Skoči do osrednje vsebine

Politična stranka je združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje z demokratičnim oblikovanjem politične volje državljank in državljanov in s predlaganjem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah. Stranko lahko ustanovi najmanj 200 polnoletnih državljank in državljanov Republike Slovenije, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi stranke. Ustanovitelj stranke ne sme biti oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost.

Registracija politične stranke

V Republiki Sloveniji ne sme delovati stranka, ki ni registrirana. Zahtevo za registracijo politične stranke lahko poda zastopnik stranke pri Ministrstvu za notranje zadeve.

Registracija politične stranke, ki je nastala s spojitvijo političnih strank

Politična stranka se lahko spoji z drugimi strankami ali pripoji k drugi stranki. S tem stranka preneha delovati oziroma obstajati. Stranka, ki je nastala s spojitvijo, in stranka, h kateri se je druga stranka pripojila, je pravna naslednica strank, ki so s spojitvijo ali pripojitvijo prenehale. 

Zahtevo za registracijo politične stranke, ki je nastala s spojitvijo oziroma zahtevo za registracijo pripojitve, je stranka dolžna podati v roku 15 dni po sprejetih statusnih spremembah. Politična stranka, ki je zaradi spojitve prenehala, se izbriše iz registra političnih strank na podlagi odločbe o registraciji nove politične stranke. Stranka, ki je prenehala zaradi pripojitve, se izbriše iz registra političnih strank na podlagi odločbe o registraciji pripojitve stranke.

Vlogi za registracijo pripojitve mora priložiti sklepe vseh strank z odločitvijo o pripojitvi.

Razdružitev političnih strank

Stranka se lahko razdruži in s tem preneha z delovanjem. Stranka, ki je nastala z razdružitvijo, je pravna naslednica strank, ki so z razdružitvijo prenehale. 

Politično stranko, ki je zaradi razdružitve prenehala, izbrišemo iz registra političnih strank na podlagi odločbe o registraciji stranke, ki je nastala z razdružitvijo.

Registracija spremembe imena, skrajšanega imena, kratice imena, znaka, statuta, programa, sedeža, naslova sedeža ali zastopnika politične stranke

Stranka lahko spremeni ime, skrajšano ime, kratico imena, znak stranke, sedež stranke ali druge določbe statuta, program, naslov sedeža ali zastopnika stranke.

Izbris politične stranke iz registra političnih strank

Na zahtevo politične stranke lahko registrski organ v postopku stranko izbriše s pravnomočno odločbo. Če stranka preneha, mora zadnji zastopnik podati za zahtevo za izbris stranke iz registra pri Ministrstvu za notranje zadeve v 30 dneh po sprejeti odločitvi o prenehanju stranke. Ob tem pa vlogi priložiti zapisnik organa, ki je sprejel odločitev o prenehanju in poročilo o ureditvi premoženjskih pravnih razmerij ob prenehanju. 

Iskalnik