Skoči do osrednje vsebine

Politična stranka je združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje z demokratičnim oblikovanjem politične volje državljank in državljanov ter s predlaganjem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah. Stranko lahko ustanovi najmanj 200 polnoletnih državljank in državljanov Republike Slovenije, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi stranke. Ustanovitelj stranke ne sme biti oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost.

Registracija politične stranke

V Republiki Sloveniji ne sme delovati stranka, ki ni registrirana. Zahtevo za registracijo politične stranke lahko poda zastopnik stranke pri Ministrstvu za notranje zadeve.

Stranko lahko ustanovi najmanj 200 polnoletnih državljank in državljanov Republike Slovenije, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi stranke.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za notranje zadeve

Registracija politične stranke, ki je nastala s spojitvijo političnih strank oziroma registracija pripojitve politične stranke

Politična stranka se lahko spoji z drugimi strankami ali pripoji k drugi stranki. S tem stranka preneha delovati oziroma obstajati. Stranka, ki je nastala s spojitvijo, in stranka, h kateri se je druga stranka pripojila, je pravna naslednica strank, ki so s spojitvijo ali pripojitvijo prenehale delovati. 

Zahtevo za registracijo politične stranke, ki je nastala s spojitvijo oziroma zahtevo za registracijo pripojitve, je stranka dolžna podati v roku 15 dni po sprejetih statusnih spremembah. Politična stranka, ki je zaradi spojitve prenehala delovati, se izbriše iz registra političnih strank na podlagi odločbe o registraciji nove politične stranke. Stranka, ki je prenehala delovati zaradi pripojitve, se izbriše iz registra političnih strank na podlagi odločbe o registraciji pripojitve stranke.

Vlogi za registracijo pripojitve mora priložiti sklepe vseh strank z odločitvijo o pripojitvi.

Stranka se lahko spoji z drugimi strankami, pripoji k drugi stranki ali razdruži.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve

Razdružitev političnih strank

Stranka se lahko razdruži in s tem preneha delovati. Stranka, ki je nastala z razdružitvijo, je pravna naslednica strank, ki so z razdružitvijo prenehale delovati. 

Politično stranko, ki je zaradi razdružitve prenehala delovati, izbrišemo iz registra političnih strank na podlagi odločbe o registraciji stranke, ki je nastala z razdružitvijo.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za notranje zadeve

Registracija spremembe imena, skrajšanega imena, kratice imena, znaka, statuta, programa, sedeža, naslova sedeža ali zastopnika politične stranke

Stranka lahko spremeni ime, skrajšano ime, kratico imena, znak stranke, sedež stranke ali druge določbe statuta, program, naslov sedeža ali zastopnika stranke.

Izbris politične stranke iz registra političnih strank

Na zahtevo politične stranke lahko registrski organ v postopku stranko izbriše s pravnomočno odločbo. Če stranka preneha delovati, mora zadnji zastopnik podati za zahtevo za izbris stranke iz registra pri Ministrstvu za notranje zadeve v 30 dneh po sprejeti odločitvi o prenehanju delovanja stranke. Ob tem pa vlogi priložiti zapisnik organa, ki je sprejel odločitev o prenehanju delovanja in poročilo o ureditvi premoženjskih pravnih razmerij ob tem. 

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za notranje zadeve