naloge občin

  Med lokalne zadeve spadajo vse tiste zadeve, ki jih občine lahko urejajo samostojno in se nanašajo samo na prebivalce občine. Tudi kadar nalogo določa zakon, jo občine zaradi lokalnih posebnosti lahko urejajo različno. Večina nalog v pristojnosti občine se nanaša na področja prostorskega načrtovanja, gradnje objektov, lokalnih javnih služb, varstva okolja, osnovnega šolstva, varstva otrok in drugih. Država lahko občini prenese v opravljanje posamezne naloge iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva.

 • Financiranje občin

  Za vse občine v Republiki Sloveniji, ne glede na njihovo raznolikost, velja enak sistem financiranja. Naš cilj je državljanom zagotoviti enake možnosti za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov ne glede na to, v kateri občini prebivajo. Občine se financirajo z lastnimi viri, ti pomenijo več kot 90 % vseh virov, transfernimi prihodki iz državnega proračuna in s sredstvi EU, lahko pa se tudi zadolžujejo.

 • Lokalne volitve

  Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, imamo vsake štiri leta. V občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, ob tem volimo tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti.

 • Sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni

  V lokalnih skupnostih so prebivalci najbliže oblastem, zato najlaže uresničujejo pravico do sodelovanja pri sprejemanju odločitev. Prebivalci občin lahko pri odločanju sodelujejo tako, da se udeležujejo posvetovanj, predlagajo referendume, obravnavajo predloge, in imajo dostop do vseh informacij javnega značaja. Uvajajo pa se tudi manj formalizirane oblike sodelovanja, kot so dnevi odprtih vrat, županovi dnevi, zbori občanov, spletni forumi in zbiranje predlogov s spletnimi obrazci.

 • Občine v številkah

  Osnovna organizacijska oblika lokalne samouprave je občina. V Sloveniji deluje 212 občin, od tega jih ima dvanajst status mestne občine.

 • Lokalna samouprava in mednarodna skupnost

  Lokalna samouprava je v izključni pristojnosti Republike Slovenije, zato zakonodaje ne prilagaja pravnemu redu Evropske unije, je pa zavezana k spoštovanju Evropske listine lokalne samouprave – MELLS. Predstavniki slovenskih občin sodelujejo v več mednarodnih organizacijah občin in regij. Uradni delegaciji ima Slovenija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope in v Odboru regij pri Evropski uniji.