GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Ustava Republike Slovenije zagotavlja ljudem pravico, da v okviru svoje lokalne skupnosti sami odločajo in urejajo javne zadeve, ki se tičejo življenja in dela prebivalcev na njihovem območju.

Enakopraven partner državi

Osnovne enote lokalne samouprave so občine ali mestne občine. Občine se med seboj povezujejo, da bi čim smotrneje uporabile svoje finančne, kadrovske in organizacijske vire. Ustanavljajo zveze, skupne organe in organe skupne občinske uprave, sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove ter združujejo sredstva.

Občine so enakopraven partner državi, upravljajo pa jih trije samostojni organi – župan, občinski svet in nadzorni odbor. Župana in člane občinskega sveta izvolijo prebivalci na lokalnih volitvah vsake štiri leta, nadzorni svet pa imenujejo občinski svetniki.

Občina se financira iz različnih virov - s povprečninami, nadomestili za uporabo stavbnega zemljišča, taksami, koncesijskimi dajatvami, prihodki od glob itn. Gospodarsko slabše razvitim, ki same ne morejo v celoti financirati potrebnih projektov, pa zagotovi dodatna sredstva država.

Na ravni med državo in občinami ustava opredeljuje še dodaten podsistem lokalne samouprave, in sicer pokrajine. Ustava določa ustanovitev pokrajin za zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev, v postopku pa mora biti zagotovljeno sodelovanje občin. Kljub več poskusom pokrajine še niso ustanovljene, saj za njihovo ustanovitev ni zadostnega političnega soglasja.

Sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni

Najpomembnejši in najzanesljivejši vir informacij o tem, kako uspešna je neka politika občine v praksi, so njeni občani. Ti občinske predpise uporabljajo pri svojih dejavnostih in v vsakdanjem življenju in zato prvi vedo, kdaj so potrebne spremembe. Zaradi svojih raznolikih in bogatih izkušenj, strokovnega znanja in stika s prakso tudi lahko vnaprej dobro ocenijo, kakšne rešitve potrebujejo, da bosta življenje in delo lažja ter uspešnejša, razvoj občine pa hitrejši. Prebivalci občin lahko pri odločanju sodelujejo tako, da se udeležujejo posvetovanj, predlagajo referendume, obravnavajo predloge, in imajo dostop do vseh informacij javnega značaja. Uvajamo pa tudi manj formalizirane oblike sodelovanja kot so dnevi odprtih vrat, županovi dnevi, zbori občanov, spletni forumi in zbiranje predlogov s spletnimi obrazci.