Skoči do osrednje vsebine

Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, imamo vsake štiri leta. V občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, ob tem volimo tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti.

Volilna pravica

Pravico voliti in biti voljen na lokalnih volitvah ima občan, ki je na dan glasovanja dopolnili najmanj 18 let, je državljan Republike Slovenije ali državljan drugih držav članic Evropske unije, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Na lokalnih volitvah imajo volivci volilno pravico samo v občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Omejitev uresničevanja volilne pravice na lokalnih volitvah velja za osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo ali za katere skrbijo starši ali skrbniki s podaljšano roditeljsko pravico po določbah zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.

Načini glasovanja

Redne lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, izvedemo vsake štiri leta, in sicer tretjo nedeljo v novembru.

Volitve potekajo na voliščih. V nekaterih primerih, ki jih določa zakon, lahko volivci glasujejo tudi na domu ali po pošti.

  • Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najpozneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to prav tako najpozneje deset dni pred dnem glasovanja sporočijo okrajni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. To sporočilo velja do preklica. 
  • Na domu lahko glasujejo volivci, ki zaradi bolezni ne morejo osebno priti na volišče, kjer so vpisani v volilni imenik, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnem glasovanja.

Pred začetkom glasovanja mora član volilnega odbora z osebnim dokumentom ali na drug način ugotoviti istovetnost volivca.

Volitve članov občinskega sveta

Vsaka štiri leta v 212 slovenskih občinah volivci izvolijo od 7 pa tja do 45 članic in članov občinskega sveta.

Kandidiranje

Kandidate in liste kandidatov za občinski svet določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti.

Kandidate za člane občinskih svetov, ki so predstavniki italijanske in madžarske narodne skupnosti v posameznih občinah, določijo volivci, ki so pripadniki teh narodnih skupnosti, s podpisi najmanj 15 volivcev.

Kandidate za člane občinskih svetov, ki so predstavniki romske skupnosti v posameznih občinah, določijo volivci, ki so pripadniki romske skupnosti, s podpisi najmanj 15 volivcev ali jih določi organ društvene organizacije Romov v občini.

Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata.

Volitve

Občinski svet lahko šteje od 7 do 45 članov, odvisno od velikosti občine. Člani občinskega sveta so izvoljeni za štiriletni mandat.

Kadar je članov občinskega sveta od 7 do 11, se ti volijo po večinskem volilnem sistemu.

Kadar je članov občinskega sveta od 12 do 45, se ti volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.

Člani občinskega sveta, ki so predstavniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti, so voljeni po večinskem volilnem sistemu.

Volitve župana

Župan vodi in predstavlja občino, volivci pa ga volijo neposredno.  

Kandidiranje

Kandidata za župana lahko predlaga politična stranka ali skupina volivcev.

Za vložitev kandidature je potrebno pisno soglasje kandidata.

Volitve

Za župana je izvoljen kandidat, ki na volitvah dobi večino veljavnih glasov.

Če noben od kandidatov ne dobi večine glasov, se izvede drugi krog volitev, kjer volivci izbirajo med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov.

Na glasovnici drugega kroga sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, ki sta jih dobila v prvem krogu volitev. Če je število dobljenih glasov enako, se vrstni red določi z žrebom.

Drugi krog rednih volitev razpiše Državna volilna komisija in se opravi 14 dni po prvem krogu volitev.