Skoči do osrednje vsebine

Volilno pravico vodimo v evidenci volilne pravice v registru stalnega prebivalstva in centralnem registru prebivalstva Republike Slovenije. Evidenca omogoča uveljavljanje volilne pravice volivcem, ki volilno pravico imajo, in jo onemogoča posameznikom, ki volilne pravice nimajo. Hkrati preprečuje večkratno uveljavljanje volilne pravice istega volivca. Ob vsakih volitvah ali glasovanju na podlagi evidence volilne pravice sestavimo volilne imenike, ki so osnovni popis posameznikov, ki lahko uresničujejo volilno pravico na konkretnem volišču.

Evidenca volilne pravice

V evidenci volilne pravice so zabeleženi:

 • osebno ime volivca,
 • enotna matična številka volivca,
 • datum rojstva in spol,
 • državljanstvo,
 • podatki o izdanem potrdilu o prijavi prebivanja in prijavljenem začasnem prebivališču,
 • podatki o izdanem dovoljenju za stalno prebivanje in prijavljenem stalnem prebivališču,
 • naslov prebivališča,
 • naslov za uresničevanje volilne pravice.

Prav tako so v evidenci navedene morebitne omejitve volilne pravice posameznika, podatki o morebitni pridobitvi ali omejitvi volilne pravice za volitve v Evropski parlament in podatki o dodatni volilni pravici, ki izhaja iz pripadnosti avtohtoni italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti oziroma pripadnosti romski skupnosti.

Uresničevanje volilne pravice

Državljani Republike Slovenije lahko glasujejo na volišču stalnega prebivališča, kjer so vpisani v volilni imenik.

Tujci, ki začasno prebivajo v Republiki Sloveniji, pa lahko glasujejo na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament na volišču, določenem na podlagi prijavljenega začasnega prebivališča v Sloveniji. Državljani, ki stalno prebivajo v tujini, lahko glasujejo na volišču v tujini. Izjemoma pa v tujini lahko glasujejo državljani, ki stalno prebivajo v Republiki Sloveniji in Državno volilno komisijo obvestijo, da želijo glasovati na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu v tujini.

Izjeme pri načinu uresničevanja volilne pravice so:

 • glasovanje po pošti iz tujine,
 • glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji,
 • glasovanje na domu,
 • glasovanje na volišču v domovini (za izseljence),
 • glasovanje izven kraja stalnega prebivališča.

Če posameznik ni vpisan v volilni imenik, lahko glasuje na podlagi potrdila iz stalne evidence volilne pravice, ki ga izda upravna enota, če prebiva v Sloveniji, ali Ministrstvo za notranje zadeve, če je izseljenec.

Uresničevanje volilne pravice ob spremembi stalnega prebivališča

Volilni imeniki so sestavljeni s podatki iz evidence volilne pravice 15 dni pred dnem glasovanja. Če posameznik v tem obdobju spremeni naslov prebivališča, glasuje v volilni enoti, okraju in na volišču, ki mu je bilo dodeljeno na dan sestave volilnega imenika.

Če zaradi selitve v drug kraj volivec ne more glasovati na dotedanjem volišču, lahko pristojno volilno komisijo najkasneje tri dni pred dnem glasovanja obvesti, da želi glasovati izven kraja stalnega prebivališča, na volišču, imenovanem OMNIA.

Uresničevanje volilne pravice brez stalnega prebivališča

Če posameznik nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali je bil naslov v postopku ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča izbrisan iz registra stalnega prebivalstva, upravna enota po uradni dolžnosti določi naslov za glasovanje na podlagi zadnjega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.

Če pa posameznik v Republiki Sloveniji nikoli ni prijavil naslova stalnega prebivališča, upravna enota po uradni dolžnosti določi naslov za glasovanje po zadnjem stalnem prebivališču matere v Republiki Sloveniji. Če to ni mogoče, pa po zadnjem stalnem prebivališču očeta v Republiki Sloveniji.

Če upravna enota ne more določiti naslova po uradni dolžnosti, lahko naslov za glasovanje posameznik izbere sam. Vložiti mora zahtevo pri kateri koli upravni enoti ali diplomatskem predstavništvu oziroma konzulatu Republike Slovenije v tujini.

