Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje Strategije razvoja Slovenije 2030

Vlada RS je 7. decembra 2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni razvojni okvir države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. S petimi strateškimi usmeritvami in dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije, z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov pa Slovenijo uvršča med države, ki so prepoznale pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe.

Pripravo nove dolgoročne strategije razvoja države so zahtevala po krizi spremenjena razvojna izhodišča Slovenije in nove razmere v svetu skupaj z globalnimi trendi in izzivi. Hkrati se je izteklo obdobje prejšnjega strateškega razvojnega okvira Slovenije, ki je bil nazadnje opredeljen v Strategiji razvoja Slovenije 2005–2013.

Ob snovanju razvojne poti do boljšega življenja vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki jo opredeljuje Vizija Slovenije, se hkrati zavedamo naše soodgovornosti v globalnem okolju. Strategija razvoja Slovenije 2030 zato vključuje tudi uresničevanje globalnega razvojnega načrta Agende Organizacije združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030.

Kakovost življenja za vse

Kakovost življenja za vse prebivalke in prebivalce Slovenije se bo kazala v 

  • boljših priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, 
  • bolj dostojnem, varnem in aktivnem življenju v zdravem in čistem okolju, 
  • aktivnejšem vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe. 

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so 

  • vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 
  • učenje za in skozi vse življenje, 
  • visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 
  • ohranjeno zdravo naravno okolje in 
  • visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Pet strateških usmeritev za dosego osrednjega cilja strategije bomo uresničevali z delovanjem na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki so zaokrožena v dvanajstih ciljih Strategije. Vsak cilj vsebuje utemeljitev pomembnosti cilja, ključne usmeritve, na katerih bo treba delovati, da bi dosegli kakovostno življenje za vse, 2–3 ključne kazalnike uspešnosti, ki predstavljajo želene rezultate na področju posameznega razvojnega cilja in povezavo s cilji trajnostnega razvoja.

Uresničevanje strategije

Strategija razvoja Slovenije 2030 je podlaga celovitega procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev ter potrditev prednostnih nalog in ukrepov, potrebnih za njihovo doseganje tako, da je zagotovljena dolgoročna vzdržnost javnih financ ter v tem okviru priprava in izvajanje proračunov. Politike, aktivnosti in ukrepi morajo tako prispevati k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030. Cilji predstavljajo podlago za oblikovanje prednostnih nalog in ukrepov Vlade Republike Slovenije, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov. Doseganje Strategije razvoja Slovenije 2030 bomo spremljali s 30 kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi navedeni pri vsakem od razvojnih ciljev. Med temi je posebej izpostavljenih 6 ključnih kazalnikov uspešnosti, s katerimi bomo spremljali doseganje strateških usmeritev.

Izkušnje kažejo, da je treba razvojno načrtovanje in vsebino posameznih razvojnih dokumentov in sistem javnih financ obravnavati celovito in enakovredno. Izvajanje Strategije bo tako temeljilo na srednjeročnem načrtovanju. Za ta namen bosta pripravljena štiriletni Državni program razvojnih politik, ki pripravljata in usklajujeta služba Vlade RS, pristojna za razvoj, in Ministrstvo za finance v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami, in Srednjeročna fiskalna strategija. UMAR bo še naprej v vsakoletnem poročilu o razvoju spremljal izvajanje ciljev strategije razvoja Slovenije.