GOV.SI

Osnovna organizacijska oblika lokalne samouprave je občina. V Sloveniji deluje 212 občin, od tega jih ima 11 status mestne občine.

Prve oblike lokalne samouprave na ozemlju današnje Slovenije segajo v sredino 19. stoletja, ko so bili leta 1850 po marčni revoluciji in sprejemu nove ustave izvoljeni prvi občinski sveti. Poslej so bile občine v različnih obdobjih raznih oblik in velikosti.

Stoletje kasneje, leta 1955, so bile občine ukinjene, nadomestile so jih v skladu s takratno ureditvijo družbeno politične skupnosti. Po osamosvojitvi Slovenije in sprejemu nove ustave smo leta 1994 dobili ponovno moderno lokalno samoupravo.

Velikost občin in število prebivalcev

Slovenske občine so si medsebojno precej raznolike. Združujejo okoli šest tisoč naselij, od katerih je vsako stoto brez prebivalcev. V 212 slovenskih občinah jih je več kot polovico s pet tisoč ali manj prebivalci, v njih pa prebiva le šestina slovenskega prebivalstva, medtem ko samo v dveh mestnih občinah, Ljubljani in Mariboru, prebiva skoraj petina vseh državljanov Republike Slovenije. Dve najmanjši občini imata le po nekaj sto prebivalcev. V enajstih mestnih občinah skupno prebiva več kot tretjina prebivalcev države. Vsaka tretja občina meji na državno mejo z eno od štirih sosednjih držav.

Podrobnejše statistične podatke o številu prebivalstva, starosti in druge zanimive podatke o prebivalcih Slovenije na svoji spletni strani objavlja Statistični urad Republike Slovenije. 

Vzpostavitev lokalne samouprave v Republiki Sloveniji v številkah (publikacija SURS, 2007).

Pregled nastanka slovenskih občin

Na podlagi nove slovenske ustave iz leta 1991 je bilo oktobra 1994 ustanovljenih 147 občin po evropskem zgledu, ki so nadomestile 62 družbenopolitičnih skupnosti. Državne funkcije, ki so jih pred tem opravljale prejšnje ozemeljsko večje občine, so bile prenesene na upravne enote, lokalne naloge pa so prevzeli novi organi novih občin.

Štiri leta pozneje se je število občin povečalo na 192, leta 2002 pa na 193. Leta 2006 pa je število občin v Republiki Sloveniji doseglo številko 210, zadnji dve občini sta bili ustanovljeni leta 2011, in sicer Občina Mirna in Občina Ankaran. Danes v Sloveniji deluje 212 občin, od teh jih ima 11 status mestne občine.

Pregled nastanka slovenskih občin (xls).