Skoči do osrednje vsebine

Upravna komasacija

Upravna komasacija je prostorski ukrep, s katerim se izvedeta zložba (združitev) parcel in njihova ponovna razdelitev. Upravno komasacijo vodi za stavbna zemljišča občinski upravni organ po pravilih prostorske zakonodaje oziroma za kmetijska zemljišča upravna enota po pravilih zakonodaje, ki ureja kmetijska zemljišča. Geodetska uprava poskrbi, da se na podlagi aktov teh organov v kataster nepremičnin vpišejo predpisani podatki.

Način izvedbe

Predlog za vpis upravne komasacije v kataster nepremičnin poda državni organ ali organ občine, ki komasacijo vodi.

V katastru nepremičnin se, na podlagi akta o uvedbi upravne komasacije, označijo parcele in stavbe, ki so vključene v komasacijo. Vpiše se organ, ki vodi komasacijski postopek. Na območju upravne komasacije je namreč dovoljeno spreminjanje mej parcel in podatkov o stavbah, že vpisanih v kataster nepremičnin, le s soglasjem organa, ki vodi komasacijski postopek. Za vpis novih stavb na tem območju soglasje organa, ki vodi komasacijski postopek, ni potrebno.

Ker mora biti območje, zajeto v komasacijo, natančno določeno, mora organ, ki vodi komasacijski postopek, s postopkom ureditve mej ali parcelacije najprej poskrbeti, da so meje parcel na obodu tega območja urejene.

Po zaključku postopka upravne komasacije organ, ki je vodil komasacijski postopek, na geodetsko upravo poda pisni predlog za vpis novih parcel, ki mu priloži:

  • dokončno odločbo o novi razdelitvi zemljišč,
  • ter elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju, ki ga geodetsko podjetje vloži v informacijski sistem Geodetske uprave,

Geodetska uprava nove parcele vpiše v kataster nepremičnin, o čemer ne izda upravne odločbe, saj s tem le izvrši že izdano odločbo organa, ki je vodil komasacijski postopek. Vpišejo se podatki o parcelah, ki se do vpisa lastninske pravice na novih parcelah v zemljiško knjigo ne smejo spreminjati. Podatki o lastnikih novih parcel se v kataster nepremičnin prevzamejo po vpisu lastninske pravice na novih parcelah v zemljiško knjigo. Meje parcel, določene v upravni komasaciji, se vpišejo v kataster nepremičnin kot urejene meje parcel.

Zakonodaja, povezana s storitvijo