Posameznik, ki v Republiki Sloveniji nima prijavljenega stalnega prebivališča, je tudi dolžan upravni enoti ali diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov (osebno ime, datum rojstva, spol ali naslov v tujini) in predložiti ustrezno dokazilo. Svojci oziroma osebe, s katerimi je posameznik živel v tujini, pa morajo pristojne obvestiti o morebitni smrti. 

Brez volilne pravice

Pravico do glasovanja imajo volivci, ki so do dneva glasovanja že dopolnili 18 let.

Pravice do glasovanja ne morejo uresničevati posamezniki, ki so sicer že dopolnili 18 let, vendar jim je bodisi zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost. Prav tako, če je bila roditeljska pravica staršev ali drugih oseb podaljšana preko posameznikove polnoletnosti. V teh primerih je sodišče posebej odločilo o odvzemu volilne pravice.

Volilna pravica pa pripada posameznikom, ki jim je bila pred 9. 8. 2006 s pravnomočno sodno odločbo zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb preko polnoletnosti, če sodišče po 9. 8. 2006 ni posebej odločilo o odvzemu pravice voliti in biti voljen.

Volilni imenik

Volilni imenik je javna listina, ki je oblikovana na podlagi evidence volilne pravice ob vsakih volitvah posebej.

Vrste volilnih imenikov:

 • splošni volilni imenik,
 • posebni volilni imenik,
 • volilni imenik državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti,
 • volilni imenik državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti.

Splošni volilni imenik je namenjen uporabi na voliščih na območju Republike Slovenije. Posebni volilni imenik je sestavljen za glasovanje na voliščih na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini in za okrajne volilne komisije.

Najprej sestavimo volilne imenike v elektronski obliki, in sicer najpozneje 20 dni po razpisu volitev. V tem času lahko preverite, ali ste vpisani v volilni imenik in ali so v njem navedeni pravilni podatki.

Volilne imenike, namenjene za glasovanje, sestavimo 15 dni pred dnem glasovanja.

Preverjanje podatkov o volilni pravici

Na upravni enoti ali diplomatskem predstavništvu ali konzulatu v tujini lahko kadarkoli preverite svoje podatke v evidenci volilne pravice.

Če niste vpisani v evidenco volilne pravice ali ste vpisani z napačnimi podatki, lahko vpis zahtevate na upravni enoti, diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.

Zahteva za vpis v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament

Če ste državljan druge države članice Evropske unije, imate volilno pravico za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji, če:

 • ste na dan glasovanja dopolnili 18 let,
 • imate veljavno dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče na območju Republike Slovenije ali veljavno potrdilo o prijavi prebivališča in prijavljeno začasno prebivališče na območju Republike Slovenije,
 • ste vpisani v evidenco volilne pravice v Republiki Sloveniji na podlagi zahteve za vpis.

Zahtevo za vpis v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament posredujete na Ministrstvo za notranje zadeve kadarkoli osebno ali po pošti.

 Posredovati morate:

 • osebno ime,
 • EMŠO oziroma datum rojstva in spol,
 • državljanstvo,
 • stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • prebivališče v tujini,
 • podatke o državi in kraju oziroma volilni enoti, v kateri ste bili nazadnje vpisani v volilni imenik v drugi državi članici Evropske unije, če jih poznate,
 • podpisano izjavo, da imate volilno pravico,
 • podpisano izjavo, da boste volilno pravico za volitve v Evropski parlament uresničevali v Republiki Sloveniji.

 Ob zahtevi morate izkazati identiteto, predložiti dokazilo o državljanstvu in podpisano izjavo, da vam volilna pravica ni bila odvzeta. Dokazilo o državljanstvu države članice Evropske unije je potna listina, potrdilo o državljanstvu, izpisek o rojstvu ali drug identifikacijski dokument, če dokazuje vaše državljanstvo.

V evidenci volilne pravice za volitve v Evropski parlament ostanete vpisani, dokler ne zahtevate izbrisa iz evidence oziroma dokler nas druga država ne obvesti, da ste tam zahtevali vpis v evidenco volilne pravice, oziroma dokler ne odjavite prebivališča iz Republike Slovenije v tujino.