Skoči do osrednje vsebine

Ustava Republike Slovenije zagotavlja ljudem pravico, da v okviru svoje lokalne skupnosti sami odločajo in urejajo javne zadeve, ki se tičejo življenja in dela prebivalcev na njihovem območju.

Enakopraven partner državi

Osnovne enote lokalne samouprave so občine in mestne občine. Občine se med seboj povezujejo, da bi čim smotrneje uporabile svoje finančne, kadrovske in organizacijske vire. Ustanavljajo zveze, skupne organe in organe skupne občinske uprave, sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove ter združujejo sredstva.

Občine so enakopraven partner državi, upravljajo pa jih trije samostojni organi – župan, občinski svet in nadzorni odbor. Župana in člane občinskega sveta izvolijo prebivalci na lokalnih volitvah vsake štiri leta, nadzorni odbor pa imenujejo občinski svetniki.

Občina se financira iz različnih virov - z dohodnino, nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, taksami, koncesijskimi dajatvami, prihodki od glob in drugimi viri. 

Na ravni med državo in občinami ustava opredeljuje še dodaten podsistem lokalne samouprave, in sicer pokrajine. Ustava določa ustanovitev pokrajin z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev, v postopku pa mora biti zagotovljeno sodelovanje občin. Kljub več poskusom pokrajine še niso ustanovljene, saj za njihovo ustanovitev ni zadostnega političnega soglasja.

Sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni

Najpomembnejši in najzanesljivejši vir informacij o tem, kako uspešna je neka politika občine v praksi, so njeni občani. Ti občinske predpise uporabljajo pri svojih dejavnostih in v vsakdanjem življenju in zato prvi vedo, kdaj so potrebne spremembe. Zaradi svojih raznolikih in bogatih izkušenj, strokovnega znanja in stika s prakso tudi lahko vnaprej dobro ocenijo, kakšne rešitve potrebujejo, da bosta življenje in delo lažja ter uspešnejša, razvoj občine pa hitrejši. Prebivalci občin lahko pri odločanju sodelujejo tako, da se udeležujejo zborov občanov, predlagajo referendume, obravnavajo predloge in imajo dostop do vseh informacij javnega značaja. Uvajamo pa tudi manj formalizirane oblike sodelovanja kot so dnevi odprtih vrat, županovi dnevi, posvetovanja, spletni forumi in zbiranje predlogov s spletnimi obrazci.