Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Geodetska uprava Republike Slovenije

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Geodetska uprava Republike Slovenije

Naslov: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 48 00

E-naslov: pisarna.gu@gov.si

Odgovorna oseba: Tomaž Petek, generalni direktor

Datum prve objave kataloga: 29. 12. 2005

Datum zadnje spremembe: 18. 12. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=2545

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Geodetska uprava Republike Slovenije.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

V naše delovno področje sodijo naloge državne geodetske službe, ki obsegajo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov na področju osnovnega geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, množičnega vrednotenja nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ter topografskega in kartografskega sistema.

Skrbimo za zajem, posodabljanje, hranjenje in posredovanje osnovnih podatkov o prostoru in nepremičninah v urejenih zbirkah podatkov, zagotavljamo storitve, povezane z evidentiranjem sprememb v prostoru in na nepremičninah ter izvajamo koordinacijsko vlogo na področju nepremičninskega sistema in prostorske podatkovne infrastrukture.

Vzdržujemo sistem množičnega vrednotenja nepremičnin, evidentiramo in spremljamo podatke o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami, analiziramo stanja in značilnosti nepremičninskega trga, pripravljamo periodična poročila o dogajanju na nepremičninskem trgu ter zagotavljamo podatke o trgu in ocenjenih tržnih vrednostih nepremičnin.

Skrbimo za državni koordinatni sistem, ki je osnova za umestitev podatkov v prostor, in zagotavljamo infrastrukturo za izvajanje geodetskih meritev.

Z mednarodnim sodelovanjem in udejstvovanjem skrbimo za izvajanje evropskih smernic in usmeritev na področju evidentiranja nepremičnin, kartografije in geoinformatike. Opravljamo tudi naloge nacionalne točke za stike pri izvajanju obveznosti iz Evropske direktive INSPIRE.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Glavni urad
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
01 478 48 00
pisarna.gu@gov.si

Območna geodetska uprava Celje
Mariborska cesta 88, 3000 Celje
03 428 13 50
ogu.guce@gov.si

Območna geodetska uprava Koper
Piranska cesta 2, 6000 Koper
05 663 59 50
ogu.gukp@gov.si

Območna geodetska uprava Kranj
Slovenski trg 2, 4000 Kranj
04 201 80 51
ogu.gukr@gov.si

Območna geodetska uprava Ljubljana
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
01 241 78 01
ogu.gulj@gov.si

Območna geodetska uprava Maribor
Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
02 743 06 03
ogu.gumb@gov.si

Območna geodetska uprava Murska Sobota
Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota
02 535 15 60
ogu.gums@gov.si

Območna geodetska uprava Nova Gorica
Rejčeva ulica 7, 5000 Nova Gorica
05 330 45 50
ogu.gunogo@gov.si

Območna geodetska uprava Novo mesto
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
07 393 10 10
ogu.gunome@gov.si

Območna geodetska uprava Ptuj
Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
02 748 26 20
ogu.gupt@gov.si

Območna geodetska uprava Sevnica
Trg svobode 9, 8290 Sevnica
07 816 35 70
ogu.gusevn@gov.si

Območna geodetska uprava Slovenj Gradec
Francetova cesta 7, 2380 Slovenj Gradec
02 881 23 60
ogu.guslgr@gov.si

Območna geodetska uprava Velenje
Rudarska cesta 3, 3320 Velenje
03 898 27 00
ogu.guve@gov.si

Urad za geodezijo
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
01 478 48 00
pisarna.gu@gov.si

Urad za množično vrednotenje nepremičnin
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
01 478 48 00
pisarna.gu@gov.si

Urad za nepremičnine
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
01 478 48 00
pisarna.gu@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Aljoša Hočevar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Geodetska uprava Republike Slovenije


Romana Hudnik Rovan

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Geodetska uprava Republike Slovenije

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Organizacijski predpisi s področja geodetske dejavnosti
Materialni predpisi s področja geodetske dejavnosti
Predpisi s področja geodetske dejavnosti, ki so prenehali veljati, se pa še uporabljajo
Drugi predpisi, povezani z geodetsko dejavnostjo

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strategije in programi

Poročila

Letno poročilo o izvajanju IJZ
Poročila | Geodetska uprava Republike Slovenije

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Geodetska uprava Republike Slovenije
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • dokumenti iz zbirke listin zemljiškega katastra
 • dokumenti iz zbirke listin katastra stavb

Katalogi informacij javnega značaja